Khóa alumni

Là khóa học được giảng dạy trực tiếp bởi thầy Phạm Hồng Long – giám đốc đào tạo của IZONE. Khóa học tập trung vào kỹ năng Speaking cùng với các kiến thức nâng cao khác. Khóa học có mục đích đào tạo học viên thi đạt 7.5 – 8.5 IELTS.

Thời gian học: 26 buổi (6 tháng) Học phí gốc: 4.800.000 VNĐ (Miễn phí với học viên lớp IELTS Chuyên sâu tại IZONE)

Giảng viên Phạm Hồng Long

khóa alumni dành cho ai?

 • Học viên đang học khóa IELTS Chuyên sâu (6.0 – 7.0) tại IZONE.
 • Học viên có kiến thức tốt, trình độ đầu vào tối thiểu 6.0 IELTS. Có mục tiêu thi đạt điểm tối thiểu 7.5 IELTS.

khóa ALUMNI có phù hợp với bạn?

Bài Placement Test được thiết kế riêng bởi đội ngũ chuyên môn cao từ 8.5 IELTS trở lên của IZONE sẽ giúp các bạn xác định chính xác trình độ của mình, biết mình phù hợp với khóa học nào và từ đó có một lộ trình học hiệu quả.

LÀM TEST NGAY
Tổng quan khóa học

Nội dung khóa ALUMNI

PHASE 1
Topic 1: Holiday
 • Travel collocation (Inter)
 • Travel & Adventure (Collocation) – Advanced
 • Travel Gap fill (Check Your vocab), Travel Idioms
 • Holiday Vocab + Question Bank
 • Talking about Holidays (Idioms – Inter)
 • EXTRA: Metaphor and phrasal verbs (Idioms)
Topic 2: Relationship
 • Behaviour & Relationship idioms
 • Relationship – collocations (Inter)
 • Romantic relationships (Idioms – Inter), Relationship idioms
 • (Advanced) Relationship vocab and questions bank
 • EXTRA: Fixed phrases with 2 key words; Sayings & Proverbs
Topic 3: Technology
 • Computer – Collocation (Inter)
 • Science & Technology – Collocations (Advanced)
 • Technology – Question bank Technology gap fill (Check your vocab)
 • Likes and dislikes – Idioms (Inter)
 • EXTRA: Changes and technology
Topic 4: Sports
Topic 5: Food
 • Food gap fill (Check your Vocab)
 • Taste and smell collocation
 • Topic 5 – Food idioms (Advanced)
 • Topic 5 – Diet and cooking idioms
 • EXTRA: The passives and causatives
Topic 6: Education
 • Education(Inter)
 • Education (Gap fill) – Check your vocab
 • Education – Idioms
 • Student life – Collocation
 • (Advanced) Sample questions and answers
 • Classroom language, learning and exam idioms
 • EXTRA: Everyday Adverbs (1, 2 and 3)
Topic 7: Work
 • Work (Check your vocab) – Gap fill
 • Work (Collocation) –Inter
 • Working experience (Idioms – Inter)
 • Working life and new employment (Advanced)
 • Work idioms (Advanced)
 • Work sample questions and answers
 • Problems and solutions – Work (Idioms – Inter)
 • EXTRA: Time and work
Topic 8: Health
 • Heath and illnesses (Collocations) – Inter
 • Health and medicine (Collocations) – Advanced
 • Health idioms (Advanced) Health gap fill (Check your vocab)
 • EXTRA: Reactions and health
Topic 9: Books and Movies
 • Sample answers Books and movies
 • Collocations – Books and movie Review (Advanced)
 • Films and book collocations (Inter)
 • Books and movies – Sample questions and answers
 • EXTRA: Modals and Semi-modal Verbs
Topic 10: Accommodation
 • Houses, flats and rooms – Collocation
 • Time and space – Collocation (Advanced)
 • Architecture – Gap fill (Check your vocab for IELTS)
 • Sample questions and answers
 • Accommodation – Idioms (Extra)
 • EXTRA: Materials and the built environment
Topic 11: Fashion
 • Advertisement and fashion – Collocations (Advanced)
 • Fashion and design Vocabulary & Exercises
 • 3 sample question and answer sheets
 • Idioms from clothes
 • How things begin and end (Idioms – Inter)
 • EXTRA: Synonyms and confusable words
Topic 12: Personality
 • (2 topics) – 10 & 11 – Collocation in use (Inter)
 • Appearance and personality
 • Appearance and personality – Collocations (Advanced)
 • Character (Idioms – Advanced)
 • Personality & Character – Collocations (Inter)
 • EXTRA: Relationship and people
Topic 13: Business
 • Business collocations (Inter)
 • Business gap-fill (Check your vocab)
 • A small business (Idiom – Inter)
 • Business idioms (Advanced, 2 Units)
 • Business idioms (Extra)
 • Business reports (Collocations – Advanced)
 • Sample business questions and answers
 • Decision-making idioms (Advanced)
 • EXTRA: Relationship and people
Topic 14: Hometown
 • Countryside town and cities (Collocations – Inter)
 • Town & Country gap fill (Check your Vocab)
 • Town and country life (Idioms – Advanced)
 • City life (Vocabulary in Use – Advanced)
 • Hometown – sample questions and answers
 • Hometown extra phrases
 • EXTRA: Idioms and metaphor
Topic 15: Physical Appearance
 • Appearance and personality – Collocations (Advanced)
 • Physical action idioms (Inter & Advanced) Appearance – collocation (Inter)
 • Physical appearance – Sample questions and answers
 • EXTRA: Conditionals, Introduction to phrasal verbs, Phrasal nouns & Adjectives
PHASE 2
Topic 16: Music
 • Celebrities (Idioms)
 • Music idioms (Extra)
 • Sound collocation (Inter and Advanced)
 • Common spoken responses (Extra)
 • Music sample questions and answers
 • EXTRA: Entertainment
Topic 17: Weather
 • Idioms – describe extreme weather
 • Weather – collocations (Inter)
 • Weather – Idioms
 • Weather sample questions and answers
 • Sleep (Weather change) – Idioms (Inter)
 • EXTRA: Weather and the environment
Topic 18: Environment
 • Environment gap fill (Check your Vocab)
 • Environment collocations (Advanced)
 • Environment sample questions and answers
 • Damage and repair (Idioms – Inter)
 • EXTRA: Chance and nature
Topic 19: Money
 • Environment gap fill (Check your Vocab)
 • Environment collocations (Advanced)
 • Environment sample questions and answers
 • Damage and repair (Idioms – Inter)
 • EXTRA: Chance and nature
Topic 20: Crime and the law
 • Environment gap fill (Check your Vocab)
 • Environment collocations (Advanced)
 • Environment sample questions and answers
 • Damage and repair (Idioms – Inter)
 • EXTRA: Chance and nature
Topic 21: People, gender and personality
 • Character and behavior – Idioms
 • English idioms for personality (Extra)
 • Gender and personality Vocab and question bank
 • Gender gap fill
 • Relationship and people (Advanced language practice)
 • Talk about number (idioms – inter)
 • EXTRA: Adjectives and adverbs
Topic 22: Advertising
 • Sample questions and answers
 • Extra questions and answers (Intensive training)
 • Media & Advertising (Advanced language practice)
 • Collocations (Advertising – Advanced)
 • Communicators (Warm-up)
 • EXTRA: Clauses
Topic 23: Traffic and driving
 • Driving and journey Idioms (Advanced)
 • Situations on the road (Idioms – Inter)
 • Traffic and driving (Collocations – Advanced)
 • Traffic & Transport Gap fill
 • Traffic & Transport sample questions & Answers
 • EXTRA: Movement & Transport
Topic 24: The arts
 • A piece of artwork & Exhibition – Sample questions and answers
 • Comparing & Contrasting (Collocations – Advanced)
 • The art Vocab Compilation (Extra)
 • The art (Gap fill)
 • The art (Idioms)
 • EXTRA: Quality and the arts
Topic 25: The media and celebrities
 • Celebrities (Collocations – Advanced)
 • Celebrities (Idioms – Advanced)
 • The media (Idioms – Advaned)
 • The media (Gap fill)
 • Sample questions and answers
 • Warm-up (Idioms) – Understand and leave messages
 • EXTRA: Communication and the media
Topic 26: Children and family
 • Children and the family – Gap fill
 • Children (Extra questions)
 • Family & Children – Idioms (Advanced)
 • Family idioms (Inter)
 • Family & Children speaking (5 to 6)
 • Youth and age (Collocations) – Advanced
 • Problems & Solutions – Family – Idioms (Inter)
 • EXTRA: Complex sentences
Topic 27: Travel
 • Outdoor activities (Idioms)
 • Travel – Check your vocab for IELTS
 • Travel – Sample questions and answers Travel questions
 • Travel Vocab Exercises (Destination B2)
 • Travel Idioms (Extra)
 • Understand and give advice (Idioms – advanced)
 • EXTRA: Noun phrases
Topic 28: City
 • City (Extra sample questions and answers)
 • City life (Collocations – Inter)
 • City life (Advanced vocabulary in use)
 • Collocations – Social issues (Advanced)
 • Town and country life – Collocations (Advanced)
 • EXTRA: Power and social issues
Topic 29: Marriage
 • Marriage model answers
 • Describe a wedding (Intensive training)
 • Men & Women (Check your Vocab for IELTS)
 • Romantic relationships (Idioms – Inter)
 • Wedding idioms (Advanced)
 • Plans and arrangements (Idioms – Inter)
 • EXTRA: Verb complements
Topic 30: Animals
 • Animal model answers (Extra)
 • Animal question list
 • Animal Idioms (Extra)
 • Animal – sample questions and answers
 • Idioms from animals
 • EXTRA: Punctuation and spelling errors
PHASE 3
Topic 31: Hobbies & Leisure activities
 • Hobbies & leisure activities
 • EXTRA: To verb vs. V-ing
Topic 32: Emotions
 • Collocations — Feelings and emotions
 • Emotions — idiom
 • Unhappy experience
 • EXTRA: Collocations — Overview (Definition, type & register)
Topic 33: Feelings
 • Feelings (Advanced language practice)
 • An article on IQ vs. EQ EQ Questions
 • EXTRA: Opinion, attitude and beliefs; Presenting an argument
Topic 34: Global problems
 • Global problems
 • Wealth & Poverty
 • Word issues
 • EXTRA: Making a presentation, Presenting an argument
Topic 35: Books, magazines & newspapers
 • Books, magazines & newspapers
 • EXTRA: Inversion
Topic 36: Furniture, equipment and household appliances
 • Furniture, equipment and household appliances
 • EXTRA: Emphasis
Topic 37: Clothes Jewelry & Handmade objects
 • Clothes Jewelry and handmade objects/li>
 • EXTRA: Unreal time and subjunctives, Talking (Collocation — Advanced)/li>
Topic 38: Government and society, War and peace
 • Government and society, War and peace/li>
 • EXTRA: Spoken idioms and common responses (49 & 50 Idioms)/li>
Topic 39: Photos
 • Photos
 • EXTRA: More formal Idioms & Idioms in a legal context (51 & 52 Idioms)
Topic 40: News
 • News
 • EXTRA: More formal prepositional verbs & Idioms in written English (53 & 54 Idioms)
Topic 41: Celebrations & Special occasions
 • Celebrations & Special occasions
 • EXTRA: Word formation & multiple meaning
Topic 42: Park & Garden, Towns and cities
 • Park & Garden
 • Towns and cities
 • EXTRA: Strong, weak and fixed collocations, Grammatical categories of collocation
Topic 43: Town and countries
 • Town and countries
 • Driving and journey Idioms
 • EXTRA: Metaphor & Intensifying and softening adverbs
Topic 44: Library, shopping center and museum
 • Library, shopping center and museum
 • EXTRA: Idioms and metaphor, Introduction to phrasal verbs, Collocations with phrasal verbs
Topic 45: Historical and modern building
 • Historical and modern building
 • Places (Advanced language practice)
 • EXTRA: Verbs and Prepositions
Topic 46: Water
 • Water, a place near water
 • Vocabulary and sample questions
 • EXTRA: Prepositions
Topic 47: Success
 • A successful person
 • Success and failure
 • EXTRA: Praising and criticizing, Commenting, Idiom — express criticism, Collocation (Advanced)
Topic 48: Journey
 • Advanced language practice
 • Journey collocation
 • Journey sample questions Travel — collocation
 • EXTRA: Linking words and phrases
Topic 49: Changes & Important decision
 • Sample questions and answers
 • Changes — Collocation & Check your vocab
 • EXTRA: Punctuation and spelling
Topic 50: Friends and family
 • Idioms — describe characters; Talk about family
 • Collocation — character and behavior
 • Collocations — Youth and age
 • EXTRA: Idiomatic noun phrases
Topic 51: Teachers, neighbors and a helpful person
 • Collocation — appearance and personality
 • Collocation — physical appearances & relationships
 • Idioms — describe different attitudes
 • EXTRA: Prepositional idioms, Similes
Xem chi tiết

