IELTS Listening | Luyện Thi IELTS Online

Làm quen với IELTS Listening – Unit 10

Làm quen với IELTS Listening – Unit 10

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear Lily explaining to Chen how to use the library. Label the plan of the library. (Fill in the blanks with capital letters) Bạn sẽ nghe Lily giải thích cho Chen cách sử dụng phòng thư viện. Viết nhãn cho sơ…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 9

Làm quen với IELTS Listening – Unit 9

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Listen to two students talking about the different food outlets on a university campus and label the plan below. (Fill in the blanks with capital letters) Nghe hai người học sinh nói về các cửa hàng đồ ăn khác nhau trên khuôn viên…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 6

Làm quen với IELTS Listening – Unit 6

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Listen to the next part of the conversation and choose the correct letter, a, b or c. (Nghe đoạn tiếp theo của cuộc hội thoại sau và chọn đáp án đúng a, b hoặc c.) (Nguồn: Collins Get Ready for IELTS Listening) 1.…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 5

Làm quen với IELTS Listening – Unit 5

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear a telephone conversation between a hotel receptionist and a caller making a reservation. Complete the form below. Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.  (Bạn sẽ được nghe một đoạn hội thoại trên điện thoại…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 4

Làm quen với IELTS Listening – Unit 4

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear a conversation between a flight attendant and a passenger completing a landing card before arriving in the UK. Complete the form.  (Bạn sẽ được nghe một cuộc hội thoại giữa tiếp viên hàng không và một hành khách để hoàn…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 3

Làm quen với IELTS Listening – Unit 3

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE You will hear a telephone conversation in which Sam is booking a taxi. First look at the form below and think about the kind of information you will need. Then listen and complete the form  (Bạn sẽ được nghe một đoạn hội thoại…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 8

Làm quen với IELTS Listening – Unit 8

Kỹ năng nghe và tìm được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: Listen to Sandra and Tom talking about the facilities on campus and answer the questions. Write NO MORE THAN TWO WORDS. Nghe Sandra và Tom nói về cơ sở vật chất trong khuôn viên trường và trả lời các câu hỏi.…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 31

Làm quen với IELTS Listening – Unit 31

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: You will hear a talk about safety in different regions. Complete the table about crime in two different holiday destinations. Write NO MORE THAN TWO WORDS OR A NUMBER (Bạn sẽ nghe một bài nói về sự an toàn ở các…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 28

Làm quen với IELTS Listening – Unit 28

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: You will hear a talk about staying safe on campus. Choose a, b or c. (Bạn sẽ nghe một bài nói về việc giữ an toàn trong khuôn viên trường. Chọn a, b hoặc c.) (Nguồn: Collins Get Ready for IELTS…

Read more

Làm quen với IELTS Listening – Unit 29

Làm quen với IELTS Listening – Unit 29

Kỹ năng nghe và chọn được đáp án đúng là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé: A. BÀI TẬP NGHE Bài tập: Listen to a talk about emergency phone numbers in different countries and complete the table (Nghe bài nói về các số điện thoại khẩn cấp ở các quốc gia khác nhau và hoàn thành bảng) (Nguồn: Collins Get Ready for IELTS…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG