Giải đề IELTS Listening 9 Test 2 Cambridge chi tiết A-Z

Giải đề IELTS Cambridge Listening 9 Test 2 chi tiết A-Z

Trong bài viết này IZONE sẽ giới thiệu đến các bạn phần giải đề chi tiết cho đề thi Cambridge IELTS Listening 9 Test 2 của bộ đề thi Cambridge. Tham khảo ngay!`

IELTS Listening 9 Test 2 – SECTION 1 Questions 1-10

Phân tích đề bài Section 1

Complete the form below. (Hoàn thành bảng dưới đây) 

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer. (Viết MỘT TỪ VÀ/HOẶC MỘT SỐ cho mỗi câu trả lời)

Accommodation Form – Student Information (Form chỗ ở – Thông tin học sinh)

Example (Ví dụ) Type of accommodation: (Loại nhà ở)

hall of residence (kí túc xá)

Name: (Tên)

Anu 1……….. (Anu………..)

Date of birth: (Ngày sinh)

2………..

Country of origin: (Quốc tịch)

India (Ấn Độ) 

Course of study: (Ngành học)

3………..

Number of years planned in hall: (Số năm ở kí túc xá dự kiến)

4………..

Preferred catering arrangement: (Cách phục vụ đồ ăn ưu tiên)

half board (bao ăn nửa bữa) 

Special dietary requirements: (Những yêu cầu về ăn uống đặc biệt)

no 5………..(red) (không……….. (đỏ))

Preferred room type: (Loại phòng ưu tiên)

a single 6……….. (………..đơn) 

Interests: (Sở thích)

the 7………..badminton (cầu lông) 

Priorities in choice of hall: (Ưu tiên khi lựa chọn khu ở)

to be with other students who are 8……….. (ở với những học sinh khác, người mà) 

to live outside the 9……….. (sống bên ngoài) to have a 10……….. area for socialising (có một khu vực………..để giao lưu bạn bè) 

Contact phone number: (Số điện thoại liên lạc)

667549

Phân tích đáp án Section 1

Part 1: Questions 1-10: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp. Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (cụ thể: Questions 1-10: điền một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

1 Name: Anu (1) _____

Đáp án một danh từ, là tên họ của bạn sinh viên nữ trong cuộc trò chuyện

Lưu ý: Thường các câu hỏi về tên riêng trong IELTS Listening sẽ được người nói nhắc lại bằng cách đánh vần

=> đáp án là Bhatt

Man: So first of all, can I take your name?

Woman: It’s Anu Bhatt.

Man: Could you spell your name please?

Woman: Yes. A-N-U … B-H-A double T.

2 Date of birth: (2) _____

Đáp án là ngày sinh của bạn sinh viên.

Lưu ý: Dù trong bài nghe có đề cập đến năm sinh nhưng đáp án đúng bắt buộc phải không có năm sinh vì sẽ vi phạm lỗi vượt quá giới hạn từ và số (một từ và/hoặc một số)

=> đáp án là 31 March

Man: Thanks, and could I ask your date of birth?

Woman: 31-March 1972.

3 Course of study: (3) _____

Đáp án là một danh từ chỉ ngành học của bạn sinh viên

=> đáp án là nursing 

Man: Oh right. And what will you be studying?

Woman: I’m doing a course in nursing.

4 Number of years planned in hall: (4) _____

Đáp án là một số, chỉ số năm mà bạn sinh viên sẽ ở trong ký túc xá

Lưu ý: Trong bài, bạn sinh viên có nói rõ là bạn sẽ học ba năm nhưng sẽ chỉ ở trong ký túc xá 2 năm và 1 năm sẽ ở ngoài. Khi nghe cần cẩn thận để không điền 3 năm

=> đáp án là

Man: Right, thank you. And how long would you want to stay in hall, do you think?

Woman: Well, it’ll take three years but I’d only like to stay in hall for two.I’d like to think about living outside for the third year.

5 Special dietary requirements: no (5) ______ (red)

Đáp án là một danh từ, là một loại đồ ăn mà bạn sinh viên không thể ăn được. Loại đồ ăn có liên quan tới màu đỏ 

=> đáp án là meat 

Man: Yes, a lot of students opt for that. Now, with that in mind, do you have any special diet, anything we should know about?

Woman: Yes, I don’t take red meat.

Man: No red meat.

6 Preferred room type: a single (6) _____

Đáp án là một danh từ, một loại căn hộ mà bạn sinh viên cho rằng là phù hợp nhất

Lưu ý: Người đàn ông đưa ra rất nhiều lựa chọn khác nhau về nhà ở nhưng đáp án đúng là đáp án mà bạn sinh viên đưa ra

=> đáp án là bedsit 

Man: Now, thinking about the room itself, we have a number of options […] The other alternative is to opt for a single bedsit […].

Woman: Well, actually my grant is quite generous and I think the bedsit sounds the best option.

Man: Lovely. I’ll put you down for that […]

7 Interests: the (7) _____

Đáp án là một danh từ, là một sở thích của bạn sinh viên

=> đáp án là theatre

Man: I wonder if you could let us know what your interests are. This might help us get a closer match for placing you in a particular hall.

Woman: Ummm. Well, I love the theatre.  

8 Priorities in choice of hall: to be with other students who are (8) _____ 

Đáp án là một tính từ. Tính từ này dùng để chỉ tính cách của những người trong ký túc xá mà bạn sinh viên muốn ở cùng

=> Đáp án là mature

Man: That’s worth knowing. Now, what we finish with on the form is really a list from you of what your priorities are in choosing a hall and we’ll do our best to take these into account.

Woman: Well, the first thing is I’d prefer a hall where there are other mature students, if possible.

9 Priorities in choice of hall: to live outside the (9) _____

Đáp án là một danh từ. Danh từ này để chỉ một khu vực mà bạn sinh viên muốn bên ngoài 

=> đáp án là town 

Woman: Ummm. I’d prefer to be out of town.

10 Priorities in choice of hall: to have a (10) _____ area for socialising

Đáp án là một tính từ, dùng để chỉ tính chất của một khu vực, nơi mà bạn sinh viên muốn có để giao lưu bạn bè

Lưu ý: Khi nghe, đôi khi nhiều bạn sẽ chỉ nghe được từ “share” mà không nghe được âm “ed” ở cuối, tuy nhiên do trước area phải là tính từ như “shared” mới là đáp án chính xác

=> Đáp án là shared

Man: Yes. Anything else?

Woman: Well, I would like somewhere with a shared area, a TV room for example, or something like that. It’s a good way to socialise.

IELTS Listening 9 Test 2 – SECTION 2 Questions 11-20

Phân tích đề bài Section 2

Questions 11-13 (Câu hỏi 11-13)

Complete the table below. (Hoàn thành bảng bên dưới)

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer. (Viết KHÔNG QUÁ BA TỪ cho mỗi câu trả lời)

Parks and open spaces (Công viên và các không gian khác)

Name of place

Of particular interest

Open

Halland Common (Khu đất công Halland)

source of River Ouse (đầu nguồn sông Ouse) 

24 hours (24 giờ) 

Holt Island (Đảo Holt) 

many different 11……….. (rất nhiều………..khác nhau) 

between 12………..and……….. (giữa………..và………..)

Longfield Country Park (Công viên Longfield) 

Reconstruction of a 2,000-year-old 13………..with activities for children (Xây dựng lại khu………..2000 tuổi với các hoạt động cho trẻ em) 

daylight hours (các giờ ban ngày)

Questions 14-16 (Câu 14-16)

Choose the correct letter, A, B or C. (Chọn 1 đáp án đúng A, B hoặc C)

Longfield Park (Công viên Longfield)