phương pháp giảng dạy độc quyền của izone

Phương pháp đa kênh

Đa kênh

In sâu kiến thức vào nhiều tầng trí nhớ

 • 8 kênh từ vựng

  1. Giải nghĩa

  2. Hình ảnh

  3. Âm thanh qua Nghe & Phát âm

  4. Bối cảnh bài đọc

  5. Dịch Anh ‑ Việt

  6. Dịch Việt ‑ Anh

  7. Ứng dụng vào Nói

  8. Ứng dụng vào Viết

 • 3 kênh phát âm

  1. Cảm nhận Ngữ pháp qua Nghe ‑ Đọc

  2. Học Quy tắc

  3. Dịch Việt ‑ Anh theo gợi ý (ứng dụng Ngữ pháp)

  4. Ứng dụng trong Soạn câu trả lời Nói ‑ Viết

 • 4 kênh ngữ pháp

  1. Cảm nhận Ngữ pháp qua Nghe ‑ Đọc

  2. Học Quy tắc

  3. Dịch Việt ‑ Anh theo gợi ý (ứng dụng Ngữ pháp)

  4. Ứng dụng trong Soạn câu trả lời Nói ‑ Viết

 • 4 hoạt động trong giờ học

  1. Nhìn bài giảng

  2. Nghe bài Listening

  3. Nói

  4. Viết

Phương pháp Speaking all-in-one

Speaking all-in-one

Phát triển toàn diện khả năng nói

 • Mạch ý

  Cách brainstorm, sắp xếp ý tưởng

 • Ngữ pháp ứng dụng
 • Từ vựng tự nhiên
 • Phát âm dễ hiểu
Phương pháp Giáo trình

Giáo trình

Được tối ưu hóa đến từng chi tiết

 • Chuẩn nhu cầu các trình độ

  Trình độ 0 ‑ 4.0 IELTS: Bồi dưỡng nền tảng và làm quen các dạng đề IELTS

  Trình độ 5.0+ IELTS: Tập trung luyện 4 kỹ năng

 • Tính logic cao

  Buổi trước là tiền đề cho buổi sau, khóa trước là nền tảng của khóa sau

 • Liền mạch đến từng chi tiết

  Kiến thức buổi này sẽ xuất hiện lại ở các buổi sau, lặp lại đủ nhiều để học viên nhớ + hiểu bài

Phương pháp hỗ trợ đặc biệt

Hỗ trợ đặc biệt

Có kế hoạch và bổ sung kiến thức kịp thời đến khi đi thi

 • Hệ thống quản lý chất lượng
 • Giảng viên theo sát học viên
Giảng viên Phạm Hồng Long

Giảng viên lớp Alumni

Thầy Phạm Hồng Long – Giám đốc đào tạo tại IZONE

Bằng cấp:

 • Đại học Monash – Úc, Sunway Campus.
 • Cử nhân Kinh tế Thương mại, tốt nghiệp loại giỏi hai chuyên ngành.

Thành tích:

 • Học bổng cho các học viên đạt thành tích cao (High Achiever Award Scholarship) vào học kỳ 2 năm 2012 – TOP 4 sinh viên trong Khoa kinh tế Đại học Monash, Sunway Campus.
 • Nằm trong danh sách Dean’s Commendation List năm 2013 của trường đại học Monash dành cho 5% sinh viên tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.

Giải thưởng:

 • Giải nhất cuộc thi Case Study do ICAEW tổ chức tại Monash (2013).
 • Tham gia chiến dịch University of Miami Alternative Break (UMAB) đến Detroit để hỗ trợ tài chính cho người nghèo và người có hoàn cảnh cơ nhỡ.
Qua quá trình học tập, sinh sống trong thời gian dài trên nhiều quốc gia sử dụng Tiếng Anh trong đó có Mỹ, thầy Phạm Hồng Long có một lượng kiến thức đồ sộ về văn hóa, phong tục, nhất là hiểu biết sâu sắc về Tiếng Anh. Nhờ đó, bài giảng và giáo trình mà thầy xây dựng nên có rất nhiều nét văn hóa đặc trưng, lối nói viết theo đúng phong cách người bản địa. Rất nhiều học viên của lớp Alumni sau khi tốt nghiệp đã đạt kết quả 7.5, 8.0, 8.5 IELTS ngay từ lần thi đầu tiên.

