@ tiếng Anh đọc là gì? Tổng hợp cách đọc 27 ký tự trong tiếng Anh

Đã bao giờ bạn thắc mắc dấu @ trong tiếng Anh đọc là gì chưa? Hãy cùng IZONE tìm hiểu về cách đọc @ trong tiếng Anh, cũng như những ký tự khác nhé.

@ tiếng Anh là gì?

Dấu @ tiếng Anh là một ký tự thường được sử dụng trong các địa chỉ thư điện tử (email) nhằm xác định danh tính của người sử dụng. Ngoài ra, trên một số các trang mạng xã hội như Twitter hay Facebook, các bạn cũng có thể sử dụng dấu @ để có thể kết nối/ đề cập đến những người bạn của mình.

@ tiếng Anh đọc là gì?

Dấu @ trong tiếng Anh có thể được đọc là “at sign” hoặc chỉ đơn giản là “at”.

@ tiếng anh đọc là gì

>>> [Xem thêm]: Tổng hợp cách hỏi giờ trong tiếng Anh cùng cách trả lời chi tiết

Cách đọc các ký tự trong tiếng Anh

Bên cạnh dấu @, dưới đây, IZONE sẽ tổng hợp đầy đủ các dấu và ký tự, cũng như phiên âm của chúng trong tiếng Anh.

Tên dấuKý hiệuTiếng AnhPhiên âm
Dấu cách Space/speɪs/
Dấu @@At sign (At)/æt saɪn/
Dấu ba chấmEllipsis/ɪˈlɪpsɪs/
Dấu bằng=Equal sign/ˈiːkwəl saɪn/
Dấu chấm.Dot/ full stop/dɒt/ fʊl stɒp/
Dấu chấm phẩy;Semicolon/ˌsɛmɪˈkəʊlən/
Dấu chấm than!Ampersand/ˈæmpəsænd/
Dấu chia:Division sign/dɪˈvɪʒən saɪn/
Dấu cộng+Plus sign/plʌs saɪn/
Dấu dollar$Dollar sign/ˈdɒlə saɪn/
Dấu gạch chéo/Slash/slæʃ/
Dấu gạch dưới_Underscore/ˌʌndəˈskɔː/
Dấu gạch ngangHyphen/ˈhaɪfən/
Dấu hai chấm:Colon/ˈkəʊlən/
Dấu mũ^Circumflex/ˈsɜːkəmflɛks/
Dấu ngã~Tilde/tɪld/
Dấu ngoặc đơn, ngoặc kép

‘…’

“…”

Quotation mark/kwəʊˈteɪʃᵊn mɑːk/
Dấu ngoặc nhọn{…}Curly brackets/ˈkɜːli ˈbrækɪts/
Dấu ngoặc tròn(…)Round brackets/raʊnd ˈbrækɪts/
Dấu ngoặc vuông[…]Square brackets/skweə ˈbrækɪts/
Dấu nhânxMultiplication sign/ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃᵊn saɪn/
Dấu phần trăm%Percent sign/pəˈsɛnt saɪn/
Dấu phẩy,Comma/ˈkɒmə/
Dấu sao*Asterisk/ˈæstərɪsk/
Dấu thăng#Number sign/ˈnʌmbə saɪn/
Dấu trừMinus sign/ˈmaɪnəs saɪn/
Dấu và&Ampersand/ˈæmpəsænd/

IZONE hy vọng rằng, qua bài viết này, bạn đã nắm được “@ tiếng Anh đọc là gì“. Chúc các bạn học tốt.

>>> [Xem thêm]: [Hướng dẫn A-Z] Cách đọc, cách viết ngày tháng năm trong tiếng Anh

thuvinalink

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG