Writing 4.5 - 6.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 1 – Unit 5 – Water Cycle

Nguồn: IELTS Simon

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài Writing Task 1 sau đây nhé!

Đề bài: Biểu đồ dưới đây thể hiện vòng tuần hoàn nước, là sự chuyển động liên tục của nước trên, trong và dưới bề mặt Trái Đất.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài IELTS Writing Task 1 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề Writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

The picture illustrates the way in which water passes from ocean to air to land during the natural process known as the water cycle.

Overview

Three main stages are shown on the diagram. Ocean water evaporates, falls as rain, and eventually runs back into the oceans again.

Body paragraph 1

Beginning at the evaporation stage, we can see that 80% of water vapour in the air comes from the oceans. Heat from the sun causes water to evaporate, and water vapour condenses to form clouds. At the second stage, labelled ‘precipitation’ on the diagram, water falls as rain or snow.

Body paragraph 2

At the third stage in the cycle, rainwater may take various paths. Some of it may fall into lakes or return to the oceans via ‘surface runoff’. Otherwise, rainwater may filter through the ground,  reaching the impervious layer of the earth. Salt water intrusion is shown to take place just before groundwater passes into the oceans to complete the cycle.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

Introduction

The picture illustrates the way in which water passes from ocean to air to land during the natural process known as the water cycle.

Overview

Three main stages are shown on the diagram. Ocean water evaporates, falls as rain, and eventually runs back into the oceans again.

Body paragraph 1

Beginning at the evaporation stage, we can see that 80% of water vapour in the air comes from the oceans. Heat from the sun causes water to evaporate, and water vapour condenses to form clouds. At the second stage, labelled ‘precipitation’ on the diagram, water falls as rain or snow.

Body paragraph 2

At the third stage in the cycle, rainwater may take various paths. Some of it may fall into lakes or return to the oceans via ‘surface runoff’. Otherwise, rainwater may filter through the ground,  reaching the impervious layer of the earth. Salt water intrusion is shown to take place just before groundwater passes into the oceans to complete the cycle.

