Giải đề Cam 18 | IZONE

Giải đề Cam 18

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 4 – Victor Hugo

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 4 – Victor Hugo

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Victor Hugo (Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 4) nhé! A. BÀI NGHE VICTOR HUGO PART 4 Questions 31-40 Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY forContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 4 – Victor Hugo"

Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Reading Passage 3 – An ideal city

Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Reading Passage 3 – An ideal city

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy luyện tập qua Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Reading Passage 3 – An ideal city nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 3 – Origami as an educational tool

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 3 – Origami as an educational tool

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Origami as an educational tool (Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 3) nhé! A. BÀI NGHE ORIGAMI AS AN EDUCATIONAL TOOL PART 3 Questions 21-30 Questions 21 andContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 3 – Origami as an educational tool"

Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Reading Passage 2 – Living with artificial intelligence

Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Reading Passage 2 – Living with artificial intelligence

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy luyện tập qua Cambridge IELTS 18 – Test 1 – Reading Passage 2 – Living with artificial intelligence nhé!

Giải Đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 2 – The Museum of Farming Life

Giải Đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 2 – The Museum of Farming Life

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe The Museum of Farming Life -Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 2 nhé!

Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Reading Passage 1 – Stonehenge

Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Reading Passage 1 – Stonehenge

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy luyện tập qua Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Reading Passage 1 – Stonehenge nhé!

Giải Đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 1 – Job details from employment agency

Giải Đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 1 – Job details from employment agency

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Job details from employment agency (Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 1) nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Reading Passage 2 – The growth mindset

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Reading Passage 2 – The growth mindset

Để cải thiện kỹ năng đọc nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy luyện tập qua Cambridge IELTS 18 - Test 4 - Reading Passage 2 - The growth mindset nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 4 – Space Traffic Management

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 4 – Space Traffic Management

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Space traffic management (Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 4) nhé!