Grammar & Vocabulary 3.0 - 4.5 | IZONE

Grammar In Use – Unit 26: Reported speech 1 (He said that)

A. Lý thuyết

Unit-47-1

B. Bài tập

Sau khi đã đọc xong phần Lý thuyết, các bạn hãy làm các bài tập sau để hiểu sâu hơn về Lý thuyết của bài nhé!

Unit-47-2

47.1

2 He said (that) his father wasn’t very well.

3 He said (that) Rachel and Mark were getting married next month.

4 He said (that) his sister had had a baby.

5 He said (that) he didn’t know what Joe was doing.

6 He said (that) he’d seen / he had seen Helen at a party in June and she’d seemed / she had seemed fine, or He said (that) he saw Helen … and she seemed …

7 He said (that) he hadn’t seen Amy recently.

8 He said (that) he wasn’t enjoying his job very much.

9 He said (that) I could come and stay at his place if I was ever in London.

10 He said (that) his car had been stolen a few days ago. or … his car was stolen a few days ago.

11 He said (that) he wanted to go on holiday, but (he) couldn’t afford it.

12 He said (that) he’d tell / he would tell Chris he’d seen / he had seen me. or …he saw me

47.2

Example answers:

2 she wasn’t coming / she was going somewhere else / she couldn’t come

3 they didn’t like each other / they didn’t get on with each other / they couldn’t stand each other

4 he didn’t know anyone

5 she would be away / she was going away

6 you were staying at home

7 he couldn’t speak / he didn’t speak any other Languages

8 he’d seen you / he saw you last weekend

C. Từ vựng

Dưới đây là Tổng hợp các từ vựng quan trọng xuất hiện trong bài