Few đi với danh từ gì? Danh từ số ít hay số nhiều

Từ few là một trong những lượng từ được sử dụng khá phổ biến trong tiếng Anh, nhưng liệu bạn có biết few đi với danh từ gì? Và bạn có phân biệt được sự khác biệt giữa few và a few không? Cùng IZONE trả lời những câu hỏi này trong bài viết dưới đây nhé!

Định nghĩa Few

Few là một từ chỉ hạn định trong tiếng Anh, với nghĩa là “không có nhiều” ”. Trong tiếng Anh, “few” có nghĩa tương tự với “not many”.

 • Ví dụ: Hoa has few friends (Hoa không có nhiều bạn) 

Few đi với danh từ gì

Few đi với danh từ gì?

Từ few thường đứng trước danh từ đếm được số nhiều

 • Ví dụ: Few people can be as brilliant as Einstein (Ít người có thể thông minh như Einstein)

“Few” còn có thể đứng sau “every” với nghĩa “cứ một vài” 

 • A lunar eclipse only happens every few years. (Nguyệt thực chỉ xảy ra vài năm 1 lần) 

Phân biệt Few với A Few, Little, A Little và A Bit

Có lẽ nhiều bạn khi học tiếng Anh vẫn đang nhầm lẫn giữa few a few, hay little a little. Dưới đây IZONE sẽ giúp bạn phân biệt giữa các từ/cụm từ này.

Trường hợp 1: Phân biệt “few” và “a few” 

“Few” và “a few” đều đi với danh từ đếm được số nhiều + động từ chia số nhiều

 • A few: có ít, có một vài (nhưng vẫn đủ cho việc gì)
 • Few: có rất ít (không đủ cho việc gì -> mang sắc thái tiêu cực)

Ví dụ:

 • Although the questions are difficult, a few students can still answer them. (Mặc dù những câu hỏi này khó, một vài học sinh vẫn có thể trả lời chúng)
 • The questions are very difficult, so few students can answer them (Những câu hỏi này rất khó, nên có ít học sinh có thể trả lời chúng)

Trường hợp 2: Phân biệt “little” và “a little”

“Little” và “a little” đều đi với danh từ không đếm được + động từ chia số ít (cũng dịch là “một ít”)

 • A little: một ít nhưng đủ cho việc gì 
 • Little: ít nhưng không đủ cho việc gì

Ví dụ:

 • We have a little sugar to bake a cake. (Chúng ta còn một ít đường để nướng một cái bánh -> vẫn đủ)
 • We have little sugar. We should go to the supermarket to buy a new sugar packet. (Chúng ta còn quá ít đường. Chúng ta nên đi ra siêu thị để mua túi đường mới -> quá ít và không đủ) 

Few đi với danh từ gì

Trường hợp 3: A bit

Thường sử dụng trong ngôn ngữ không trang trọng, ngôn ngữ giao tiếp thường ngày.

Giống với “a piece – pieces of”, “a bit – bits of” thường đi cùng danh từ không đếm được để biến thành các danh từ đếm được – dịch là “một phần – một ít” 

A bit còn thường được sử dụng nhằm giảm nhẹ sắc thái tiêu cực

 • VD: Hoa is a bit lazy (Hoa khá lười)

Ví dụ:

 • I bought a nice bit of fish for dinner. (Tôi mua một phần cá ngon cho bữa tối)
 • Do you want a bit of pizza? (Bạn có một phần của bánh pizza không?) 

Bài tập phân biệt few, a few, little, a little

Bài tập: Điền các từ sau vào chỗ trống. Có một số từ được dùng hơn một lần

A few A little A bit
Few Little Bits

Bài tập: Điền các từ sau vào chỗ trống. Có một số từ được dùng hơn một lần

1. The weather is forecast to be sunny for the newdays.
2. I will havefriends coming over this Thursday.
3. He receivedsupport from this family when he said he wanted to be an actor.
4. We still havetime to take a break.
5. There wereof paper all over the floor.
6. They have somoney to pay for their bills.
7. There were onlytickets sold. We must try to sell more in the next days
8. I haveof good news for you.
9. The company receivedletters of complaints yesterday.
10. The customer wantmore sugar

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

Thông qua bài viết này, mong rằng các bạn đã biết “Few đi với danh từ gì” có thêm cho mình kiến thức về “few” và cách sử dụng từ này một cách hợp lý. 

thuvinalink

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG