Đảo ngữ câu điều kiện: Cấu trúc và cách chuyển đổi chính xác

Đảo ngữ câu điều kiện: Cấu trúc, cách sử dụng chính xác

Trong bài viết về các loại câu điều kiện, IZONE đã cung cấp thông tin đến các bạn cấu trúc thường gặp của câu điều kiện loại 0, loại 1, loại 2, loại 3 và câu điều kiện loại hỗn hợp. Để mở rộng kiến thức, trong bài viết này, IZONE sẽ đem đến cho bạn kiến thức về đảo ngữ câu điều kiện.

Các cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện

Các cấu trúc đảo ngữ câu điều kiện

Như bài viết về câu đảo ngữ đã chia sẻ, Đảo ngữ (Inversion) là việc đổi vị trí của động từ lên trước chủ ngữ nhằm nhấn mạnh hành động, tính chất của chủ ngữ. Đảo ngữ câu điều kiện được sử dụng để nhấn mạnh giả thuyết được đưa ra trong câu.

Có những loại đảo ngữ câu điều kiện như sau:

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1

 

Câu điều kiện loại 1

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1

Cấu trúc

If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V nguyên thể (tương lai đơn)

Should + S + (not) + V nguyên thể, S + will + V nguyên thể (tương lai đơn)

Để viết câu đảo ngữ cho câu điều kiện loại 1, bạn cần chuyển If → Should ở mệnh đề chứa “if” và thực hiện thao tác viết câu đảo ngữ, còn mệnh đề chính giữ nguyên.

Ví dụ:

  • If you don’t hurry, you will miss the train. 

Should you not hurry, you will miss the train. (Nếu bạn không nhanh lên, bạn sẽ bỏ lỡ chuyến tàu.)

Trong câu trên, để tạo câu đảo ngữ, có các bước sau đã được thực hiện:

+ Mệnh đề chứa If: If được chuyển thành Should, tiếp theo đó là động từ nguyên thể hurry. Tuy nhiên, vì đây là câu phủ động, cần thêm not trước động từ hurry. 

+ Mệnh đề chính: mệnh đề chính được giữ nguyên.

  • If you are hard-working, you will soon get a promotion.

Should you be hard-working, you will soon get a promotion. (Nếu bạn chăm chỉ, bạn sẽ sớm được thăng chức.)

Trong câu trên, để tạo câu đảo ngữ, có các bước sau đã được thực hiện:

+ Mệnh đề chứa If: If được chuyển thành Should, tiếp theo đó là động từ nguyên thể be hard-working là một tính từ (cần đi với động từ tobe)

+ Mệnh đề chính: mệnh đề chính được giữ nguyên.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

 

Câu điều kiện loại 2

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2

Cấu trúc

If + S + V (quá khứ đơn), S + would + V nguyên thể 

Were + S + (not) + to V nguyên thể/ Were + S + (not) + O, S + would + V nguyên thể (tương lai đơn)

Để viết nên câu đảo ngữ, bạn cần chuyển If → Were, sau đó thêm (not) to V. Còn mệnh đề chính không cần thay đổi.

Chú ý: Khi viết câu đảo ngữ điều kiện loại 2, luôn dùng tobe were với mọi chủ ngữ.

Ví dụ:

  • If I were a flower, I would be a rose.

Were I a flower, I would be a rose. (Nếu tôi là một bông hoa, tôi sẽ là một bông hồng.) 

Trong câu trên, để tạo câu đảo ngữ, có các bước sau đã được thực hiện:

+ Mệnh đề chứa If: If được chuyển thành Were, tiếp theo đó là tân ngữ a flower.

+ Mệnh đề chính: mệnh đề chính được giữ nguyên.

  • If he knew the truth, he would be very angry.

Were he to know the truth, he would be very angry. (Nếu biết sự thật chắc anh ấy sẽ rất tức giận.)

Trong câu trên, để tạo câu đảo ngữ, có các bước sau đã được thực hiện:

+ Mệnh đề chứa If: If được chuyển thành Were, tiếp theo đó là to V (to know).

+ Mệnh đề chính: Mệnh đề chính được giữ nguyên.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

 

Câu điều kiện loại 3

Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Cấu trúc

If + S + had + VPII (quá khứ hoàn thành), S + would + have + VPII. 

Had + S + VPII (quá khứ hoàn thành), S + would + have + VPII. 

Để viết nên câu đảo ngữ, bạn cần chuyển If → Had, sau đó thêm VPII. Còn mệnh đề chính không cần thay đổi.

Ví dụ:

  • If I had studied harder, I would have passed the exam.

Had I studied harder, I would have passed the exam. (Nếu tôi học chăm chỉ hơn thì tôi đã đỗ kỳ thi rồi.)

Trong câu trên, để tạo câu đảo ngữ, có các bước sau đã được thực hiện:

+ Mệnh đề chứa If: If được chuyển thành Had, tiếp theo đó là VPII (studied).

+ Mệnh đề chính: Mệnh đề chính được giữ nguyên.

Đảo ngữ câu điều kiện loại hỗn hợp

 

Câu điều kiện loại hỗn hợp

Đảo ngữ câu điều kiện loại hỗn hợp

Cấu trúc

If + S + had + VPII (quá khứ hoàn thành), S + would + have + VPII. 

Had + S + VPII (quá khứ hoàn thành), S + would + have + VPII. 

Tương tự cách viết đảo ngữ câu điều kiện loại 1, 2 và 3, để viết nên câu đảo ngữ câu điều kiện hỗn hợp, bạn cần chuyển If → Had, sau đó thêm VPII. Còn mệnh đề chính không cần thay đổi.

Ví dụ:

If I had worked harder at school, I would have a better job now.

Had I worked harder at school, I would have a better job now. (Nếu tôi học chăm chỉ hơn ở trường thì bây giờ tôi đã có công việc tốt hơn.)

Trong câu trên, để tạo câu đảo ngữ, có các bước sau đã được thực hiện:

+ Mệnh đề chứa If: If được chuyển thành Had, tiếp theo đó là VPII (studied).

+ Mệnh đề chính: mệnh đề chính được giữ nguyên.

Xem thêm: IELTS Writing Linking Words: Tổng Hợp 50+ Các Từ Nối Cần Thiết Cho Bài Thi Viết

Các trường hợp đặc biệt trong câu điều kiện

 

Trên đây là thông tin về cách viết đảo ngữ câu điều kiện kèm ví dụ chi tiết. Các bạn hãy ghi lại lý thuyết để nhớ lâu hơn, đồng thời hãy thực hành sử dụng đảo ngữ câu điều kiện thường xuyên nhé. IZONE chúc bạn học tốt.