Dấu @ (A còng) tiếng Anh đọc là gì? Tổng hợp cách đọc 31+ ký tự trong tiếng Anh

Dấu @ (A còng) tiếng Anh đọc là gì? Tổng hợp cách đọc 30+ ký tự trong tiếng Anh