Giải đề IELTS Listening 14 Test 3 Cambridge chi tiết

Giải đề IELTS Listening 14 Test 3 Cambridge chi tiết

Bài viết dưới đây sẽ đưa ra đáp án & giải thích chi tiết cho IELTS Listening 14 Test 3 Cambridge. 

IELTS Listening 14 Test 3

IELTS Listening 14 Test 3 – Section 1: Flanders Conference Hotel

Phân tích đề bài

Section 1: Questions 1-10

Complete the notes below. (Hoàn thành các ghi chú dưới đây)

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer (Viết MỘT TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ cho mỗi câu trả lời)

Flanders Conference Hotel (Khách sạn hội nghị Flanders)

Example (Ví dụ) 

Customer Services Manager: …………Angela……….. (Quản lý dịch vụ khách hàng: Angela) 

Date available (Ngày rảnh) 

 • weekend beginning February 4th (Cuối tuần kể từ ngày 4 tháng 2) 

Conference facilities (dịch vụ hội trường) 

 • the 1…………………. room for talks (phòng … cho các buổi thảo luận)
  (projector and 2……………….. available) (máy chiếu và … sẵn có)  
 • area for coffee and an 3…………………(khu vực … cho cà phê và một … ) 
 • free 4………………… throughout (… miễn phí xuyên suốt)
 • a standard buffet lunch costs 5 $ ………………….. per head (bữa trưa buffet tiêu chuẩn có giá là … một người)  

Accommodation (Nơi ở) 

 • Rooms will cost 6 $ …………………… including breakfast. (phòng có giá  … có bao gồm bữa sáng)

Other facilities (Các dịch vụ khác) 

 • The hotel also has a spa and rooftop 7………………….. (khách sạn có tiệm làm đẹp và … ở trên mái)
 • There’s a free shuttle service to the 8……………………. (dịch vụ xe miễn phí đi đến …) 

Location (Địa điểm) 

 • Wilby Street (quite near the 9……………………) (đường Wilby… khá gần với ….) 
 • near to restaurants and many 10…………………….. (gần nhà hàng và nhiều …)

Phân tích đáp án

Section 1: Questions 1-10: dạng Gap-fill 

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

1. the 1…………………. room for talks

Từ cần điền có thể là một danh từ chỉ tên riêng, hoặc một tính từ (vì nó đứng trước danh từ “room”) (phòng … cho các buổi thảo luận)

=> Đáp án là Tesla.

ANGELA: Sure. So for talks and presentations we have the Tesla room.

MAN: Sorry?

ANGELA: Tesla–that’s spelled T-E-S-L-A.

2. (projector and 2……………….. available)

Từ cần điền là một danh từ (máy chiếu và … sẵn có)

=> Đáp án là microphone.

ANGELA: It holds up to a hundred people, and it’s fully equipped with a projector and so on. 

MAN: How about a microphone?

ANGELA: Yes, that’ll be all set up ready for you,…

3. area for coffee and an 3…………………

Từ cần điền là một danh từ, vì nó đứng sau mạo từ “an” (khu vực … cho cà phê và một … ) 

=> Đáp án là exhibition.

MAN: And we’ll also need some sort of open area where people can sit and have a cup of coffee, and we’d like to have an exhibition of our products and services there as well,…

4. free 4………………… throughout

Từ cần điền là một danh từ, vì nó đứng sau 1 tính từ (… miễn phí xuyên suốt)

=> Đáp án là wifi.

MAN: Great. And I presume there’s wifi?

ANGELA: Oh yes, that’s free and available throughout the hotel.

5. a standard buffet lunch costs 5 $ ………………….. per head

Cần điền một số chỉ số tiền cho một bữa ăn (bữa trưa buffet tiêu chuẩn có giá là … một người)  

=> Đáp án là 45.

Lưu ý: Có đáp án gây nhiễu $25, nhưng đó là tiền cần trả thêm nếu đặt bữa trưa đặc biệt (special).

ANGELA: Would you also like us to provide a buffet lunch? We can do a two-course meal with a number of different options. 

MAN: What sort of price are we looking at for that?

ANGELA: Well, I can send you a copy of the standard menu. That’s $45 per person. Or you can have the special for $25 more.

6. Rooms will cost 6 $ …………………… including breakfast.

Cần điền một số chỉ số tiền cho một bữa ăn (phòng có giá  … có bao gồm bữa sáng)

=> Đáp án là 135.

Lưu ý: vì đề bài đã cho sẵn kí hiệu đồng dollar ($) ở trước vị trí điền đáp án rồi, nên các bạn không cần điền $ vào phiếu đáp án nữa.

MAN: So what do you charge for a room?

ANGELA: Well, for conference attendees we have a 25% reduction, so we can offer you rooms at $135. Normally a standard room’s $180. 

MAN: And does that include breakfast?

ANGELA: Sure.

7. The hotel also has a spa and rooftop 7…………………..

Từ cần điền có thể là một danh từ (khách sạn có tiệm làm đẹp và … ở trên mái)

=> Đáp án là pool.

ANGELA: So we’ve got a spa where you can get massages and facials and so on, and there’s a pool up on the roof for the use of guests.

8. There’s a free shuttle service to the 8…………………….

Từ cần điền có thể là một danh từ chỉ địa điểm (dịch vụ xe miễn phí đi đến …) 

=> Đáp án là airport.

MAN: Great. Now what about transport links? The hotel’s downtown, isn’t it?

ANGELA: Yes, it’s about 12 kilometres from the airport, but there’s a complimentary shuttle bus for guests.

9. Wilby Street (quite near the 9……………………)

Từ cần điền có thể là một danh từ chỉ địa điểm (đường Wilby… khá gần với ….) 

=> Đáp án là sea.

ANGELA: Well, it’s downtown on Wilby Street, that’s quite a small street, and it’s not very far from the sea.

10. near to restaurants and many 10……………………..

Từ cần điền là một danh từ (gần nhà hàng và nhiều … )

=> Đáp án là clubs.

ANGELA: And of course if the conference attendees want to go out on the Saturday evening there’s a huge choice of places to eat. Then if they want to make a night of it, they can go on to one of the clubs in the area–there are a great many to choose from.

IELTS Listening 14 Test 3 – Section 2: Introduction talk for new apprentices

Phân tích đề bài

Questions 11 and 12

Choose TWO letters, A-E. (Chọn 2 đáp án từ A-E) 

Which TWO activities that volunteers do are mentioned? (2 hoạt động nào được các tình nguyện viên đề cập đến) 

A. decorating (trang trí) 

B. cleaning (dọn dẹp)

C. delivering meals (vận chuyển bữa ăn) 

D. shopping (mua sắm) 

E. childcare (chăm sóc trẻ nhỏ) 

  

Questions 13 and 14 

Choose TWO letters, A-E. (Chọn 2 đáp án từ A-E) 

Which TWO ways that volunteers can benefit from volunteering are mentioned? (2 cách nào dưới đây là có lợi từ việc tình nguyện mà được các tình nguyện viên đề cập) 

A. learning how to be part of a team (học được cách trở thành một phần của đội) 

B. having a sense of purpose (Có được mục đích) 

C. realising how lucky they are (Nhận ra mình may mắn như thế nào) 

D. improved ability at time management (kỹ năng quản lý thời gian được cải thiện) 

E. boosting their employment prospects (gia tăng các cơ hội nghề nghiệp)

Questions 15-20 

What has each of the following volunteers helped someone to do? (Từng tình nguyện viên đã giúp mọi người làm việc gì?) 

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-G, next to questions 15-20 (Chọn 6 đáp án từ bảng và chọn đáp án đúng từ A-G) 

What volunteers have helped people to do (Những việc mà các tình nguyện viên đã giúp mọi người làm) 

A. overcome physical difficulties (vượt qua các khó khăn về mặt thể chất) 

B. rediscover skills not used for a long time (tái phát hiện những kỹ năng không được sử dụng trong một thời gian dài) 

C. improve their communication skills (cải thiện kỹ năng giao tiếp) 

D. solve problems independently (giải quyết các vấn đề một cách độc lập) 

E. escape isolation (thoát khỏi việc cô lập) 

F. remember past times (nhớ lại những khoảng thời gian trong quá khứ) 

G. start a new hobby (có được sở thích mới) 

Volunteers (các tình nguyện viên) 

15. Habib               ………………

16. Consuela          ………………

17. Minh                ………………

18. Tanya               ………………

19. Alexei               ………………

20. Juba                  ………………

Phân tích đáp án

Section 2: Question 11-14: MCQ chọn 2 đáp án đúng

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 5 đáp án sẽ có 2 đáp án đúng (True), 3 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng 

Which TWO activities that volunteers do are mentioned? (2 hoạt động nào được các tình nguyện viên đề cập đến) 

Đáp án đúng là A và E.