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Từ vựng Nghĩa
Illustrate (v)
The picture illustrates the way in which water passes from ocean to air to land during the natural process known as the water cycle. 
Minh họa
Bức tranh minh họa cách thức mà nước truyền từ đại dương qua không khí tới đất liền trong quá trình tự nhiên được gọi là vòng tuần hoàn của nước.
Pass (v)
The picture illustrates the way in which water passes from ocean to air to land during the natural process known as the water cycle. 
Truyền
Bức tranh minh họa cách thức mà nước truyền từ đại dương qua không khí tới đất liền trong quá trình tự nhiên được gọi là vòng tuần hoàn của nước.
Water cycle (n)
The picture illustrates the way in which water passes from ocean to air to land during the natural process known as the water cycle. 
Vòng tuần hoàn của nước
Bức tranh minh họa cách thức mà nước truyền từ đại dương qua không khí tới đất liền trong quá trình tự nhiên được gọi là vòng tuần hoàn của nước.
Main (adj)
Three main stages are shown on the diagram
Chính 
Ba bước chính được thể hiện trên biểu đồ.
Stage (n)
Three main stages are shown on the diagram
Bước
Ba bước chính được thể hiện trên biểu đồ.
Evaporate(v)
Ocean water evaporates, falls as rain, and eventually runs back into the oceans again. 
Bốc hơi
Nước biển bốc hơi, rơi xuống dưới dạng mưa, và cuối cùng chảy trở về lại đại dương.
Eventually (adv)
Ocean water evaporates, falls as rain, and eventually runs back into the oceans again.
Cuối cùng
Nước biển bốc hơi, rơi xuống dưới dạng mưa, và cuối cùng chảy trở về lại đại dương.
Run back into
Ocean water evaporates, falls as rain, and eventually runs back into the oceans again.
Chảy trở về
Nước biển bốc hơi, rơi xuống dưới dạng mưa, và cuối cùng chảy trở về lại đại dương.
Evaporation (n)
Beginning at the evaporation stage, we can see that 80% of water vapour in the air comes from  the oceans
Sự bốc hơi
Bắt đầu từ bước bốc hơi, chúng ta có thể thấy rằng 80% hơi nước trong không khí đến từ các đại dương.
Water vapor (n)
Beginning at the evaporation stage, we can see that 80% of water vapour in the air comes from  the oceans
Hơi nước
Bắt đầu từ bước bốc hơi, chúng ta có thể thấy rằng 80% hơi nước trong không khí đến từ các đại dương
Cause (v)
Heat from the sun causes water to evaporate, and water vapour condenses to form  clouds.
Khiến
Sức nóng từ mặt trời khiến nước bốc hơi, và hơi nước ngưng tụ để hình thành các đám mây.
Condense (v)
Heat from the sun causes water to evaporate, and water vapour condenses to form  clouds.
Ngưng tụ
Sức nóng từ mặt trời khiến nước bốc hơi, và hơi nước ngưng tụ để hình thành các đám mây.
Label  (v)
At the second stage, labelled ‘precipitation’ on the diagram, water falls as rain or snow.
Gắn nhãn
Ở bước thứ hai, được gắn nhãn “mưa” trên biểu đồ, nước rơi xuống dưới dạng mưa hoặc tuyết.
Precipitation (n)
At the second stage, labelled ‘precipitation’ on the diagram, water falls as rain or snow.
Mưa
Ở bước thứ hai, được gắn nhãn “mưa” trên biểu đồ, nước rơi xuống dưới dạng mưa hoặc tuyết.
Rainwater (n)
At the third stage in the cycle, rainwater may take various paths.
Nước mưa
Ở bước thứ ba trong vòng tuần hoàn, nước mưa có thể đi theo các con đường khác nhau.
Take paths
At the third stage in the cycle, rainwater may take various paths.
Đi theo các con đường
Ở bước thứ ba trong vòng tuần hoàn, nước mưa có thể đi theo các con đường khác nhau.
Various (adj)
At the third stage in the cycle, rainwater may take various paths.
Khác nhau
Ở bước thứ ba trong vòng tuần hoàn, nước mưa có thể đi theo các con đường khác nhau.
Via
Some of it may fall into lakes or  return to the oceans via ‘surface runoff’
qua
Vài phần của nó có thể rơi xuống các con hồ hoặc trở về đại dương qua “dòng chảy trên bề mặt”.
Surface runoff
Some of it may fall into lakes or  return to the oceans via ‘surface runoff
Dòng chảy bề mặt
Vài phần của nó có thể rơi xuống các con hồ hoặc trở về đại dương qua “dòng chảy trên bề mặt”.
Otherwise
Otherwise, rainwater may filter through the ground,  reaching the impervious layer of the earth.
Nếu không
Nếu không, nước biển có thể lọc qua mặt đất, chạm đến các lớp không thấm nước của Trái Đất.
Filter through
Otherwise, rainwater may filter through the ground,  reaching the impervious layer of the earth.
Lọc qua
Nếu không, nước biển có thể lọc qua mặt đất, chạm đến các lớp không thấm nước của Trái Đất.
Impervious (adj)
Otherwise, rainwater may filter through the ground,  reaching the impervious layer of the earth.
Không thấm nước
Nếu không, nước biển có thể lọc qua mặt đất, chạm đến các lớp không thấm nước của Trái Đất.
Intrusion (n)
Salt water intrusion is shown to take place just before … 
Sự xâm nhập
Sự xâm nhập của nước mặn được thể hiện là xảy ra ngay trước khi … 
Take place
Salt water intrusion is shown to take place just before … 
Xảy ra
Sự xâm nhập của nước mặn được thể hiện là xảy ra ngay trước khi … 
Groundwater (n)
groundwater passes into the oceans to complete the cycle
Nước ngầm
nước ngầm đi vào đại dương để hoàn thành vòng tuần hoàn.
Pass into
… groundwater passes into the oceans to complete the cycle
Ngấm vào, đi vào
… nước ngầm đi vào đại dương để hoàn thành vòng tuần hoàn.
Complete (v)
… groundwater passes into the oceans to complete the cycle
Hoàn thành
… nước ngầm đi vào đại dương để hoàn thành vòng tuần hoàn.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Intro: 1 câu đưa thông tin đưa thông tin giới thiệu biểu đồ nói về cái gì

Nêu thông tin đầy đủ về biểu đồ (như đã nói trong đề bài)

Overview: 2 câu

+ Overview 1: Tổng quan số lượng các bước của chu trình: 3 bước. 

+ Overview 2: Chỉ ra tổng quan các bước của chủ thể chính trong bài – ocean water

Body 1: 3 câu

+ Body 1 – Câu 1: Chỉ ra đặc điểm của bước đầu – bốc hơi, và paraphrase lại miêu tả ở trên ảnh.

+ Body 1 – Câu 2: Ở bước đầu nói về sự bốc hơi, nước từ dạng lỏng bị tác động bởi mặt trời, biến thành hơi nước và hơi nước sẽ ngưng tụ, hình thành các đám mây.

+ Body 1 – Câu 3: Ở bước tiếp theo, khi nước đã ở dạng mây, ta nêu ra tên của bước này trên biểu đồ và sự biến đổi dạng tiếp theo của nước.

Body 2: 4 câu

+ Body 2 – Câu 1: Chỉ ra bước thứ 3 của quá trình này, với nhiều hướng đi tiếp theo của nước mưa.

+ Body 2 – Câu 2: Trong hướng đi đầu tiên, nước mưa rơi xuống và đọng lại ở hồ hoặc trở về biển qua “dòng chảy bề mặt”. 

+ Body 2 – Câu 3: Hướng đi còn lại là hướng đi nước mưa xuống lòng đất và chạm đến lớp không thấm nước của Trái đất.

+ Body 2 – Câu 4: Trước khi nước ngầm chảy về biển và hoàn tất một chu kỳ,  có một hiện tượng ta cần nêu lên là “xâm nhập nước mặn’’.

 

Bài làm