Reading 3.0 - 4.5

Unit 30: Your Body Defense

Unit 30: Your Body Defense

(Nguồn: Oxford Read & Discover) A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) How does your body heal broken bones or cuts? Làm cách nào cơ thể chúng ta làm lành những chiếc xương bị gãy hay các vết cắt? Heal (v): chữa trị, làm lành Broken (adj): bị gãy Cut (n): vết cắt How does it fight infections? Làm cách nào nó chống lại các bệnh nhiễm trùng? Infection (n): bệnh  nhiễm trùng What can you do…

Read more

Unit 29: The Brain and Nerves

Unit 29: The Brain and Nerves

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Your brain and nerves are made of nerve cells Bộ não và dây thần kinh của bạn được làm từ tế bào thần kinh. Nerve (n): dây thần kinh Nerve cell (n): tế bào thần kinh Cấu trúc câu bị động: to be +…

Read more

Unit 28: Bones and Muscles

Unit 28: Bones and Muscles

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Your bones fit together to make a skeleton that supports your body. Xương của bạn gắn liền với nhau để tạo ra một bộ xương hỗ trợ cho cơ thể của bạn. Bone (n): xương Skeleton (n): bộ xương…

Read more

Unit 6: Making Clean Electricity

Unit 6: Making Clean Electricity

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc Scientists are investigating ways of making clean electricity that is not made with fossil fuels. Các nhà khoa học đang nghiên cứu cách sản xuất điện sạch mà không phải sử dụng nhiên liệu hóa thạch. This is important if we want to reduce global warming…

Read more

Unit 5: Keeping Our Planet Cool

Unit 5: Keeping Our Planet Cool

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Scientists think that Earth's climate is changing and the weather is getting more extreme. Các nhà khoa học cho rằng khí hậu Trái đất đang thay đổi và thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn. climate (n): khí hậu…

Read more

Unit 24: Saving Energy

Unit 24: Saving Energy

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) There are problems with fossil fuels and nuclear fuels, and we need to use more renewable energy. Có nhiều vấn đề với nhiên liệu hóa thạch và nhiên liệu hạt nhân, và chúng ta cần sử dụng nhiều năng lượng tái tạo…

Read more

Unit 23: Problems with Fuel

Unit 23: Problems with Fuel

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) About 75% of the energy that people use for power stations and vehicles around the world is made from fossil fuels. Khoảng 75% năng lượng mà mọi người sử dụng cho các nhà máy điện và xe cộ trên khắp thế giới…

Read more

Unit 22: Sound and Light

Unit 22: Sound and Light

(Nguồn:  Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Sound and light are types of energy that travel in the air. Âm thanh và ánh sáng là những dạng năng lượng truyền trong không khí. Energy (n): năng lượng  Mệnh đề quan hệ với that: That là đại từ quan hệ …

Read more

Unit 18: Street food

Unit 18: Street food

(Nguồn: Oxford Read & Discover) A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Many people like eating in the street. Nhiều người thích ăn uống trên đường phố. They can eat quickly and the food is usually cheap. Họ có thể ăn một cách nhanh chóng và thức ăn thường rẻ. There are lots of different street foods around the world. Có nhiều món ăn đường phố khác nhau trên khắp thế giới street food (n): món ăn…

Read more

Unit 4: Using Resources Carefully

Unit 4: Using Resources Carefully

(Nguồn: Oxford Read & Discover) Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. Bài Đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Our planet gives us many natural resources like air to breathe and water to drink. Hành tinh của chúng ta cung cấp cho chúng ta nhiều tài nguyên thiên nhiên như không khí để thở và nước để uống. natural resources…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG