Protect là gì? Protect đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Protect là gì? Protect đi với giới từ gì? Tổng hợp A-Z cách sử dụng protect

Khi muốn diễn tả hành động bảo vệ ai đó, chúng ta thường sử dụng động từ protect. Mặc dù protect là một động từ phổ biến trong tiếng Anh, nhưng không phải người học nào cũng nắm rõ của sử dụng của nó. Do đó, hãy cùng IZONE tìm hiểu chi tiết cách dùng động từ protect, cũng như tìm lời giải đáp cho câu hỏi protect đi với giới từ gì qua bài viết dưới đây nhé.

Protect là gì

Protect là gì?

Theo từ điển Cambridge, protect /prəˈtekt/ là một động từ, mang nghĩa bảo vệ, bảo hộ, che chở. 

Ví dụ: 

 • We should always protect the environment from pollution. (Chúng ta phải luôn bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm.)
 • Remember to lock your door before leaving to protect your belongings. (Khóa cửa để bảo vệ đồ đạc của bạn.)

Bên cạnh động từ protect, chúng ta có thể học được những từ khác cùng thuộc họ từ (family word của từ protect).

TừNghĩa Ví dụ
Protect (v)bảo vệ, bảo hộ, che chởWe should always protect the environment from pollution.(Chúng ta phải luôn bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm.)
Protection (n)sự bảo vệ, sự bảo trợProtection of the environment is a responsibility that we all share.
(Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta)
Protective (adj)có tính bảo vệ, che chởHis protective instincts kicked in when he saw the child in danger.
(Bản năng bảo vệ của anh trỗi dậy khi anh thấy đứa trẻ gặp nguy hiểm.)
Protectively (adv)một cách bảo vệ, ngăn ngừaThe mother hen protectively shielded her chicks from the rain.(Gà mẹ che mưa cho gà con.)
Protector (n)người bảo vệ, người bảo hộIn many superhero stories, the main character is often seen as the protector of the city.(Trong nhiều câu chuyện siêu anh hùng, nhân vật chính thường được xem là người bảo vệ thành phố.)
Protectionism (n)Chế độ bảo vệ nền công nghiệp trong nướcThe government’s policy of protectionism has been criticized for potentially stifling international trade.(Chính sách bảo hộ của chính phủ đã bị chỉ trích vì có thể gây cản trở thương mại quốc tế.)
Protectionist (n)Người ủng hộ, tin tưởng chế độ bảo vệ nền công nghiệp trong nướcThe protectionist was in favor of imposing tariffs to protect domestic industries from foreign competition.(Người theo chủ nghĩa bảo hộ ủng hộ việc áp đặt thuế quan để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài.)
Protectiveness (n)Sự bảo vệ, sự bảo hộHis protectiveness over his younger sister was evident when he confronted her bullies.(Sự bảo vệ của anh ấy đối với em gái mình được thể hiện rõ khi anh ấy đối mặt với những kẻ bắt nạt em gái.)
Protected Unprotected (adj)được bảo vệ, được che chở ≠ không được bảo vệ, không được che chởThe protected forest area thrived with wildlife, unlike the unprotected area which was suffering from deforestation.(Khu vực rừng được bảo vệ phát triển mạnh với động vật hoang dã, không giống như khu vực không được bảo vệ đang bị nạn phá rừng.)

Protect đi với giới từ gì?

Protect có thể đi với nhiều giới từ khác nhau, mỗi giới từ sẽ mang một nghĩa khác nhau. Trong đó, Protect thường kết hợp với giới từ from, against, for, by.

Dưới đây là một số cách sử dụng protect phổ biến nhất.

Lưu ý viết tắt:

 • Sb: somebody 
 • Sth: something 

Protect sb/sth from sb/sth

Bảo vệ ai/ cái gì từ ai/ cái gì đó khác

Ví dụ: 

– The police protected the witness from the attacker.

(Cảnh sát bảo vệ nhân chứng khỏi kẻ tấn công.)

– We need to protect our children from the dangers of the internet.

(Chúng ta cần bảo vệ con cái khỏi những nguy hiểm của internet.)

Protect against sb/sth

Bảo vệ ai/ cái gì khỏi ai/ cái gì đó khác (mang tính chất ngăn ngừa)

Ví dụ:

– We need to protect ourselves against the cold weather.

(Chúng ta cần bảo vệ mình trước thời tiết lạnh giá.)

– The country is protecting itself against invasion by building a strong military.

(Đất nước đang bảo vệ chính nó khỏi sự xâm lược bằng cách xây dựng một quân đội mạnh mẽ.)

Protect sb/sth for sb/sth

Bảo vệ ai/ cái gì (diễn tả mục đích của việc bảo vệ)

Ví dụ:

– The new regulations aim to protect the rights of workers for fair treatment in the workplace.

(Các quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động được đối xử công bằng tại nơi làm việc.)

– Scientists are developing new drought-resistant crops to protect food security for communities facing climate change.

(Các nhà khoa học đang phát triển các loại cây trồng chịu hạn mới để bảo vệ an ninh lương thực cho các cộng đồng đang đối mặt với biến đổi khí hậu.)

Protect by sb/sth

Được bảo vệ bởi ai/ cái gì (diễn tả cách thức hoặc phương tiện được sử dụng để bảo vệ)

Ví dụ:

– The house was protected by a high wall and a security system.

(Ngôi nhà được bảo vệ bởi tường cao và hệ thống an ninh.)

– The government is protecting its citizens by increasing military spending.

(Chính phủ đang bảo vệ công dân của mình bằng cách tăng chi tiêu quân sự.)

Xem thêm: Result Đi Với Giới Từ Gì? Result In/ Of/ From/ As/ With Là Gì?

Từ đồng nghĩa & Trái nghĩa với protect

Để diễn tả hành động bảo vệ ai/ cái gì, nếu chỉ dùng động từ protect xuyên suốt cả bài nói/ bài viết, sẽ dẫn đến việc lặp từ và gây ra sự nhàm chán cho người nghe. Do đó, hãy cùng IZONE tìm hiểu những từ đồng nghĩa, trái nghĩa với protect nhé.

Từ đồng nghĩa với protect

STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1safeguardgiữ gìn, canh gácThe rain shelter safeguarded the hikers from the sudden downpour.
2preservebảo vệ ai/ cái gì khỏi sự nguy hiểmThe museum’s primary mission is to preserve historical artifacts for future generations to learn from.
3securelàm cho cái gì an toàn, bảo vệThe company went to great lengths to secure its data with advanced encryption protocols.
4watch overcanh chừng, giám sátThe loyal dog watched over the sleeping child throughout the night, offering comfort and protection.

Từ trái nghĩa với Protect

STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1endangergây nguy hiểmThe driver’s decision to text while driving endangered himself and other motorists on the road.
2harmgây tai hại, làm tổn hạiLeaving your pet outside in extreme weather conditions can harm its health and well-being.
3neglectbỏ bê, bỏ mặcIgnoring your car’s maintenance schedule can neglect its performance and lead to costly repairs down the road.
4jeopardizegây nguy hiểm choSpreading misinformation online can jeopardize public trust in credible sources of information.

Xem thêm: Cấu Trúc Stop – Stop To V Hay Ving? – Lý Thuyết Và Bài Tập

Bài luyện tập sử dụng từ Protect

Bài 1. Điền giới từ thích hợp cho các câu dưới đây.

againstbyfromfor
 1. The thick sunscreen effectively protected her skin the sun’s harmful ultraviolet rays.
 2. Regular exercise and a balanced diet protect you many chronic diseases.
 3. The national park rangers work tirelessly to protect the endangered animals future generations.
 4. The castle was heavily fortified with high walls and a moat, protected a dedicated army.
 1. from 
 2. against 
 3. for 
 4. by
Bài 2. Chia dạng đúng của từ.
 1. The firefighters bravely the residents from the raging wildfire.
 2. The helmet provided essential for the biker’s head in case of an accident.
 3. The mother used a blanket to shield her child from the harsh sunlight.
 4. Wearing sunscreen is an important against the sun’s harmful UV rays.
 5. The dog’s aggressive barking served as a warning to any potential intruders.
 1. protected 
 2. protection 
 3. protective 
 4. protection 
 5. protective 

Trên đây là toàn bộ thông tin về cách dùng cũng như bài tập ứng dụng về động từ protect. Các bạn hãy ghi chép lại những công thức trên, đồng thời nhớ luyện tập thường xuyên để có thể thành thạo trong việc sử dụng động từ protect nhé. IZONE chúc bạn học tốt.