Listening 6.0 - 8.0 | IZONE

Listening 6.0 - 8.0

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 4 – Space Traffic Management

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 4 – Space Traffic Management

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Space traffic management (Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 4) nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 3 – Automation and the future of work

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 3 – Automation and the future of work

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe  (Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 3) nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 4 – Victor Hugo

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 4 – Victor Hugo

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Victor Hugo (Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 4) nhé! A. BÀI NGHE VICTOR HUGO PART 4 Questions 31-40 Complete the notes below. Write ONE WORD ONLY forContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 4 – Victor Hugo"

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 3 – Origami as an educational tool

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 3 – Origami as an educational tool

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Origami as an educational tool (Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 3) nhé! A. BÀI NGHE ORIGAMI AS AN EDUCATIONAL TOOL PART 3 Questions 21-30 Questions 21 andContinue reading "Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 3 – Origami as an educational tool"

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 2 – Mushroom picking

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 2 – Mushroom picking

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Mushroom picking (Cambridge IELTS 18) nhé

Giải Đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 2 – The Museum of Farming Life

Giải Đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 2 – The Museum of Farming Life

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe The Museum of Farming Life -Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 2 nhé!

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 1 – Wayside Camera Club

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 1 – Wayside Camera Club

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Wayside Camera Club (Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 1) nhé!

Giải Đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 1 – Job details from employment agency

Giải Đề Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 1 – Job details from employment agency

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Job details from employment agency (Cambridge IELTS 18 – Test 4 – Listening Part 1) nhé!

Giải Đề Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Listening Part 4 – Pockets

Giải Đề Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Listening Part 4 – Pockets

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Pockets (Cambridge IELTS 18 – Test 2 – Listening Part 4) nhé!