Reading 4.5 - 6.0

Bài luyện đọc: Help! Volunteers Wanted

Bài luyện đọc: Help! Volunteers Wanted

A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) The University of Victoria (Uvic) ESL teacher Sherri Williams needs volunteers to help in her Tutorial Room, which is a self-access, drop-in clinic located at the Wallace Lounge (next to Cadboro Commons Cafeteria, above the end of Parking Lot 5). Sherri Williams, giáo viên ESL của Đại học Victoria (Uvic) cần tình nguyện viên giúp đỡ trong Phòng Hướng dẫn của cô - nơi mà học sinh có thể tự…

Read more

Bài luyện đọc: Real-Time Electronic Discussion for Teaching Writing

Bài luyện đọc: Real-Time Electronic Discussion for Teaching Writing

A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) The most obvious use of real-time electronic discussion is for the teaching of writing. Tác dụng rõ ràng nhất của thảo luận trực tuyến thời gian thực là cho việc dạy viết. Obvious (adj): rõ ràng Electronic discussion: thảo luận trực tuyến Students in general, and particularly second language students, often have a great fear of expressing their ideas in writing. Học sinh nói chung, và đặc biệt là học…

Read more

Bài luyện đọc: Population Growth

Bài luyện đọc: Population Growth

A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) In the next decade, population growth will probably add to world hunger problems. Trong thập kỷ tới, sự gia tăng dân số có thể sẽ làm tăng thêm nạn đói trên thế giới. Population (v) dân số Add to: thêm vào Hunger problem: nạn đói As the population grows, according to the World Hunger Programme, so will the number of malnourished people. Theo Chương trình Đói đói Thế giới, khi…

Read more

Bài luyện đọc: Educating Our Mobile Children

Bài luyện đọc: Educating Our Mobile Children

Giáo dục luôn là mối quan tâm hàng đầu của xã hội, vậy nên bạn có thể bắt gặp chủ đề này xuất hiện rất nhiều trong các đề thi IELTS. Hãy cùng nhau mở rộng vốn từ liên quan đến chủ đề này qua bài đọc sau nhé! A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) One of the greatest concerns parents have when facing an international move is "What schooling will be available to my child?…

Read more

Bài luyện đọc: Our Diet Matters

Bài luyện đọc: Our Diet Matters

Chủ đề Sức khỏe là một chủ đề phổ biến trong các bài thi IELTS, hãy cùng nhau mở rộng vốn từ liên quan tới chủ đề này qua bài đọc sau nhé! A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) (Nguồn: Basic IELTS Reading - trang 72) Section I  The average person swallows about half a ton of food a year - not counting drink - and though the body is remarkably efficient at extracting just what…

Read more

Bài luyện đọc: University of Western Sydney Macarthur

Bài luyện đọc: University of Western Sydney Macarthur

Cùng rèn luyện kỹ năng đọc qua bài viết và phần bài tập dưới đây nhé! A. Bài đọc (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) About University of Western Sydney Macarthur Về trường Đại học phía Tây Sydney Macarthur University of Western Sydney Macarthur has two campuses, one located in the city of Campbelltown, the other in the city of Bankstown. Trường Đại học phía Tây Sydney Macarthur có hai cơ sở, một được đặt ở thành phố Campbelltown,…

Read more

Bài luyện đọc – “How Shops Can Exploit People’s Herd Mentality to Increase Sales”

Bài luyện đọc – “How Shops Can Exploit People’s Herd Mentality to Increase Sales”

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) A trip to the supermarket may not seem like an exercise in psychological warfare - but it is. Một chuyến đi đến siêu thị có vẻ không giống như một bài huấn luyện trong chiến tranh tâm lý - nhưng nó đúng là như vậy.…

Read more

Bài luyện đọc – “Food agency takes on industry over junk labels”

Bài luyện đọc – “Food agency takes on industry over junk labels”

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Consumers are to be presented with two rival new year advertising campaigns as the Food Standards Agency (FSA) goes public in its battle with the industry over the labelling of unhealthy foods. Người tiêu dùng được giới thiệu hai chiến dịch quảng cáo cạnh tranh…

Read more

Bài luyện đọc – “Getting Started with E-mail!”

Bài luyện đọc – “Getting Started with E-mail!”

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn, hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) Electronic mail (e-mail) was started in the late 1960s by the U.S. military. Thư điện tử (e-mail) được quân đội Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng vào cuối những năm 1960. electronic mail (n): thư điện tử military (n): quân đội Military officials were looking…

Read more

Bài luyện đọc – “U.S. Public Schools: What’s Wrong with Them”

Bài luyện đọc – “U.S. Public Schools: What’s Wrong with Them”

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé! A. BÀI ĐỌC (Nhấn vào đây để xem hướng dẫn) There are many people in the U.S. today who are not satisfied with the education that their children are receiving in the public schools. Có rất nhiều người ở Hoa Kỳ ngày nay không hài lòng với nền giáo dục mà con cái họ…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG