Giải đề Cam 16 | IZONE

Giải đề Cam 16

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 4 – THE EXTINCTION OF THE DODO BIRD

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 4 – THE EXTINCTION OF THE DODO BIRD

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 4 – THE EXTINCTION OF THE DODO BIRD"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 3

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 3

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 3"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 2 – Local council report on traffic and highways

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 2 – Local council report on traffic and highways

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 2 – Local council report on traffic and highways"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 1 – Holiday rental

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 1 – Holiday rental

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 4 – Listening Part 1 – Holiday rental"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 4 – Hand knitting

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 4 – Hand knitting

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 4 – Hand knitting"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 3

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 3

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 3"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 2

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 2

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 2"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 1 – JUNIOR CYCLE CAMP

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 1 – JUNIOR CYCLE CAMP

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 3 – Listening Part 1 – JUNIOR CYCLE CAMP"

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 2 – Listening Part 4 – Health benefits of dance

Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 2 – Listening Part 4 – Health benefits of dance

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 16 Test 2 – Listening Part 4 – Health benefits of dance"