Listening 3.0 - 4.5

Luyện kỹ năng Listening – Unit 11 – Street directions

Luyện kỹ năng Listening – Unit 11 – Street directions

Activity 1 Nghe các du khách trong audio hỏi địa chỉ của các địa điểm du lịch trong thành phố. Đánh dấu X vào địa chỉ gần với du khách hơn: (Một ví dụ đã được làm sẵn cho bạn) Audio 1.Bank of Scotland Bank __X__          Clydesdale Bank _____4. Royal Hotel Rose Hotel 2.Star Supermarket  Everfresh Supermarket 5. Natural History Museum Museum of Modern Art 3.Palace Restaurant Hong Kong Restaurant 6. Mediterranean Travel National Travel Bank of Scotland4. Rose HotelEverfresh Supermarket5.…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 6 – Prices

Luyện kỹ năng Listening – Unit 6 – Prices

Activity 2 Nghe và đánh dấu vào giá bạn nghe được Audio 1. £56.50 £56.05 2. £11.07 £11.17 3. £6.99 £69.09 4. £167.07 £1,067.00 5. £119.45 £109.45 6. £1980.00 £198,000 7. £550.00 £515.00 8. £1,567.0 £15,670.00 9. £175,900 £125,900 10. £1,350,000 £135,000 £56.50£11.17£69.09£1067.00£109.45£198000£550.00£15670.00£125900£135000 Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) That's fifty-six fifty altogether Tổng cộng là năm mươi sáu năm mươi Altogether (adv): tổng That…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 14 – Instructions (Part 2)

Luyện kỹ năng Listening – Unit 14 – Instructions (Part 2)

Activity 1 Listen to these customers saying what they need done. Tick what they want. (Lắng nghe yêu cầu của các khách hàng dưới đây. Đánh dấu vào câu trả lời đúng. Một câu đã được làm sẵn cho bạn) Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1. cut very shortv not cut much2. cut only cut and shampoo3. washed and mended washed only4. full tank of petrol £5 of petrol5. repaired and painted repaired 1 not cut much 2 cut only 3…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 5 – At home

Luyện kỹ năng Listening – Unit 5 – At home

Activity 1 Bạn hãy nghe mọi  người gọi điện cho bạn của họ và tích vào những nơi mà người có tên dưới đây đang làm việc riêng. Audio KathyBillSusanTerryMr LeeHelenIn the garage In the bathroom In the bedroom In the kitchen In the living room He/she has gone out Kathy - in the garage Bill - in the bedroom Susan - in the bathroom Terry - he has gone out Mr Lee - in the kitchen Helen - in…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 3 – Times

Luyện kỹ năng Listening – Unit 3 – Times

(Nguồn: Listen Carefully) Activity 1 Nghe và điền thời gian (Một ví dụ đã được làm sẵn cho bạn) Audio 1. five past three2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. five past threetwenty past sevena quarter to twoten past sixhalf past seventwenty-five past twotwenty past fourthree o’clockfive past eleventen to tenten past tena quarter to seven Activity 3 Nghe và điền thời gian của các chuyến bay (Một ví dụ đã được làm sẵn cho bạn)…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 15 – Airport (Part 2)

Luyện kỹ năng Listening – Unit 15 – Airport (Part 2)

Activity 1 Listen to these airport announcements and complete the missing information about each flight. (Nghe các thông báo ở sân bay và hoàn thành các thông tin còn thiếu về mỗi chuyến bay.) Audio (Nguồn: Listen Carefully) STTSố chuyến bayGiờ khởi hànhCổng1BA44520.35162BAIT6315.254125JAL176 STTSố chuyến bayGiờ khởi hànhCổng1BA44520.35162BAIT616.45133BA36015.2574TWA446.05125JAL1765.4517 Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Announcing the departure of flight BA 445 to Athens at 20.35,…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 7 – Health

Luyện kỹ năng Listening – Unit 7 – Health

Activity 2 You will hear sentences containing one of the words in each pair below. Circle the word you hear. Bạn sẽ được nghe các câu chứa một từ trong mỗi cặp từ dưới đây. Khoanh tròn từ mà bạn nghe được. Audio (Nguồn: Listen Carefully) 1.   toes  nose 2.   neck  back  3.   hips  lips 4.   hair  ear  5.   throat  foot 6.   wrist  chest  7.   eyes  ears 8.   leg  neck  1 nose…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 15 – Airport (Part 1)

Luyện kỹ năng Listening – Unit 15 – Airport (Part 1)

Activity 1 You will hear sentences containing some of the places below. Number the places you hear from 1 - 7 (Bạn sẽ các câu nói nhắc tới các địa điểm dưới đây. Đánh số các địa điểm theo thứ tự nghe được trong audio. Một ví dụ đã được làm sẵn cho bạn) Audio (Nguồn: Listen Carefully) departure gate post box1. telephone booth restaurant information desk 1 -  telephone booth3 - departure gate5. post box2 -  restaurant4 - information…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 14 – Instructions (Part 1)

Luyện kỹ năng Listening – Unit 14 – Instructions (Part 1)

Activity 1 You will hear a recipe for chicken cooked with aubergine, garlic, sauce, and herbs. Listen to the instructions and number eight of the sentences from 1 - 8 (Bạn sẽ nghe hướng dẫn công thức nấu gà với nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Nghe audio và đánh số các bước theo thứ tự từ 1-8. Một câu đã được làm sẵn cho bạn.) Audio (Nguồn: Listen Carefully) Add waterCut up the garlic1Cook it for ten minutes Add…

Read more

Luyện kỹ năng Listening – Unit 2 – Places

Luyện kỹ năng Listening – Unit 2 – Places

Activity 1 Bạn sẽ nghe tên một số quận hạt ở Anh Quốc. Chọn quận hạt mà bạn nghe được. (Một ví dụ đã được làm sẵn) Audio 1. Berkshire Buckinghamshire 2. Cambridgeshire Cornwall 3. Devon Durham Dorset 4. Gwent Kent 5. Lincolnshire Leicestershire Lancanshire 6. Merseyside Tayside 7. Strathclyde Staffordshire 8. West Glamorgan West Midlands 1. Berkshire  2. Cornwall 3. Durham 4. Gwent 5. Lancashire Sau khi kiểm tra đáp án hãy nghe lại từng câu tại đây nhé…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG