Bài mẫu chủ đề Lợi ích của Internet bằng tiếng Anh hay nhất

Bài mẫu chủ đề Lợi ích của Internet bằng tiếng Anh hay nhất

Chủ đề về công nghệ, Internet là 1 trong những chủ đề nóng trong IELTS Writing hiện tại. Vậy hôm nay hãy cùng IZONE thực hành 1 bài viết về chủ đề đó nhé! Dưới đây là 1 số lưu ý và các bài mẫu cho đề bài: “Lợi ích của Internet

Một số lưu ý khi viết bài về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

Những lưu ý quan trọng khi viết bài về chủ đề lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

Khi viết 1 bài IELTS Writing Task 2 như “Bàn luận về lợi ích của Internet”, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau:

  • Viết đầy đủ bố cục: Không chỉ riêng bài viết này mà đối với mọi bài viết, chúng ta đều phải đảm bảo yêu cầu về mặt cấu trúc bài viết. Khi bài viết có đầy đủ cấu trúc thì đã nắm chắc trong tay 1 số điểm nhất định 

  • Không viết tắt: Có thể nói viết tắt là điều tối kỵ trong IELTS Writing, vì vậy nên người viết nên đặc biệt chú ý điều này 

  • Không sử dụng “extreme word: Khi sử dụng các từ này, bài viết của bạn sẽ bị cho là không khách quan. 

Cấu trúc bài viết

Một bài viết về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh có thể được triển khai theo các phần dưới đây:

Mở bài: Giới thiệu chung về Internet

Thân bài:

Body 1: Bàn luận về lợi ích của Internet

  • Luận điểm 1: Lợi ích thứ 1 

  • Supporting Idea (Ý tưởng hỗ trợ) cho Luận điểm 1

  • Đưa ra ví dụ 

Body 2: Bàn luận về lợi ích của Internet

  • Luận điểm 2: Lợi ích thứ 2

  • Supporting Idea (Ý tưởng hỗ trợ) cho Luận điểm 2

  • Đưa ra ví dụ 

Lưu ý: Cấu trúc bài có thể thay đổi theo ý tưởng của bài viết. 

Kết bài: Tóm gọn lại ý chính, nêu cảm nhận/suy nghĩ/dự đoán của bạn. 

Những từ vựng cần thiết khi viết chủ đề “Lợi ích của Internet” bằng tiếng anh

Những từ vựng cần thiết khi viết chủ đề "Lợi ích của Internet" bằng tiếng anh
Để tránh việc sử dụng “extreme word” cũng như sử dụng từ vựng chuẩn với chù đề lợi ích của Internet bằng tiếng Anh, bạn hãy “nạp” thêm những từ vựng sau đây nhé!
Từ vựngPhát âmDịch nghĩa
cyberspace/ˈsībərˌspās/
không gian mạng
computer network/kəmˈpjuː.t̬ɚ/ /ˈnet.wɝːk/
mạng máy tính
world wide web/wɝːld/ /waɪd/ /web/
mạng toàn cầu
social networking/ˈsoʊ.ʃəl/ /ˈnet.wɝː.kɪŋ/mạng xã hội
wireless/ˈwaɪr.ləs/không dây
internet telephony/ˈɪn.t̬ɚ.net/ /təˈlef.ə.ni/
điện thoại kết nối mạng
informatics/ˌɪnfəˈmætɪks/tin học
get into web/ɡet/ /ˈɪn.tuː/ /web/
truy cập trang web
search engine/sɝːtʃ/ /ˈen.dʒɪn/
công cụ tìm kiếm
to browse the Internet/braʊz/ /ðiː/ /ˈɪn.t̬ɚ.net/
truy cập mạng
online courses/ˈɑːn.laɪn/ /kôrs/
khóa học trực tuyến
internet forum/ˈɪn.t̬ɚ.net/ ˈfɔːr.ə/
diễn đàn mạng
to access to/ˈæk.ses/truy cập
A techie/ˈtek.i/
người nghiện công nghệ
the Internet age/ˈɪn.t̬ɚ.net/ /eɪdʒ/thời đại mạng
server/ˈsɝː.vɚ/máy chủ

Tổng hợp bài mẫu về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

Bài mẫu số 1

Nowadays, the Internet has become an integral part of our daily lives, playing a pivotal role in shaping the way we communicate, learn, and operate business. The advantages it offers are multifaceted and have significantly impacted various aspects of society.

Firstly, the Internet has revolutionized the way information is accessed and shared. Unlike in the past, where knowledge was confined to libraries and educational institutions, today, a wealth of information is just a click away. This democratization of information has not only facilitated learning but has also empowered individuals to stay informed about current events, scientific advancements, and a myriad of other topics, irrespective of geographical constraints. In the realm of education, the Internet has ushered in a new era of learning. Online courses and educational platforms offer flexibility and accessibility, allowing individuals to pursue education at their own pace and from the comfort of their homes. This is particularly beneficial for those with busy schedules or limited access to traditional educational institutions.

Secondly, the Internet has transformed communication into a seamless and instantaneous process. Social media platforms, email, and instant messaging have bridged gaps, enabling people to connect with friends and family worldwide. This connectivity has fostered a global community, breaking down cultural barriers and promoting cross-cultural understanding.

In conclusion, the Internet’s benefits are far-reaching and touch upon education, communication, business, and creativity. While it has transformed our lives in unprecedented ways, it is crucial to navigate the digital landscape responsibly to harness its advantages fully. The Internet, when used judiciously, stands as a powerful tool for progress, connectivity, and knowledge dissemination in the 21st century.

Ngày nay, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đóng vai trò then chốt trong việc định hình cách chúng ta giao tiếp, học hỏi và vận hành kinh doanh. Những lợi ích mà nó mang lại là rất nhiều mặt và đã tác động đáng kể đến nhiều khía cạnh khác nhau của xã hội.

Thứ nhất, Internet đã cách mạng hóa cách thức truy cập và chia sẻ thông tin. Không giống như trước đây, nơi kiến thức chỉ giới hạn trong các thư viện và cơ sở giáo dục, ngày nay, vô số thông tin được truy cập mà chỉ cần một cú nhấp chuột. Quá trình dân chủ hóa thông tin này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập mà còn trao quyền cho các cá nhân cập nhật thông tin về các sự kiện hiện tại, tiến bộ khoa học và vô số chủ đề khác, bất kể hạn chế về mặt địa lý. Trong lĩnh vực giáo dục, Internet đã mở ra một kỷ nguyên học tập mới. Các khóa học trực tuyến và nền tảng giáo dục mang đến sự linh hoạt và khả năng tiếp cận, cho phép các cá nhân theo đuổi việc học theo tốc độ riêng của họ và thoải mái tại nhà. Điều này đặc biệt có lợi cho những người có lịch trình bận rộn hoặc khả năng tiếp cận các cơ sở giáo dục truyền thống bị hạn chế.

Thứ hai, Internet đã biến việc giao tiếp thành một quá trình liền mạch và tức thời. Các nền tảng truyền thông xã hội, email và tin nhắn tức thời đã thu hẹp khoảng cách, cho phép mọi người kết nối với bạn bè và gia đình trên toàn thế giới. Sự kết nối này đã thúc đẩy một cộng đồng toàn cầu, phá bỏ các rào cản văn hóa và thúc đẩy sự hiểu biết đa văn hóa.

Tóm lại, lợi ích của Internet rất sâu rộng và liên quan đến giáo dục, truyền thông, kinh doanh và sáng tạo. Mặc dù nó đã thay đổi cuộc sống của chúng ta theo những cách chưa từng có, nhưng điều quan trọng là phải điều hướng bối cảnh kỹ thuật số một cách có trách nhiệm để khai thác triệt để các lợi thế của nó. Internet, khi được sử dụng một cách thận trọng, sẽ trở thành một công cụ mạnh mẽ cho sự tiến bộ, kết nối và phổ biến kiến thức trong thế kỷ 21.Bài mẫu số 2

In the contemporary era, the Internet has emerged as a transformative force, revolutionizing the way individuals communicate, access information, and conduct various aspects of their lives. The advantages it brings to the table are numerous and have significantly shaped our interconnected world.

The limitations that formerly restricted knowledge to traditional libraries have been lifted by the Internet. A quick internet search makes a wealth of knowledge easily accessible, enabling people to keep up with current affairs, scientific discoveries, and a wide range of issues. In addition to promoting lifelong learning, this increased accessibility has given people the confidence to make wise decisions in many spheres of their lives.

In the realm of education, the Internet has ushered in an era of unparalleled opportunities. A worldwide audience may now access education thanks to online courses and e-learning systems. This is especially helpful for people who have difficulties in typical learning environments, including those who live far away or have hectic schedules. Online learning’s flexibility has made education more accessible by enabling anyone to learn at their own speed.

Economically, the Internet has provided a platform for businesses to thrive on a global scale. E-commerce has become a cornerstone of modern trade, enabling small businesses to reach consumers worldwide. This has not only expanded economic opportunities but has also fueled entrepreneurship, allowing innovative ideas to find a market without the constraints of physical locations.

In conclusion, the Internet’s impact on society is profound and multifaceted. Its advantages extend beyond convenience, reaching into the realms of education, communication, and economic development. As we navigate this digital age, it is imperative to harness the potential of the Internet responsibly, ensuring that its benefits continue to enrich and empower individuals across the globe.

Trong kỷ nguyên hiện đại, Internet đã nổi lên như một lực lượng biến đổi, cách mạng hóa cách các cá nhân giao tiếp, truy cập thông tin và thực hiện các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của họ. Những lợi ích mà nó mang lại là rất nhiều và đã định hình đáng kể thế giới kết nối của chúng ta.

Những hạn chế trước đây hạn chế kiến thức đối với các thư viện truyền thống đã được Internet dỡ bỏ. Tìm kiếm nhanh trên internet giúp dễ dàng tiếp cận kho kiến thức phong phú, cho phép mọi người cập nhật các vấn đề thời sự, khám phá khoa học và hàng loạt vấn đề. Ngoài việc thúc đẩy học tập suốt đời, khả năng tiếp cận ngày càng tăng này còn giúp mọi người tự tin đưa ra những quyết định sáng suốt trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống.

Trong lĩnh vực giáo dục, Internet đã mở ra một kỷ nguyên của những cơ hội tuyệt vời. Khán giả trên toàn thế giới giờ đây có thể tiếp cận giáo dục nhờ các khóa học trực tuyến và hệ thống học tập điện tử. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người gặp khó khăn trong môi trường học tập thông thường, bao gồm cả những người sống ở xa hoặc có lịch trình bận rộn. Tính linh hoạt của học tập trực tuyến đã làm cho giáo dục trở nên dễ tiếp cận hơn bằng cách cho phép mọi người học theo tốc độ của riêng họ.

Về mặt kinh tế, Internet đã cung cấp nền tảng cho các doanh nghiệp phát triển mạnh trên quy mô toàn cầu. Thương mại điện tử đã trở thành nền tảng của thương mại hiện đại, cho phép các doanh nghiệp nhỏ tiếp cận người tiêu dùng trên toàn thế giới. Điều này không chỉ mở rộng các cơ hội kinh tế mà còn thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, cho phép các ý tưởng đổi mới tìm được thị trường mà không bị ràng buộc về địa điểm thực tế.

Tóm lại, tác động của Internet đối với xã hội là sâu sắc và nhiều mặt. Ưu điểm của nó vượt xa sự tiện lợi, vươn tới các lĩnh vực giáo dục, truyền thông và phát triển kinh tế. Khi chúng ta điều hướng trong thời đại kỹ thuật số này, điều bắt buộc là phải khai thác tiềm năng của Internet một cách có trách nhiệm, đảm bảo rằng lợi ích của nó tiếp tục làm phong phú thêm và trao quyền cho các cá nhân trên toàn cầu.

Bài mẫu số 3

The Internet has revolutionized the way we live and interact with the world around us. In my opinion, its benefits are far-reaching and have profoundly transformed human life in numerous aspects.

Secondly, the Internet has facilitated communication and connectivity on a global scale. Social media platforms, email, and messaging apps have made it easier than ever to stay in touch with friends, family, and colleagues, regardless of geographical distances. This has not only strengthened personal relationships but also fostered collaboration and innovation in various fields. Moreover, the Internet has enabled individuals to connect with like-minded people across the globe, fostering a sense of community and belonging.

In addition to reshaping the way we work and shop, the Internet has also revolutionized entertainment. From streaming services and online gaming to social media and digital content creation, the Internet offers a plethora of entertainment options to suit every taste and preference. Whether it’s binge-watching the latest TV series, connecting with friends on social media, or creating and sharing content, the Internet has become an integral part of our leisure time.

Moreover, the Internet has facilitated collaboration and networking on an unprecedented scale. Online platforms and forums provide a space for like-minded individuals to connect, share ideas, and collaborate on projects regardless of geographical barriers. This virtual collaboration fosters innovation, creativity, and professional growth, driving progress across various industries.

In conclusion, the Internet has had a profound impact on human life, revolutionizing the way we access information, communicate, and conduct business. Its benefits are vast and undeniable, and it has the potential to further enrich and empower individuals and communities worldwide. Therefore, it is crucial to harness the power of the Internet responsibly and ensure that its benefits are accessible to all.

Internet đã cách mạng hóa cách chúng ta sống và tương tác với thế giới xung quanh. Theo tôi, lợi ích của nó rất sâu rộng và đã biến đổi sâu sắc đời sống con người về nhiều mặt.

Thứ hai, Internet đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp và kết nối trên quy mô toàn cầu. Các nền tảng truyền thông xã hội, email và ứng dụng nhắn tin đã giúp việc giữ liên lạc với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, bất kể khoảng cách địa lý. Điều này không chỉ củng cố các mối quan hệ cá nhân mà còn thúc đẩy sự hợp tác và đổi mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hơn nữa, Internet đã cho phép các cá nhân kết nối với những người có cùng chí hướng trên toàn cầu, nuôi dưỡng ý thức cộng đồng và sự thuộc về.

Ngoài việc định hình lại cách chúng ta làm việc và mua sắm, Internet còn cách mạng hóa hoạt động giải trí. Từ các dịch vụ phát trực tuyến và trò chơi trực tuyến đến phương tiện truyền thông xã hội và sáng tạo nội dung số, Internet cung cấp vô số lựa chọn giải trí phù hợp với mọi sở thích và sở thích. Cho dù đó là việc xem say sưa những bộ phim truyền hình dài tập mới nhất, kết nối với bạn bè trên mạng xã hội hay tạo và chia sẻ nội dung, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong thời gian giải trí của chúng ta.

Hơn nữa, Internet đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác và kết nối mạng ở quy mô chưa từng có. Các nền tảng và diễn đàn trực tuyến cung cấp không gian cho những cá nhân có cùng chí hướng kết nối, chia sẻ ý tưởng và cộng tác trong các dự án bất kể rào cản địa lý. Sự hợp tác ảo này thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và phát triển nghề nghiệp, thúc đẩy sự tiến bộ trong các ngành khác nhau.

Tóm lại, Internet đã có tác động sâu sắc đến cuộc sống con người, cách mạng hóa cách chúng ta truy cập thông tin, giao tiếp và tiến hành kinh doanh. Lợi ích của nó là rất lớn và không thể phủ nhận, đồng thời nó có tiềm năng làm giàu thêm và trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng trên toàn thế giới. Vì vậy, điều quan trọng là phải khai thác sức mạnh của Internet một cách có trách nhiệm và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được lợi ích của nó.

Bài mẫu số 4

In today’s digital age, the Internet plays a pivotal role in shaping our daily lives and societal interactions. From communication to accessing information and conducting business, the Internet has revolutionized the way humans interact and function in the modern world.

The Internet serves as a catalyst for global connectivity and collaboration, fostering cross-cultural exchange and cooperation. Online communities and forums provide platforms for individuals with shared interests to connect and collaborate irrespective of geographical boundaries. This interconnectedness facilitates the exchange of ideas, drives innovation, and fosters a sense of global solidarity.

Furthermore, the Internet has revolutionized commerce and entrepreneurship. E-commerce platforms have opened up new avenues for buying and selling goods and services, revolutionizing traditional retail models. Small businesses and entrepreneurs can now reach a global audience without the need for physical storefronts, leveling the playing field and fostering economic growth. Additionally, the Internet has empowered individuals to pursue freelance work and remote employment opportunities, offering flexibility and autonomy in their careers.

While the benefits of the Internet are undeniable, it’s essential to acknowledge its potential drawbacks, such as privacy concerns, cybersecurity threats, and digital divide issues. However, with proper regulation and education, these challenges can be addressed to ensure that the Internet remains a force for good in society.

In conclusion, the Internet has fundamentally transformed the way we access information, communicate, and conduct business. Its impact on human life is profound, offering unprecedented opportunities for learning, connectivity, and economic empowerment. As we continue to embrace the digital age, it’s imperative to harness the potential of the Internet responsibly and ensure that its benefits are accessible to all members of society.

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, Internet đóng một vai trò then chốt trong việc định hình cuộc sống hàng ngày và các tương tác xã hội của chúng ta. Từ giao tiếp đến truy cập thông tin và tiến hành kinh doanh, Internet đã cách mạng hóa cách con người tương tác với nhau và hoạt động trong thế giới hiện đại.

Internet đóng vai trò là chất xúc tác cho sự kết nối và hợp tác toàn cầu, thúc đẩy trao đổi và hợp tác đa văn hóa. Các cộng đồng và diễn đàn trực tuyến cung cấp nền tảng cho các cá nhân có chung sở thích kết nối và cộng tác bất kể ranh giới địa lý. Sự liên kết này tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi ý tưởng, thúc đẩy sự đổi mới và thúc đẩy tinh thần đoàn kết toàn cầu.

Hơn nữa, Internet đã cách mạng hóa thương mại và tinh thần kinh doanh. Các nền tảng thương mại điện tử đã mở ra những con đường mới cho việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, cách mạng hóa các mô hình bán lẻ truyền thống. Các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân giờ đây có thể tiếp cận đối tượng toàn cầu mà không cần mặt tiền cửa hàng thực tế, tạo sân chơi bình đẳng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, Internet đã trao quyền cho các cá nhân theo đuổi công việc tự do và các cơ hội việc làm từ xa, mang lại sự linh hoạt và tự chủ trong sự nghiệp của họ.

Mặc dù những lợi ích của Internet là không thể phủ nhận, nhưng điều cần thiết là phải thừa nhận những nhược điểm tiềm ẩn của nó, chẳng hạn như những lo ngại về quyền riêng tư, các mối đe dọa an ninh mạng và các vấn đề về phân chia kỹ thuật số. Tuy nhiên, với quy định và giáo dục phù hợp, những thách thức này có thể được giải quyết để đảm bảo rằng Internet vẫn là một động lực tốt cho xã hội.

Tóm lại, Internet đã thay đổi căn bản cách chúng ta truy cập thông tin, giao tiếp và tiến hành kinh doanh. Tác động của nó đối với cuộc sống con người là rất sâu sắc, mang đến những cơ hội chưa từng có về học tập, kết nối và trao quyền kinh tế. Khi chúng ta tiếp tục đón nhận thời đại kỹ thuật số, điều bắt buộc là phải khai thác tiềm năng của Internet một cách có trách nhiệm và đảm bảo rằng mọi thành viên trong xã hội đều có thể tiếp cận được những lợi ích của nó.

Trên đây IZONE đã chia sẻ phương pháp triển khai viết về chủ đề “Lợi ích của Internet” trong tiếng Anh cũng như gửi tới bạn một số bài viết về Internet bằng tiếng Anh để làm mẫu. Đối với chủ đề Internet nói riêng và các bài viết về lợi ích công nghệ thông tin bằng tiếng Anh nói chung, chúng ta có thể viết được rất nhiều lợi ích cũng như phản đề với những mặt hạn chế của công nghệ. 

Nếu các bạn muốn tìm hiểu các bài viết với chủ đề tương tự, hãy ghé đọc các bài viết giải đề chi tiết miễn phí của IZONE tại Series Sample IELTS Writing bạn nhé!