Phong cách giảng dạy đặc biệt của thầy Long

Rất nhiều học viên khi tham gia lớp Alumni đều nhận thấy rằng thầy Long cực kỳ tận tâm với lớp học. Dù đây là một lớp học miễn phí với các bạn học viên của IZONE, thầy Long vẫn luôn dành sự quan tâm đến tất cả học viên, cụ thể: trong mỗi buổi học, thầy đều cố gắng gọi tất cả học viên để kiểm tra kiến thức cũ, kiến thức vừa học hay kiểm tra Speaking. Kỷ luật lớp được thầy làm rất chặt. Các học viên khi làm thiếu bài tập hay không nộp bài tập trước khi đi học đều bị phạt ngay trên lớp. Thầy Long còn sở hữu một vốn từ vựng siêu “khủng” và lối tư duy mạch lạc khi triển khai ý trong các bài Speaking. Vì thế, sau khi học với thầy Long, học viên có thể cải thiện rất nhiều về độ tự nhiên trong phần Speaking của mình (dùng từ vựng sao cho hợp với văn cảnh, cách triển khai ý một cách trôi chảy,…).
Giảng viên Phạm Hồng Long

kết quả đạt được sau khóa học

Kĩ năng IELTS Listening

listening

Ngoài việc học theo giáo trình do thầy Long tổng hợp trên lớp, học viên còn được cải thiện kỹ năng Nghe, tăng từ vựng và tăng độ tiếp xúc với các colloquialisms qua các video tiếng Anh ở phần bài tập về nhà.

Kĩ năng IELTS Speaking

Speaking

Lớp Alumni sẽ tập trung cải thiện kỹ năng Nói cho học viên không chỉ trong IELTS mà còn cả trong những tình huống giao tiếp đời thường sao cho tự nhiên nhất theo lối tư duy của người bản xứ. Học viên sẽ được hướng dẫn để cải thiện độ tự nhiên trong phần speaking của mình (dùng từ vựng sao cho hợp với văn cảnh, cách triển khai ý một cách trôi chảy,…)

Ngoài ra, với các bạn sắp thi IELTS, thầy Long luôn thu xếp một buổi tư vấn 1-1 với các bạn để đưa ra những lời khuyên cho kỳ thi. Trong buổi tư vấn, các bạn học viên sẽ được thầy kiểm tra về kỹ năng Nói theo format của kỳ thi IELTS và đưa ra những góp ý, sửa chữa ngay tại chỗ. Thêm vào đó, thầy Long cũng sẽ nhận xét trực tiếp các bài Writing mà các bạn sắp thi đã chuẩn bị trước ở nhà.

Chinh IELTS chưa bao giờ là một con đường dễ dàng. Tuy nhiên, hàng ngàn học viên của IZONE sau khi tốt nghiệp khóa Alumni của IZONE đã thi đạt 7.5, 8.0 và thậm chí 8.5 IELTS. Nhờ đó có được rất nhiều cơ hội lớn: trúng tuyển vào các trường Đại học top đầu, thực tập tại các công ty quốc tế, ...

các chính sách dành riêng cho học viên IZONE

01

Học viên ký cam kết đầu ra bằng văn bản tại buổi khai giảng

02

Học viên được học lại miễn phí nếu không đạt điểm đầu ra

03

Học viên được hỗ trợ trọn đời về ôn luyện IELTS kể cả sau khi kết thúc khóa học

04

Học viên được tham gia miễn phí các Seminar chia sẻ chuyên môn cua IZONE

05

Học viên được học cùng giảng viên chuyên môn cao thông qua các công cụ hỗ trợ hiện đại

06

Học viên được tham gia thi thử miễn phí tại IZONE

 • Học viên đăng ký combo 3.0 - 5.0: Tặng khóa học Speaking & Writing Nền tảng trị giá 1.800.000 VNĐ.
 • Học viên đăng ký combo 5.0 - 7.0: Tặng khóa học Speaking & Writing Chuyên sâu trị giá 2.500.000 VNĐ.
 • Học viên lớp Chuyên sâu (6.0 - 7.0): Tặng khóa học Alumni, học trực tiếp với Giám đốc học thuật trị giá 4.800.000 VNĐ.
Chính sách dành cho học viên IZONE

Ưu đãi hấp dẫn tại IELTS IZONE

THỜI GIAN CÒN LẠI
ĐĂNG KÝ GIỮ CHỖ

Khi bạn ghi lại thông tin, IZONE sẽ hỗ trợ trong vòng 24h. Để chủ động hơn, bạn hãy gọi cho chúng tôi.

HOTLINE 0969091503

  Lịch khai giảng Icon
  LỊCH KHAI GIẢNG