Nuclear family là gì? - Định nghĩa và 20+ từ vựng cùng chủ đề 

Nuclear family là gì? – Định nghĩa và 20+ từ vựng cùng chủ đề

Gia đình là một trong những chủ đề quen thuộc trong tiếng Anh. Trong đó, nuclear family là từ vựng rất thường gặp. Vậy nuclear family là gì? Ngay bây giờ hãy cùng IZONE tìm hiểu nhé!

Nuclear family là gì?

Nuclear family 

UK: /ˌnjuː.klɪə ˈfæm.əl.i/

US: /ˌnuː.kliː.ɚ ˈfæm.əl.i/

Nuclear family: là gia đình hạt nhân, gia đình nhỏ, chỉ gồm 2 thế hệ cùng sinh sống bao gồm bố mẹ và con cái.

nuclear family là gì

Các từ vựng liên quan đến nuclear family 

Từ đồng nghĩa

  • Immediate family /ɪˈmidiət ˈfæməli/: gia đình hạt nhân (gia đình chỉ có bố mẹ và con cái).
  • Small family /smɔl ˈfæməli/

Từ trái nghĩa

  • Extended family /ɪkˌsten.dɪd ˈfæm.əl.i/: gia đình mở rộng, có từ 3 thế hệ trở nên cùng sinh sống.
  • Big family /bɪg ˈfæməli/
  • Joint family /dʒɔɪnt ˈfæm.əl.i/

nuclear family là gì

Từ vựng cùng chủ đề

Từ vựngPhiên âmNghĩa
Parent

UK: /ˈpeərənt/

US: /ˈperənt/

Cha mẹ, bố mẹ
Father

UK: /ˈfɑːðə(r)/

US: /ˈfɑːðər/

Cha, bố
Mother

UK: /ˈmʌðə(r)/

US: /ˈmʌðər/

Mẹ
Sibling/ˈsɪblɪŋ/Anh chị em ruột
Relative/ˈrelətɪv/Họ hàng
Elderly

UK: /ˈeldəli/

US: /ˈeldər/

Người lớn tuổi, người già
Brother

UK: /ˈbrʌðə(r)/

US: /ˈbrʌðər/

Anh/em trai
Sister

UK: ˈsɪstə(r)/

US: /ˈsɪstər/

Chị/em gái
Son/sʌn/Con trai
Daughter

UK: /ˈdɔːtə(r)/

US: /ˈdɔːtər/

Con gái
Kid/kɪd/Con cái (nói chung)
Only child/’əʊnli t∫aild/Con một
Infant/ˈɪnfənt/Trẻ sơ sinh
Husband/ˈhʌzbənd/Chồng
Wife/waɪf/Vợ
Spouse/spaʊz/Bạn đời
Generation gap/dʒenəˈreɪʃn ɡæp/Khoảng cách thế hệ
Upbringing/ˈʌpˌbrɪŋɪŋ/Nuôi nấng
Child rearing /ʧaɪld ˈrɪərɪŋ/Nuôi dưỡng con cái
Get married/gɛt ˈmærɪd/Kết hôn
Start a family /stɑːt ə ˈfæmɪli/Lập gia đình
Divorce/dɪˈvɔːs/Ly hôn
to stick together/tu stɪk təˈgɛðər/sống cùng và hỗ trợ lẫn nhau
to lead an independent life/tu lid æn ˌɪndɪˈpɛndənt laɪf/sống cuộc sống độc lập

Bài viết tiếng Anh về nuclear family

What are the pros and cons of the nuclear family? (Những ưu và nhược điểm của gia đình hạt nhân)

Bài viết Tiếng AnhBản dịch Tiếng Việt

The nuclear family is being chosen by many people and will become a trend in the future, and of course it has both advantages and disadvantages. 

Firstly, living in a nuclear family has several benefits. A nuclear family structure allows for closer relationships among family members, especially between parents and children. This closeness can foster stronger communication, increased understanding, and a sense of belonging. In addition, nuclear families often experience less conflict compared to extended families, as there are fewer people living in the household. This can lead to a more peaceful and harmonious home environment. Furthermore, in a nuclear family, decision-making can be more efficient and effective, as there are fewer people involved in the process.

On the other hand, there are also several disadvantages of living in a nuclear family. One of the biggest challenges is the lack of extended family support. In times of crisis or difficulty, nuclear families may feel isolated and unable to rely on the support of grandparents, aunts, uncles, and cousins. This can be especially challenging for single-parent families or families with limited resources. Another disadvantage of living in a nuclear family is the potential for stress and burnout. With fewer people to share responsibilities, nuclear family members may feel overwhelmed by the demands of daily life, such as childcare, housework, and employment. Additionally, nuclear families may be more vulnerable to economic insecurity, as there are fewer sources of income and support available.

In conclusion, living in a nuclear family has both advantages and disadvantages. Ultimately, the choice of living in a nuclear family or an extended family is a personal one, and what works for one family may not work for another. What’s crucial is that families create a supportive and nurturing environment for all members, regardless of their living arrangement.

Gia đình hạt nhân đang được nhiều người lựa chọn và sẽ trở thành xu hướng trong tương lai, và tất nhiên nó có cả ưu điểm và nhược điểm.

Thứ nhất, sống trong một gia đình hạt nhân có một vài lợi ích. Cấu trúc gia đình hạt nhân cho phép các mối quan hệ gần gũi hơn giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa cha mẹ và con cái. Sự gần gũi này có thể thúc đẩy sự giao tiếp mạnh mẽ hơn, tăng thêm sự thấu hiểu và gần gũi. Ngoài ra, các gia đình hạt nhân thường ít xung đột hơn so với các gia đình mở rộng, vì có ít người sống trong gia đình hơn. Điều này có thể dẫn đến một môi trường gia đình yên bình và hài hòa hơn. Hơn nữa, trong một gia đình hạt nhân, việc ra quyết định có thể hiệu quả hơn, vì có ít người tham gia vào quá trình này hơn.

Mặt khác, cũng có một số bất lợi khi sống trong một gia đình hạt nhân. Một trong những thách thức lớn nhất là thiếu sự hỗ trợ của gia đình mở rộng. Trong thời kỳ khủng hoảng hoặc khó khăn, các gia đình hạt nhân có thể cảm thấy bị cô lập và không thể dựa vào sự hỗ trợ của ông bà, cô dì, chú bác và anh chị em họ. Điều này có thể đặc biệt khó khăn đối với các gia đình đơn thân hoặc gia đình có nguồn lực hạn chế. Một nhược điểm khác của việc sống trong một gia đình hạt nhân là khả năng bị căng thẳng và kiệt sức. Với ít người hơn để chia sẻ trách nhiệm, các thành viên trong gia đình hạt nhân có thể cảm thấy quá sức trước những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như chăm sóc con cái, việc nhà và việc làm. Ngoài ra, các gia đình hạt nhân có thể dễ bị ảnh hưởng về kinh tế hơn, vì có ít nguồn thu nhập và hỗ trợ hơn.

Tóm lại, sống trong một gia đình hạt nhân có cả ưu điểm và nhược điểm. Cuối cùng, việc lựa chọn sống trong một gia đình hạt nhân hay một gia đình mở rộng là lựa chọn cá nhân và những gì phù hợp với gia đình này có thể không phù hợp với gia đình khác. Điều quan trọng là các gia đình tạo ra một môi trường hỗ trợ và nuôi dưỡng cho tất cả các thành viên, bất kể cách sắp xếp cuộc sống của họ.

Trên đây là những chia sẻ của IZONE về câu hỏi nuclear family là gì. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên sẽ giúp bạn học và sử dụng tiếng Anh hiệu quả hơn.