Giải thích đáp án A:
A. decorating 

Script nói rằng các tình nguyện viên có thể cùng các thành viên khác trong gia đình sơn nhà hoặc dán giấy dán tường.

=> Đáp án đúng là A.

Giải thích đáp án E:
E. childcare 

Các tình nguyện viên cũng giúp trông trẻ để các phụ huynh có thể đi ra ngoài.

=> Đáp án đúng là E.

Volunteers can do all sorts of things, depending on their own abilities and interest… They might even do some painting or wallpapering, perhaps alongside any members of the family who are able to do it. Or even do some babysitting so that parents can go out for a while.

Đáp án B: cleaning 

Script không nhắc gì tới việc lau dọn, dọn dẹp.

=> Đáp án B là NOT GIVEN.

 

Đáp án C: delivering meals

Các tình nguyện viên đưa ra các lời khuyên về nấu nướng. Script không nhắc gì tới việc đi giao thức ăn.

=> Đáp án C là NOT GIVEN.

If they’re supporting a family that’s struggling, for example, they may be able to give them tips on cooking, or recommend how to plan their budget or how to shop sensibly on their income. 

Đáp án D: shopping

Các tình nguyện viên khuyên bảo cách để các gia đình lên kế hoạch tài chính và cách mua sắm hợp lí so với thu nhập của mình, chứ họ không giúp các gia đình đi mua sắm

=> Đáp án D là FALSE.

If they’re supporting a family that’s struggling, for example, they may be able to give them tips on cooking, or recommend how to plan their budget or how to shop sensibly on their income. 

Which TWO ways that volunteers can benefit from volunteering are mentioned? (2 cách nào dưới đây là có lợi từ việc tình nguyện mà được các tình nguyện viên đề cập) 

Đáp án đúng là B và E.

Giải thích đáp án B:
B. having a sense of purpose

Script nói rằng nhiều tình nguyện viên cảm thấy việc mà họ đang làm đã cho họ một mục đích sống.

=> Đáp án đúng là B.

Giải thích đáp án E:
E. boosting their employment prospects 

Script chỉ ra rằng làm công việc tình nguyện sẽ là một điểm có giá trị lớn trong hồ sơ khi các tình nguyện viên đi xin việc.

=> Đáp án đúng là E.

…and volunteering may be a valuable element of their CV when they’re applying for jobs: employers usually look favourably on someone who’s given up time to help others. Significantly, most volunteers feel that what they’re doing gives them a purpose in their lives.

Đáp án A: learning how to be part of a team

Script không nhắc gì tới việc học cách làm việc trong một nhóm.

=> Đáp án A là NOT GIVEN.

 

Đáp án C: realising how lucky they are 

Người nói cảm thấy những tình nguyện viên mà cảm thấy có mục đích sống nhờ công việc tình nguyện là những người may mắn, chứ không phải là các tình nguyện viên này tự cảm thấy mình may mắn.

=> Đáp án C là FALSE.

Significantly, most volunteers feel that what they’re doing gives them a purpose in their lives. And in my opinion, they’re lucky in that respect, as many people don’t have that feeling.

Đáp án D: improved ability at time management 

Script không nhắc gì tới khả năng quản lý thời gian.

=> Đáp án D là NOT GIVEN.

 

Part 3: Questions 16 – 20: Matching Features 

Cách làm: 

 • Đọc lướt qua câu hỏi (các câu hỏi sẽ không bị paraphrase nên không cần lo lắng là không nhận ra chúng trong audio)
 • Đọc kỹ các phương án lựa chọn, đảm bảo rằng đã hiểu và phân biệt được sự giống-khác nhau giữa chúng
 • Nghe kỹ Audio và chọn đáp án

15. Habib

=> Đáp án đúng là F remember past times

Habib supports an elderly lady who’s beginning to show signs of dementia. Once a week they, along with other elderly people, go to the local community centre, where a group of people come in and sing. The songs take the listeners back to their youth, and for a little while they can forget the difficulties that they face now.

16. Consuela

=> Đáp án đúng là A overcome physical difficulties

Our volunteer Consuela is an amazing woman. She has difficulty walking herself, but she doesn’t let that stop her. She helps a couple of people with similar difficulties, who had almost stopped walking altogether. By using herself as an example. Consuela encourages them to walk more and more. 

17. Minh

=> Đáp án đúng là E escape isolation 

Minh visits a young man who lives alone and can’t leave his home on his own, so he hardly ever saw anyone. But together they go out to the cinema, or to see friends the young man hadn’t been able to visit for a long time.

18. Tanya

=> Đáp án đúng là G start a new hobby

Tanya visits an elderly woman once a week. When the woman found out that Tanya is a professional dressmaker, she got interested. Tanya showed her some soft toys she’d made, and the woman decided to try it herself.

19. Alexei

=> Đáp án đúng là D solve problems independently

Alexei is a volunteer with a family that faces a number of difficulties. By calmly talking over possible solutions with family members, he’s helping them to realise that they aren’t helpless, and that they can do something themselves to improve their situation.

20. Juba  

=> Đáp án đúng là C improve their communication skills

Juba’s worked very patiently with her, and now the girl is far better at expressing herself, and at understanding other people. 

IELTS Listening 14 Test 3 – Section 3: Background on school marching band

Phân tích đề bài

Questions 21-26 

Complete the notes below.  (Hoàn thành các phần ghi chú sau_) 

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. (Viết một từ và/hoặc 1 số cho từng câu trả lời) 

Background on school marching band (Bối cảnh ban nhạc diễu hành ở trường) 

It consists of around 21…………………… students. (Nó bao gồm khoảng … học sinh.)

It is due to play in a 22……………………. band competition. (Họ sẽ chơi trong một cuộc thi với các ban nhạc thuộc …)

It has been invited to play in the town’s 23……………………. (Họ được mời chơi trong … của thị trấn.)

They have listened to a talk by a 24…………………….. (Họ đã nghe một cuộc trò chuyện bởi một … )

Joe will discuss a 25……………………. with the band. (Joe sẽ thảo luận về một … với ban nhạc. )

Joe hopes the band will attend a 26…………………… next month. (Joe hy vọng ban nhạc sẽ tham dự một …. trong năm tới.)

Questions 27-30 

What problem does Joe mention in connection with each of the following band members? (Vấn đề nào mà Joe đề cập đối với từng thành viên của nhóm nhạc?) 

Choose FOUR answers from the box and write the correct letter, A-F, next to Questions 27-30. (Chọn 4 câu trả lời từ bảng và chọn đáp án chính xác từ A-F)  

Problems (Các vấn đề) 

A. makes a lot of mistakes in rehearsals (gây ra nhiều lỗi trong các buổi luyện tập) 

B. keeps making unhelpful suggestions (tiếp tục đưa ra những gợi ý không hữu ích) 

C. has difficulty with rhythm (gặp khó khăn với nhịp điệu) 

D. misses too many rehearsals (lỡ quá nhiều buổi luyện tập) 

E. has a health problem (có vấn đề sức khỏe) 

F. doesn’t mix with other students (không hòa hợp với những sinh viên khác) 

Band members (các thành viên nhóm nhạc) 

27. flutist (người thổi sáo)      

28. trumpeter (người thổi kèn) 

29. trombonist (người thổi kèn 2 ống) 

30. percussionist (nghệ sĩ bộ gõ) 

………………

………………

………………

………………

Phân tích đáp án

Section 3: Questions 21-26: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

21. It consists of around…………………… students.

Cần điền một số chỉ số lượng các học sinh. (Nó bao gồm khoảng … học sinh.)

=> Đáp án là 50. 

JOE: OK. Well the band has students in it from all years, so they’re aged 11 to 18, and there are about 50 of them altogether.

22. It is due to play in a …………………. band competition.

Từ cần điền có thể là một tính từ (Họ sẽ chơi trong một cuộc thi với các ban nhạc thuộc …)

=> Đáp án là regional.

JOE: They aren’t really good enough to enter national band competitions, but they’re in a regional one later in the term

23. It has been invited to play in the town’s …………………….

Từ cần điền là một danh từ, vì nó đứng sau sở hữu cách (Họ được mời chơi trong … của thị trấn.)

=> Đáp án là carnival.

JOE: Well, now the town council’s organising a carnival in the summer, and the band has been asked to perform.

24. They have listened to a talk by a ……………………..

Từ cần điền là một danh từ, vì nó đứng sau một mạo từ “a” (Họ đã nghe một cuộc trò chuyện bởi một … )

=> Đáp án là drummer.

LIZZIE: Have you been doing anything with them? Apart from practising the music, I mean.

JOE:  I played a recording I came across, of a drummer talking about how playing in a band had changed his life.

25. Joe will discuss a ……………………. with the band.

Từ cần điền là một danh từ, vì nó đứng sau một mạo từ “a” (Joe sẽ thảo luận về một … với ban nhạc)

=> Đáp án là film.

JOE: I’m planning to show them that old film from the 1940s ‘Strike Up the Band’, and talk about it with the students.

26. Joe hopes the band will attend a …………………… next month.

Từ cần điền là một danh từ, vì nó đứng sau một mạo từ “a” (Joe hy vọng ban nhạc sẽ tham dự một …. trong năm tới.)

=> Đáp án là parade.

JOE: I’m hoping I can take some of the band to a parade that’s going to take place next month.

 

Section 3: Questions 27 – 30: Matching Features 

Cách làm: 

 • Đọc lướt qua câu hỏi (các câu hỏi sẽ không bị paraphrase nên không cần lo lắng là không nhận ra chúng trong audio)
 • Đọc kỹ các phương án lựa chọn, đảm bảo rằng đã hiểu và phân biệt được sự giống-khác nhau giữa chúng
 • Nghe kỹ Audio và chọn đáp án

27. flutist

=> Đáp án đúng là D misses too many rehearsals

There’s a flutist who says she loves playing in the band. We rehearse twice a ‘week after school, but she’s hardly ever there.

28. trumpeter

=> Đáp án đúng là B keeps making unhelpful suggestions

There’s a trumpeter who thinks she’s the best musician in the band, though she certainly isn’t. She’s always saying what she thinks other people should do. which makes my job pretty difficult.

29. trombonist

=> Đáp án đúng là E has a health problem

One of the trombonists has got an impressive sense of rhythm, and could be an excellent musician – except that he has breathing difficulties, and he doesn’t really have enough breath for the trombone.

30. percussionist

=> Đáp án đúng là F doesn’t mix with other students

One of the percussionists isn’t too bad, but he never seems to interact with other people, and he always rushes off as soon as the rehearsal ends.

IELTS Listening 14 Test 3 – Section 4: Concerts in university arts festival

Phân tích đề bài

Questions 31-40 (Các câu hỏi từ 31-40) 

Complete the notes below. (Hoàn thiện những phần ghi chú bên dưới) 

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. (Viết một từ và/hoặc 1 số cho từng câu trả lời) 

Concerts in university arts festival (Những buổi hòa nhạc ở lễ hội nghệ thuật ở trường đại học) 

Concert 1 (Buổi hòa nhạc số 1) 

 • Australian composer: Liza Lim (Nhà soạn nhạc người Úc) 
 • studied piano and 31………………….. before turning to composition (học piano và …. trước khi chuyển sang sáng tác) 
 • performers and festivals around the world have given her a lot of commissions (những người biểu diễn và những lễ hội toàn thế giới đem lại nhiều phí hoa hồng) 
 • compositions show a great deal of 32…………………. and are drawn from various cultural sources (những tác phẩm sáng tác cho thấy nhiều …. và lấy cảm hứng từ nhiều nguồn văn hóa) 
 • her music is very expressive and also 33……………………. (nhạc của cô ấy rất truyền tải và cũng …)
 • festival will include her 34…………………… called The Oresteia (lễ hội bao gồm … của cô ấy được gọi là The Oresteia) 
 • Lim described the sounds in The Oresteia as 35……………………. (Lim đã miêu tả những âm thanh ở Oresteia là …)
 • British composers: Ralph Vaughan Williams, Frederick Delius (Những nhà soạn nhạc người Anh: Ralph Vaughan Williams, Frederick Delius)

Concert 2 (Buổi hòa nhạc số 2) 

 • British composers: Benjamin Britten, Judith Weir (Những nhà soạn nhạc người Anh: Benjamin Bitten, Judith Weir)
 • Australian composer: Ross Edwards (Nhà soạn nhạc người Úc): Ross Edwards)
 • festival will include The Tower of Remoteness, inspired by nature (lễ hội sẽ bao gồm The Tower of Remoteness, được truyền cảm hứng bởi thiên nhiên) 
 • The Tower of Remoteness is performed by piano and 36…………………….. (The Tower of Remoteness được biểu diễn bởi piano và …)
 • compositions include music for children (những bản sáng tác bao gồm nhạc cho trẻ con)
 • celebrates Australia’s cultural 37…………………….. (tổ chức … văn hóa của Úc) 

Concert 3 (Buổi hòa nhạc số 3) 

