Basic IELTS Reading - UNIT 12: POPULATION GROWTH

Basic IELTS Reading – UNIT 12: POPULATION GROWTH

Effect of Population Growth on National Development - Educare ~ We Educate,  We Care

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện kỹ năng Reading, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc “Population growth” nhé.

A. Bài đọc

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

(Nguồn: Basic IELTS Reading – trang 29)

In the next decade, population growth will probably add to world hunger problems. As the population grows, according to the World Hunger Programme, so will the number of malnourished people. The world’s population, estimated at 5.6 billion in 1994, may reach 11.5 billion by the year 2150, and most of that growth is occurring in the world’s poorest countries. At least 95 percent of the global population growth over the next thirty-five years will take place in the hunger-belt regions of Africa, Asia, and Latin America. For countries that already have a hard time feeding their populations, growth on a scale of even 3 percent a year could add significantly to their food problems. This level of growth is already occurring in Namibia and in South Africa, and many other countries are not far behind.

In 1981, the United States recorded a population on the African continent of 481 million people. This number topped 800 million by the year 2000. Africa would have to increase its food production by 4 percent a year to meet the food needs of its increased population. But Africa’s food production is growing by only 1 percent a year, which means that nations already struggling to meet their people’s food needs will have an even greater struggle as populations grow. “When food supply grows slower than population,” says Professor DeGregori, “a country is in trouble.”

C. Bài tập

Cùng ôn lại kiến thức vừa đọc qua những bài tập sau nhé!

Bài 1: Fill in the blank with no more than five words

(Điền không quá 5 từ vào chỗ trống)

Question 1: What will be increased, according to the World Hunger Programme, together with the rapid growth of population?
Question 2: For some countries, a population growth of even 3 percent a year can worsen their

Bài 2: Choose the correct answer

(Chọn đáp án đúng)

Question 3: In Africa, according to the passage, food production

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

STTĐáp ánGiải thích
1the number of malnourished peopleKey words: “As the population grows, according to the World Hunger Programme, so will the number of malnourished people
2food problemsKey words: “For countries that already have a hard time feeding their populations, growth on a scale of even 3 percent a year could add significantly to their food problems.”
3BKey words: “Africa would have to increase its food production by 4 percent a year to meet the food needs of its increased population. But Africa’s food production is growing by only 1 percent a year, which means that nations already struggling to meet their people’s food needs will have an even greater struggle as populations grow.”
Đáp án: B. is growing more slowly than the population
  1. The key words in this question are the World Hunger Programme. Based on these keywords, you can easily find out the ideas associated with the question. As the population grows, according to the World Hunger Programme, so will the number of malnourished people. Therefore, the answer to this question is the number of malnourished people.
  2. The key words in this question are both a figure 3 percent a year and a phrase a population growth. You can scan through the passage and find out the sentence For countries that already have a hard time feeding their populations, growth on a scale of even 3 percent a year could add significantly to their food problems. So, the answer to this question is food problems.
  3. The key words in this question are both a location Africa and a noun phrase food production. The two sentences including these keywords are Africa would have to increase its food production by 4 percent a year to meet the food needs of its increased population. But Africa’s food production is growing by only 1 percent a year, which means that nations already struggling to meet their people’s food needs will have an even greater struggle as populations grow. Carefully reading the three options and comparing them with the question, you can identify option B that represents the correct answer to this question.

C. Bảng tổng hợp từ vựng

Hãy nhìn lại từ vựng trong bài qua bảng từ vựng sau nhé!

Từ vựngNghĩa
population (n)

In the next decade, population growth will probably add to world hunger problems.
dân số

Trong thập kỷ tới, sự gia tăng dân số có thể sẽ làm tăng thêm nạn đói trên thế giới.
add to (v)

In the next decade, population growth will probably add to world hunger problems.
thêm vào

Trong thập kỷ tới, sự gia tăng dân số có thể sẽ làm tăng thêm nạn đói trên thế giới.
hunger problems

In the next decade, population growth will probably add to world hunger problems.
nạn đói

Trong thập kỷ tới, sự gia tăng dân số có thể sẽ làm tăng thêm nạn đói trên thế giới.
malnourished (a)

As the population grows, according to the World Hunger Programme, so will the number of malnourished people.
suy dinh dưỡng

Theo Chương trình Đói đói Thế giới, khi dân số tăng lên, số người bị suy dinh dưỡng cũng sẽ tăng theo.
estimate (v)

The world’s population, estimated at 5.6 billion in 1994, may reach 11.5 billion by the year 2150, and most of that growth is occurring in the world’s poorest countries.
ước tính

Dân số thế giới, ước tính khoảng 5,6 tỷ người vào năm 1994, có thể đạt 11,5 tỷ người vào năm 2150, và phần lớn sự gia tăng đó diễn ra ở các nước nghèo nhất thế giới
growth (n)

The world’s population, estimated at 5.6 billion in 1994, may reach 11.5 billion by the year 2150, and most of that growth is occurring in the world’s poorest countries.
sự gia tăng

Dân số thế giới, ước tính khoảng 5,6 tỷ người vào năm 1994, có thể đạt 11,5 tỷ người vào năm 2150, và phần lớn sự gia tăng đó diễn ra ở các nước nghèo nhất thế giới
occur (v)

The world’s population, estimated at 5.6 billion in 1994, may reach 11.5 billion by the year 2150, and most of that growth is occurring in the world’s poorest countries.
xảy ra

Màu đen ngăn cản phản xạ và khuyến Dân số thế giới, ước tính khoảng 5,6 tỷ người vào năm 1994, có thể đạt 11,5 tỷ người vào năm 2150, và phần lớn sự gia tăng đó diễn ra ở các nước nghèo nhất thế giới
take place in

At least 95 percent of the global population growth over the next thirty-five years will take place in the hunger-belt regions of Africa, Asia, and Latin America.
xảy ra ở

Ít nhất 95% sự gia tăng dân số toàn cầu trong 35 năm tới sẽ diễn ra ở các khu vực vành đai đói kém của Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh.
region (n)

At least 95 percent of the global population growth over the next thirty-five years will take place in the hunger-belt regions of Africa, Asia, and Latin America.
vùng, miền

Ít nhất 95% sự gia tăng dân số toàn cầu trong 35 năm tới sẽ diễn ra ở các khu vực vành đai đói kém của Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh.
on a scale

For countries that already have a hard time feeding their populations, growth on a scale of even 3 percent a year could add significantly to their food problems.
ở mức độ

Đối với các quốc gia vốn đã gặp khó khăn trong việc nuôi sống dân số của họ, sự tăng trưởng trên quy mô thậm chí 3% một năm có thể làm tăng thêm đáng kể vấn đề lương thực của họ.
significantly (adv)

For countries that already have a hard time feeding their populations, growth on a scale of even 3 percent a year could add significantly to their food problems.
một cách đáng kể

Đối với các quốc gia vốn đã gặp khó khăn trong việc nuôi sống dân số của họ, sự tăng trưởng trên quy mô thậm chí 3% một năm có thể làm tăng thêm đáng kể vấn đề lương thực của họ.
far behind

This level of growth is already occurring in Namibia and in South Africa, and many other countries are not far behind.
cách không xa

Mức tăng trưởng này đã xảy ra ở Namibia và Nam Phi, và nhiều quốc gia khác không bị tụt lại xa.
record (v)

In 1981, the United States recorded a population on the African continent of 481 million people.
thu lại

Năm 1981, Hoa Kỳ ghi nhận dân số trên lục địa châu Phi là 481 triệu người.
continent (n)

In 1981, the United States recorded a population on the African continent of 481 million people.
lục địa

Năm 1981, Hoa Kỳ ghi nhận dân số trên lục địa châu Phi là 481 triệu người.
top (v)

This number topped 800 million by the year 2000.
lên đến

Con số này lên đến 800 triệu người vào năm 2000.
increase (v)

Africa would have to increase its food production by 4 percent a year to meet the food needs of its increased population.
gia tăng

Châu Phi sẽ phải tăng sản lượng lương thực lên 4% mỗi năm để đáp ứng nhu cầu lương thực của dân số ngày càng tăng.
production (n)

Africa would have to increase its food production by 4 percent a year to meet the food needs of its increased population.
sản lượng

Châu Phi sẽ phải tăng sản lượng lương thực lên 4% mỗi năm để đáp ứng nhu cầu lương thực của dân số ngày càng tăng.
nation (n)

But Africa’s food production is growing by only 1 percent a year, which means that nations already struggling to meet their people’s food needs will have an even greater struggle as populations grow.
các quốc gia

Nhưng sản lượng lương thực của châu Phi chỉ tăng 1% mỗi năm, điều đó có nghĩa là các quốc gia đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu lương thực của người dân sẽ gặp khó khăn hơn khi dân số tăng lên.
struggle (v)

But Africa’s food production is growing by only 1 percent a year, which means that nations already struggling to meet their people’s food needs will have an even greater struggle as populations grow.
gặp khó khăn

Nhưng sản lượng lương thực của châu Phi chỉ tăng 1% mỗi năm, điều đó có nghĩa là các quốc gia đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu lương thực của người dân sẽ gặp khó khăn hơn khi dân số tăng lên.
food supply

“When food supply grows slower than population,” says Professor DeGregori, “a country is in trouble.”
nguồn cung lương thực

Giáo sư DeGregorio nói: “Khi nguồn cung lương thực tăng chậm hơn dân số, thì một quốc gia đang gặp khó khăn.
in trouble

“When food supply grows slower than population,” says Professor DeGregori, “a country is in trouble.
gặp khó khăn

Giáo sư DeGregorio nói: “Khi nguồn cung lương thựctăng chậm hơn dân số, thì một quốc gia đang gặp khó khăn.