14. As part of Monday’s activity, visitors will (Như một phần của hoạt động thứ hai, khách du lịch sẽ )

A. prepare food with herbs. (chuẩn bị đồ ăn với thảo mộc)

B. meet a well-known herbalist. (gặp gỡ nhà thảo mộc nổi tiếng)

C. dye cloth with herbs. (nhuộm quần áo với thảo mộc)

15. For the activity on Wednesday, (Dành cho hoạt động thứ tư,)

A. only group bookings are accepted. (Chỉ đặt theo nhóm mới được chấp nhận)

B. visitors should book in advance. (Khách du lịch nên đặt trước)

C. attendance is free. (Việc tham gia là miễn phí)

16. For the activity on Saturday, visitors should (Với hoạt động vào thứ bảy, khách du lịch nên)

A. come in suitable clothing. (Đến với trang phục phù hợp)

B. make sure they are able to stay for the whole day. (Cần đảm bảo là họ có thể ở đó cả ngày)

C. tell the rangers before the event what they wish to do. (Cần nói với nhân viên kiểm lâm trước sự kiện điều mà họ muốn làm)

Questions 17-20 (Câu hỏi 17-20)

Label the map below. (Dán nhãn cho bản đồ dưới đây) 

Write the correct letter, A-l, next to questions 17-20. (Viết chữ cái đúng, A-I, vào các câu hỏi 17-20)

Hinchingbrooke Park (Công viên Hinchingbrooke)

Cambridge Listening 9 Test 2

17. bird hide (nơi trú ẩn của các loài chim) ………..

18. dog-walking area (khu vực đưa chó đi dạo)  ………..

19. flower garden (vườn hoa)………..

20. wooded area (khu rừng)………..

Phân tích đáp án Section 2

Part 2: Questions 11-13: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp. Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)
 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.
 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (cụ thể: Questions 1-10: điền một từ và/hoặc một số)
 • Nghe và lựa chọn đáp án

11 many different 11 _____

Đáp án là một danh từ, là một điểm của Holt Island tương ứng với hàng ngang bên trái của đề bài. Đây là một cái gì đó đa dạng

=> đáp án là trees

Then there’s Holt Island, which is noted for its great range of trees.

12 between 12 _____ and _____

Đáp án là một danh từ, chỉ thời gian mà hòn đảo đón du khách

Lưu ý: Câu 12 có 2 chỗ trống vì vậy chỉ khi điền được chính xác 2 đáp án thì câu trả lời mới được tính điểm

=> đáp án là friday, sunday

Then there’s Holt Island […] The island is only open to the public from Friday to Sunday, because it’s quite small, and if there were people around every day, much of the wildlife would keep away.

13 Reconstruction of a 2,000-year-old 13 _____ with activities for children

Đáp án là một danh từ, chỉ một công trình hơn 2000 tuổi và có hoạt động vui chơi cho trẻ em

=> đáp án là farm

From there it’s just a short walk across the bridge to Longfield Country Park. Lonafield

has a modern replica of a farm from over two thousand years ago. Children’s activities are

often arranged there, like bread-making and face-painting. The park is only open during

daylight hours, so bear that in mind if you decide to go there.

Part 2: Questions 14-16: dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng

14 As part of Monday’s activity, visitors will 

C dye cloth with herbs. (nhuộm quần áo với thảo mộc)

Ở đây, visitors được hiểu là you. Bài nói đến việc khách du lịch được nhuộm quần áo với thảo mộc

=> đáp án là B

Longfield Park has a programme of activities throughout the year […] On Monday you can learn about herbs, and how they’ve been used over the centuries. You’ll start with a tour of our herb garden, practise the technique of using them as colour dyes for cloth, and listen to an illustrated talk about their use in cooking and medicine.

A prepare food with herbs. (chuẩn bị đồ ăn với thảo mộc)

Trong bài có đề cập tới việc chi tiết nấu ăn (cooking) và thảo mộc. Tuy nhiên thay vì được trực tiếp chuẩn bị đồ ăn với thảo mộc, khách du lịch chỉ được lắng nghe một bài nói về điều này

=> Đáp án A là FALSE

Longfield Park has a programme of activities throughout the year […] On Monday you can learn about herbs […] listen to an illustrated talk about their use in cooking and medicine.

B meet a well-known herbalist. (gặp gỡ nhà thảo mộc nổi tiếng)

Thông tin này hoàn toàn không được đề cập trong bài

=> Đáp án B là NOT GIVEN

Longfield Park has a programme of activities throughout the year […] On Monday you can learn about herbs, and how they’ve been used over the centuries. You’ll start with a tour of our herb garden, practise the technique of using them as colour dyes for cloth, and listen to an illustrated talk about their use in cooking and medicine.

15 For the activity on Wednesday

B visitors should book in advance

Bài nói đến việc khách du lịch phải gọi cho kiểm lâm trước vài ngày (phone the park ranger a few days ahead) tương ứng với thông tin đặt trước trong đáp án (book in advance)

=> đáp án là B

Then on Wednesday you can join local experts to discover the variety of insects and birds that appear in the evening. We keep to a small number of people in the group, so if you want to join, you’ll need to phone the park ranger a few days ahead. There’s a small charge, which you should pay when you turn up.

A only group bookings are accepted.

Bài nói rằng hoạt động thường được tổ chức theo nhóm nhỏ, nhưng không đề cập tới việc đi theo nhóm có được chấp nhận hay không.

=> Đáp án A là NOT GIVEN

Then on Wednesday you can join local experts to discover the variety of insects and birds that appear in the evening. We keep to a small number of people in the group

C attendance is free. 

Bài nói rằng khách du lịch phải trả một khoản phí nhỏ, đối lập với thông tin việc tham gia là không mất phí.

=> đáp án C là FALSE

Then on Wednesday you can join local experts to discover the variety of insects and birds that appear in the evening […] There’s a small charge, which you should pay when you turn up.

16 For the activity on Saturday, visitors should 

A come in suitable clothing

Bài nói rằng khách du lịch nên mặc quần áo gì mà họ không sợ sẽ bị bẩn hoặc rách, tương ứng với việc mặc trang phục phù hợp của đáp án

=> Đáp án là A

I’m sure you’re all keen to help with the practical task of looking after the park, so on Saturday you can join a working party. […] One thing, though, is to make sure you’re wearing something that you don’t mind getting dirty or torn.

B make sure they are able to stay for the whole day. 

Bài nói rằng nhân viên kiểm lâm sẽ làm việc cả ngày nhưng không nói rằng khách du lịch có cần phải đảm bảo việc ở đó cả ngày hay không

=> Đáp án B là NOT GIVEN

I’m sure you’re all keen to help with the practical task of looking after the park, so on Saturday you can join a working party […] The rangers will be hard at work all day.

C tell the rangers before the event what they wish to do. 

Bài nói rằng khách du lịch có thể tùy ý thay đổi hoạt động nếu muốn. Vì vậy họ không cần phải nói với nhân viên kiểm lâm trước.

=> Đáp án C là FALSE

I’m sure you’re all keen to help with the practical task of looking after the park, so on

Saturday you can join a working party. You’ll have a choice of all sorts of activities, from

planting hedges to picking up litter, so you’ll be able to change from one to another when you feel like it. The rangers will be hard at work all day, but do come and join in, even for just a short while.

Part 2: Questions 17-20: dạng Map

Cách làm: 

 • Xem biểu đồ, và xác định có bao nhiêu vị trí trống được đánh dấu (A-I) 
 • Chú ý tới các từ/cụm từ chỉ phương hướng trong bài nghe.
 • Nghe và chọn đáp án 

17 bird hide 

Chỗ trú ẩn của các loài chim nằm ở phía tây bắc của hồ, phía cuối của con đường

=> đáp án là A

As you can see, there’s a lake in the north west of the park, with a bird hide to the west of it. at the end of a path

18 dog-walking area

 Khu vực đi dạo cho loài chó nằm ở phía nam của bản đồ, xuất phát từ con đường chính (từ east gate)

=> đáp án là I

Fairly close to where refreshments are available, there’s a dog-walking area in the

southern part of the park, leading off from the path.

19 flower garden

Vườn hoa được bao quanh bởi các con đường

=> đáp án là F

And if you just want to sit and relax, you can go to the flower garden: that’s the circular area on the map surrounded by paths.

20 wooded area

Khu rừng nằm ở phía tây của bản đồ, nằm ở giữa hai con đường

=> đáp án là E

And finally, there’s a wooded area in the western section of the park, between two paths.

IELTS Listening 9 Test 2 – SECTION 3 Questions 21-30

Phân tích đề bài Section 3

Questions 21-24 (Câu hỏi 21-24)

Choose the correct letter, A, B or C. (Lựa chọn đáp án đúng A, B, hoặc C)

Self-Access Centre

21. Students want to keep the Self-Access Centre because (Học sinh muốn giữ lại trung tâm tự hoạt động bởi vì) 

A. they enjoy the variety of equipment. (họ thích sự đa dạng của các thiết bị) 

B. they like being able to work on their own. (họ thích việc có thể tự làm việc một mình) 

C. it is an important part of their studies. (nó là một phần quan trọng trong việc học tập của họ) 

22. Some teachers would prefer to (Một số giáo viên ưu tiên) 

A. close the Self-Access Centre. (đóng cửa trung tâm tự hoạt động)

B. move the Self-Access Centre elsewhere. (chuyển trung tâm tự hoạt động sang một khu vực khác)

C. restrict access to the Self-Access Centre. (giới hạn quyền tiếp cận với trung tâm tự hoạt động) 

23. The students’main concern about using the library would be (Lo ngại chính của học sinh về việc sử dụng thư viện là) 

A. the size of the library.  (kích thước của thư hiện) 

B. difficulty in getting help. (khó khăn trong việc yêu cầu sự giúp đỡ)

C. the lack of materials. (thiếu tài liệu) 

24. The Director of Studies is concerned about (Giám đốc học tập lo ngại về) 

A. the cost of upgrading the centre. (chi phí nâng cấp trung tâm)

B. the lack of space in the centre. (thiếu không gian ở trung tâm) 

C. the difficulty in supervising the centre. (khó khăn trong việc giám sát trung tâm) 

Questions 25-30 (Câu hỏi 25-30)

Complete the notes below. (Hoàn thành bảng dưới đây)

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer. (Viết KHÔNG QUÁ 2 TỪ cho mỗi câu trả lời)

Necessary improvements to the existing Self-Access Centre (Những cải thiện cần thiết cho trung tâm tự hoạt động hiện tại)

Equipment (Thiết bị)

Replace computers to create more space. (Thay thế máy tính để tạo ra nhiều không gian hơn)

Resources (Trang thiết bị)

The level of the 25………..materials, in particular, should be more clearly shown. (Các cấp độ của tài liệu………..nên được thể hiện rõ ràng hơn)

Update the 26………..collection. (Cập nhật bộ sưu tập………..)

Buy some 27………..and divide them up. (Mua thêm một vài………..và chia chúng ra)

Use of the room (Việc sử dụng phòng) 

Speak to the teachers and organise a 28………..for supervising the centre. (Nói chuyện với các giáo viên và tổ chức một………..để giám sát trung tâm)

Install an 29……….. (Cài đặt một………..)

Restrict personal use of 30………..on computers. (Hạn chế quyền sử dụng cá nhân của ………..trên máy tính) 

Phân tích đáp án Section 3

Part 3: Questions 21-24: dạng MCQ

Cách làm: 

 • Đọc kỹ các câu hỏi và đáp án. Trong 3 đáp án sẽ có 1 đáp án đúng (True), 2 đáp án còn lại cũng được đề cập đến trong bài nhưng sẽ ở dạng False hoặc Not given
 • Nghe và lựa chọn đáp án đúng

21 Students want to keep the Self-Access Centre because

C it is an important part of their studies

Bài nói rằng học sinh cho rằng trung tâm là một phần quan trọng của khóa học của họ

=> Đáp án là C

Pam: Hi Jun. As you know, I’ve asked you here today to discuss the future of our Self-Access Centre. […] So, can you tell me what the students think about this? 

Jun: Well, from the students’ point of view, we would like to keep it […] they see it as a pretty major component of their course.

A they enjoy the variety of equipment

Bài có đề cập tới thiết bị nhưng các sinh viên muốn có sự cải thiện về mặt thiết bị, không phải là thích sự đa dạng của thiết bị

=> Đáp án A là FALSE

Jun: Well, from the students’ point of view, we would like to keep it. we would like to see some improvements to the equipment. […]

B they like being able to work on their own. 

Bài nói rằng vì không đủ máy tính nên lúc nào cũng phải chia sẻ với nhau, đối lập với thông tin của lựa chọn

=> Đáp án B là FALSE

Jun: […] particularly the computers; there aren’t enough for one each at the moment and we always have to share.

22 Some teachers would prefer to 

B move the Self-Access Centre elsewhere.

Bài nói rằng một vài giáo viên nghĩ sẽ có lợi nhiều hơn nếu chuyển trung tâm tự hoạt động sang khu tòa nhà thư viện của trường đại học, trùng khớp với nội dung đáp án

=> Đáp án là B

Pam: Well yes, the teachers agree that it is a very valuable resource […] Some of us also think that we could benefit a lot more by relocating the Self-Access Centre to the main University library building.

A close the Self-Access Centre. 

Thông tin này không được đề cập trong bài

=> Đáp án A là NG

Pam: Well yes, the teachers agree that it is a very valuable resource but one thing we have noticed is that a lot of the students are using it to check their personal emails. We don’t want to stop you students using it, but we think the computers should be used as a learning resource, not for emails. Some of us also think that we could benefit a lot more by relocating the  Self-Access Centre to the main University library building.

C restrict access to the Self-Access Centre.

Thông tin này không được đề cập trong bài

=> Đáp án A là NG 

Pam: Well yes, the teachers agree that it is a very valuable resource but one thing we have noticed is that a lot of the students are using it to check their personal emails. We don’t want to stop you students using it, but we think the computers should be used as a learning resource, not for emails. Some of us also think that we could benefit a lot more by relocating the  Self-Access Centre to the main University library building.

23 The students’ main concern about using the library would be 

B difficulty in getting help

Bài nói rằng nếu chuyển sang khu vực mới thì học sinh sẽ khó để đến gặp giáo viên và xin lời khuyên, trùng với thông tin của đáp án

=> Đáp án là B

Pam: How do you think the students would feel about that, Jun?

Jun: Well, the library is big enough to incorporate the Self-Access Centre, but it wouldn’t be like a class activity anymore. Our main worry would be not being  able to go to a teacher for advice. I’m sure there would be plenty of things to do but we really need teachers to help us choose the best activities.

 

A the size of the library.  

Bài nói rằng thư viện đủ để chia sẻ diện tích với trung tâm tự hoạt động, đối lập với lựa chọn

=> Đáp án A là FALSE

Pam: How do you think the students would feel about that, Jun?

Jun: Well, the library is big enough to incorporate the Self-Access Centres

C the lack of materials

Bài nói rằng nên cải thiện nguồn tài liệu tuy nhiên đây không phải là nỗi lo chính của sinh viên

=> Đáp án C là FALSE

Jun: Yes, but I think the students would be much happier keeping the existing set-up; they really like going to the Self-Access Centre with their teacher and staying together as a group to do activities. If we could just improve the resources and facilities, I think it would be fine. Is the cost going to be a problem?

24 The Director of Studies is concerned about 

C the difficulty in supervising the centre

Bài nói rằng vấn đề là việc sắp xếp giáo viên ở trung tâm ngoài giờ làm việc để đảm bảo mọi thứ được giám sát cẩn thận, trùng với thông tin đáp án 

=> Đáp án là C

Pam: it’s not so much the expense that I’m worried about, and we’ve certainly got room to do it, but it’s the problem of timetabling a teacher to be in there outside class hours. If we’re going to spend a lot of money on equipment and resources, we really need to make sure that everything is looked after properly. Anyway, let’s make some notes to see just what needs doing to improve the Centre.

A the cost of upgrading the centre. 

Pam nói rằng chi phí không phải vấn đề đáng quan tâm, trái ngược với thông tin của lựa chọn

=> đáp án A là FALSE

Pam: it’s not so much the expense that I’m worried about, and we’ve certainly got room to do it, but it’s the problem of timetabling a teacher to be in there outside class hours. If we’re going to spend a lot of money on equipment and resources, we really need to make sure that everything is looked after properly. Anyway, let’s make some notes to see just what needs doing to improve the Centre.

B the lack of space in the centre. 

Thông tin không được đề cập trong bài

=> đáp án B là NOT GIVEN

Pam: it’s not so much the expense that I’m worried about, and we’ve certainly got room to do it, but it’s the problem of timetabling a teacher to be in there outside class hours. If we’re going to spend a lot of money on equipment and resources, we really need to make sure that everything is looked after properly. Anyway, let’s make some notes to see just what needs doing to improve the Centre.

Part 3: Questions 25-30: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp. Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)

 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.

 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.

 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (cụ thể: Questions 1-10: điền một từ và/hoặc một số)

25 The level of the 25 _____ materials, in particular, should be more clearly shown

Đáp án cần một danh từ, loại tài liệu cần được thể hiện một cách rõ ràng hơn

=> đáp án là reading 

Jun: Yes, one of the comments that students frequently make is that they find it difficult to find materials that are appropriate for their level, especially reading resources, so I think we need to label them more clearly.

 

26 Update the 26 _____ collection

Đáp án cần một danh từ, cái mà cần được cập nhật

=> đáp án là CD

Pam: Definitely. The CD section especially needs to be more current. I think we should get some of the ones that go with our latest course books and also make multiple copies.

27 Buy some 27 _____ and divide them up

Đáp án cần một danh từ, cái mà cần được mua thêm và chia ra

=> đáp án là workbooks

Pam: Good, now I was also thinking about some different materials that we haven’t got in there at all. What do you think of the idea of introducing some workbooks? If we break them up into separate pages and laminate them, they’d be a great resource. The students could study the main course book in class and then do follow-up practice in the Self-Access Centre.

28 Speak to the teachers and organise a 28 _____  for supervising the centre.

Đáp án là một danh từ, cái mà cần được sắp xếp để theo dõi trung tâm

=> đáp án là timetable

 

Jun: Okay, now finally we need to think about how the room is used. I’ll have to talk to the teachers and make sure we can all reach some agreement on a timetable to supervise the centre after class. But we also need to

think about security, too. Especially if we’re going to invest in some new equipment.

 

29 Install an 29 _____ 

Đáp án cần một danh từ số ít, cái mà được cài đặt. Ở câu 29, đáp án còn được thể hiện ở sự đồng tình của học sinh

=> Đáp án là alarm 

Pam: What about putting in an alarm?

Jun: Good idea.

30 Restrict personal use of 30 _____  on computers.

Đáp án cần một danh từ, cái mà cần hạn chế sử dụng

=> đáp án là email

Pam: The other thing I’d like to do is talk to our technicians and see whether we could somehow limit the access to email. I really don’t want to see that resource misused.

IELTS Listening 9 Test 2 SECTION 4 Questions 31-40 

Phân tích đề bài Section 4

Complete the notes below. (Hoàn thành những ghi chú dưới đây)

Write ONE WORD ONLY for each answer. (Viết CHỈ MỘT TỪ cho mỗi câu trả lời)

Power culture (Văn hóa sức mạnh) 

Characteristics of organisation (Tính chất của tổ chức) 

• small (nhỏ) 

• 31………..power source (nguồn lực………..

• few rules and procedures (ít luật lệ và quy trình) 

• communication by 32……….. (giao tiếp bằng………..

Advantage: (Lợi thế) 

can act quickly (có thể phản ứng nhanh nhạy) 

Disadvantage: (Khuyết điểm) 

might not act 33……….. (có thể không phản ứng)

Suitable employee: (Cá nhân phù hợp) 

 

• not afraid of 34……….. (không ngại………..)

• doesn’t need job security (không cần sự ổn định trong công việc) 

Role culture (Văn hóa vai trò) 

Characteristics of organisation (Tính chất của tổ chức) 

• large, many 35……….. (lớn và nhiều) 

• specialised departments (các phòng ban chuyên biệt)

• rules and procedure, e.g. job 36………..and rules for 

discipline (luật lệ và quy tắc, ví dụ như ………..công việc và luật lệ về tính kỉ luật)

Advantage: (Lợi thế) 

economies of scale (Kinh tế mạnh) 

successful when 37………..ability is important (thành công khi khả năng………..là quan trọng)

Disadvantage: (Khuyết điểm) 

slow to see when 38………..needed (chậm để thấy khi cần đến………..)

slow to react (chậm phản ứng)

Suitable employee:(Cá nhân phù hợp)

values security (đề cao tính bảo mật) 

doesn’t want 39……….. (không muốn………..) 

Task culture (Văn hóa nhiệm vụ) 

Characteristics of organisation (Tính chất của tổ chức) 

project orientated (định hướng theo dự án) 

in competitive market or making product

with short life (trong thị trường cạnh tranh hoặc khi sản xuất các sản phẩm với tuổi đời ngắn)

a lot of delegation (nhiều sự phân cấp) 

Advantage: (Lợi thế) 

40………..

Disadvantage: (Khuyết điểm) 

no economies of scale or special expertise (không có kinh tế mạnh hoặc kĩ năng chuyên môn đặc biệt)

Suitable employee: (Cá nhân phù hợp) 

likes to work in groups (thích làm việc theo nhóm) 

 

Phân tích đáp án Section 4

Part 4: Questions 31-40: dạng Gap-fill

Cách làm: 

 • Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp. Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ)

 • Khi đọc lướt, cố gắng hiểu đại ý của câu chứa chỗ trống cần điền.

 • Lưu ý những keyword trong câu chứa chỗ trống cần điền.

 • Luôn lưu ý bản thân về giới hạn từ hoặc số có thể điền vào chỗ trống (cụ thể: Questions 1-10: điền một từ và/hoặc một số)

31 31 _____ power source

Đáp án cần một tính từ, chỉ nguồn lực doanh nghiệp

=> đáp án là central

The first type is called the Power Culture, and it’s usually found in small organisations. It’s the type of culture that needs a central source of power to be effective

32 communication by 32 _____

Đáp án cần một danh từ, chỉ việc liên lạc 

=> đáp án là conversations

Another characteristic is that communication usually takes the form of conversations

33 might not act 33 _____

Đáp án cần một trạng từ, làm rõ nghĩa cho động từ act 

=> đáp án là effectively 

But on the negative side, this type of organisation doesn’t always act effectively

34 not afraid of 34 _____

Đáp án cần một danh từ, thể hiện điều mà nhân viên không sợ

=> Đáp án là risks

And the kind of person who does well in this type of business culture is one who is happy

to take risks, and for whom job security is a low priority.

35 large, many 35 _____

Đáp án cần một danh từ số nhiều, cái gì lớn và nhiều 

=> đáp án là companies

The next type is known as Role Culture – that’s R-O-L-E, not R-O-double L, by the way,

and this type is usually found in large companies, which have lots of different levels in them

36 rules and procedure, e.g. job 36 _____ and rules for discipline

Đáp án cần một danh từ, liên quan tới công việc (job)

=> đáp án là descriptions

Each one is coordinated at the top by a small group of senior managers, and typically everyone’s job is controlled by sets of rules and procedures. For example, there are specific job descriptions, rules for discipline, and so on.

37 successful when 37 _____ ability is important 

Đáp án cần một tính từ, liên quan tới khả năng và đây là một kĩ năng quan trọng để thành công

=> đáp án là technical

What are the benefits of this kind of culture? Well firstly, because it’s found in large organisations, its fixed costs, or overheads as they’re known, are low in relation to its output, or what it produces. In other words it can achieve economies of scale. And secondly, it is particularly successful in business markets where technical expertise is important.

38 slow to see when 38 _____ ís needed

Đáp án cần một danh từ, cái gì chậm để nhìn ra khi cần

=> đáp án là change

On the other hand, this culture is often very slow to recognise the need for change, and even slower to react.

39 doesn’t want 39 _____

Đáp án cần một danh từ, cái mà nhân viên không muốn

=> đáp án là responsibility

What kind of person does this type of culture suit? Well it suits employees who value security, and who don’t particularly want to have responsibility.

40 advantage: 40 _____

Đáp án cần một từ, là một điểm mạnh

=> đáp án là flexible 

Now one of the major benefits of this culture is that it’s flexible.

Trên đây là toàn bộ bài giải đề chi tiết cho bộ đề Cambridge IELTS 9 Listening Test 2. Chúc các bạn học tốt! IZONE hân hạnh được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục IELTS.