 • Australian composer: Carl Vine (nhà soạn nhạc người Úc: Carl Vine)
 • played cornet then piano (chơi nhạc kèn coonê)
 • studied 38……………………. before studying music (học … trước học âm nhạc) 
 • worked in Sydney as a pianist and composer (làm việc ở Sydney như nghệ sĩ dương cầm và nhà soạn nhạc) 
 • became well known as a composer of music for 39……………………… (Trở nên nổi tiếng như nhà soạn nhạc cho …) 
 • festival will include his music for the 1996 40……………………….. (lễ hội sẽ bao gồm âm nhạc của anh ấy cho … 1996) 
 • British composers: Edward Elgar, Thomas Adès (những nhà soạn nhạc người Anh: Edward Elgar, Thomas Adès)  

Phân tích đáp án

Section 4: Questions 31 – 40: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền
 • Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (thường là một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

31. studied piano and ………………….. before turning to composition

Từ cần điền có thể là một danh từ chỉ một loại nhạc cụ (học piano và …. trước khi chuyển sang sáng tác) 

=> Đáp án là violin.

As a child, Lim originally learned to play the piano – like so many children – and also the violin, but when she was 11 her teachers encouraged her to start composing.

32. compositions show a great deal of …………………. and are drawn from various cultural sources

Từ cần điền là một danh từ, vì nó đi sau cụm “a great deal of” (những tác phẩm sáng tác cho thấy nhiều …. và lấy cảm hứng từ nhiều nguồn văn hóa) 

=> Đáp án là energy.

Liza Lim’s compositions are vibrant and full of energy, and she often explores Asian and Australian Aboriginal cultural sources,…

33. her music is very expressive and also …………………….

Từ cần điền có thể là một tính từ (nhạc của cô ấy rất truyền tải và cũng …)

=> Đáp án là complex.

Her music is very expressive, so although it is complex, it has the power of connecting with audiences and performers alike.

34. festival will include her ……………… called The Oresteia

Từ cần điền là một danh từ, vì nó đi sau tính từ sở hữu (lễ hội bao gồm … của cô ấy được gọi là The Oresteia) 

=> Đáp án là opera.

In the festival we’re going to give a semi-staged performance of The Oresteia. This is an opera in seven parts, based on the trilogy of ancient Greek tragedies by Aeschylus. Lim composed this when she was in her mid-20s,…

35. Lim described the sounds in The Oresteia as …………………….

Từ cần điền có thể là một tính từ để miêu tả âm thanh trong bài Oresteia (Lim đã miêu tả những âm thanh ở Oresteia là …)

=> Đáp án là disturbing.

Lim wrote that because the stories in the tragedies are not easy to tell, the sounds she creates are also disturbing, …

36. The Tower of Remoteness is performed by piano and …………………..

Từ cần điền có thể là một danh từ chỉ tên một loại nhạc cụ (The Tower of Remoteness được biểu diễn bởi piano và …)

=> Đáp án là clarinet.

The Tower of Remoteness is scored for piano and clarinet.

37. celebrates Australia’s cultural ……………………..

Từ cần điền là một danh từ, vì nó đứng sau và được bổ nghĩa bởi một tính từ (tổ chức … văn hóa của Úc)

=> Đáp án là diversity.

Edwards’s music has been described as being ‘deeply connected to Australia’, and it can be regarded as a celebration of the diversity of cultures that Australia can be proud of. 

38. studied ……………………. before studying music

Từ cần điền có thể là một danh từ chỉ tên một môn học (học … trước học âm nhạc) 

=> Đáp án là physics.

However, he went to university to study physics, before changing to composition. 

39. became well known as a composer of music for ………………………

Từ cần điền có thể là một danh từ (Trở nên nổi tiếng như nhà soạn nhạc cho …) 

=> Đáp án là dance.

Before long he had become prominent in Australia as a composer for dance, and in fact has written 25 scores of that type.

40. festival will include his music for the 1996 ………………………..

Từ cần điền có thể là một danh từ (lễ hội sẽ bao gồm âm nhạc của anh ấy cho … 1996) 

=> Đáp án là Olympics.

In our third concert, Vine will be represented by his music for the flag hand-over ceremony of the Olympics held in 1996.

Trên đây là toàn bộ đề thi và đáp án chi chi tiết cho IELTS Listening 14 Test 3 Cambridge. Hy vọng bài viết này sẽ giải đáp hết thắc mắc của các bạn về bài thi này. IZONE – Trung tâm tiếng anh cho người mất gốc hân hạnh được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục IELTS.