Increase đi với giới từ gì? Từ đồng, trái nghĩa, cụm từ phổ biến

Increase đi với giới từ gì? Từ đồng, trái nghĩa, cụm từ phổ biến

Trong quá trình học tiếng Anh chắc hẳn bạn đã từng có thắc mắc “Increase đi với giới từ gì?”. Increase là một từ thông dụng vậy nên nắm được cách sử dụng cũng như các cụm từ phổ biến của từ này sẽ giúp việc giao tiếp tiếng Anh của bạn hiệu quả hơn. Chính vì điều đó, trong bài viết này IZONE sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên cũng như tổng hợp các từ đồng, trái nghĩa, cụm từ phổ biến!

Increase là gì?

Phiên âm:

UK: /ɪnˈkriːs/

US: /ɪnˈkriːs/

Increase đóng vai trò vừa là danh từ, vừa là động từ.

 • Khi là danh từ, increase mang nét nghĩa là sự tăng lên, sự tăng thêm, số lượng tăng thêm.

increase

Ví dụ: The increase in temperature is causing concern among scientists studying climate change. (Sự tăng về nhiệt độ đang gây lo ngại cho các nhà khoa học nghiên cứu về biến đổi khí hậu.)

 • Khi là động từ, increase mang ý nghĩa là tăng thêm, tăng lên, lớn thêm.

Ví dụ: The team is working hard to increase their market share and outperform their competitors. (Nhóm đang nỗ lực để tăng thị phần và vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.)

Increase đi với giới từ gì?

Khi increase là danh từ

Increase khi đóng vai trò là danh từ thường sẽ đi với các giới từ: in, of.

increase đi với giới từ gì

increase in something: sự tăng lên cái gì
 • Ví dụ: The company experienced an increase in sales after launching a new advertising campaign. (Công ty đã tăng doanh số bán hàng sau khi tung ra một chiến dịch quảng cáo mới.)
an increase of something: mức tăng, lượng tăng
 • Ví dụ: The company announced an increase of 10% in the prices of its products. (Công ty đã thông báo tăng 10% giá các sản phẩm của mình.)

Khi increase là động từ

Increase khi đóng vai trò là động từ thường đi với giới từ by hoặc to.

increase đi với giới từ gì

increase by something: tăng thêm bao nhiêu
 • Ví dụ: The student’s test scores increased by 15 points after receiving additional tutoring. (Điểm kiểm tra của học sinh tăng thêm 15 điểm sau khi được dạy thêm.)
increase to: tăng lên mức bao nhiêu
 • Ví dụ: The price of the product will increase to $50 starting next month. (Giá của sản phẩm sẽ tăng lên $50 bắt đầu từ tháng tới.)

Từ đồng nghĩa và trái nghĩa với increase

Từ đồng nghĩa với increaseTừ trái nghĩa với increase
growdecrease
risecease
go upcompress
escalatedecelerate 
extendcompression
widenrestrict
spreaddeplete
enrichhinder
expandcurtail
enhancediminish

Các cụm từ thường gặp với increase

STTCụm từÝ nghĩa
1on the increasengày càng tăng
2increase the controltăng cường kiểm soát
3increase speedtăng tốc độ
4increase productiontăng sản phẩm
5increased the pricetăng giá
6increase the valuetăng giá trị
7increase the numbertăng số lượng
8increase the sizetăng kích thước
9increase the lengthtăng chiều dài
10increase the yieldtăng sản lượng
11increased the pricetăng giá
12increased dramaticallytăng lên đáng kể
13increase the valuetăng giá trị
14increase steadilytăng đều đặn
15increase rapidlytăng nhanh

Tham khảo thêm: Bored đi với giới từ gì? – 3 cụm từ thường gặp, ý nghĩa và cách dùng

Bài tập

Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

 1. The project’s budget has been increased ____ $1 million to accommodate additional resources.
 1. by
 2. in
 3. of
 4. to
 1. The population of the town increased ____ 10% in the past decade due to migration.
 1. by
 2. of
 3. to 
 4. in
 1. The report highlighted an increase ____ customer satisfaction ratings for the company.
 1. in
 2. of
 3. by
 4. to
 1. There has been an increase ____ the number of reported cases of cybercrime.
 1. by
 2. of
 3. in
 4. by
 1. The driver pressed on the accelerator to increase the car’s ____ on the highway.
 1. production
 2. rapidly
 3. speed
 4. steadily
 1. The homeowner hired a contractor to increase the ____ of the kitchen by knocking down a wall.
 1. size
 2. price
 3. value
 4. number
 1. The driver tightened his grip on the steering wheel to increase the ____ of the car on a slippery road
 1. speed
 2. control
 3. value
 4. size
 1. The farmer implemented new irrigation techniques to increase the ____ of his crop
 1. control
 2. length
 3. price
 4. yield
 1. The population in the city increased ____ due to a surge in migration.
 1. speed
 2. dramatically
 3. number
 4. yield
 1. The software company expanded its development team to increase ____ capacity.
 1. value
 2. price
 3. production
 4. size
 1. D
 2. A
 3. B
 4. C
 5. C
 6. A
 7. B
 8. D
 9. B
 10. C

Trong bài viết trên, IZONE đã giúp bạn tổng hợp các kiến thức liên quan về “increase”. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc Increase đi với giới từ gì?