Regardless of là gì? - Cách dùng - Từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Regardless of là gì? – Cách dùng – Từ đồng nghĩa, trái nghĩa

“Regardless of” là một cấu trúc không hề xa lạ với các bạn học tiếng Anh. Tuy nhiên, có không ít bạn gặp khó khăn trong việc sử dụng cấu trúc này một cách chính xác. Hãy để IZONE giải thích chi tiết cho bạn cách sử dụng cấu trúc Regarless of nhé.

Regardless of là gì?

Theo từ điển Oxford, Regardless of là một giới từ, mang nghĩa bất kể, không chú ý đến, không quan tâm, không màng đến, không bị ảnh hưởng bởi ai/ sự kiện khác.

regardless of là gì

Cách sử dụng Regardless of

Cấu trúc chung về Regardless of

Cấu trúc Regardless of đi với danh từ, cụm danh từ và mệnh đề.

ĐI với danh từRegardless of + Noun
Đi với cụm danh từRegardless of + Noun phrase
Đi với mệnh đềRegardless of + Clause (S + V)

Cấu trúc Regardless of đi với danh từ

Regardless of + Noun

Ví dụ: Regardless of the consequences, he decided to tell the truth. (Bất chấp hậu quả, anh ấy quyết định nói ra sự thật)

(trong ví dụ trên, “consequences” đóng vai trò là một danh từ – Noun)

Xem thêm: Grammar Unit 1: Những thành phần cơ bản của câu nói Chủ ngữ – Vị ngữ và 4 từ loại cơ bản.

Cấu trúc Regardless of đi với cụm danh từ

Regardless of + Noun phrase

Ví dụ: Regardless of her busy schedule, she always makes time for her family. (Bất kể lịch trình bận rộn, cô ấy luôn dành thời gian cho gia đình)

(trong ví dụ trên, “her busy schedule” đóng vai trò là một cụm danh từ – Noun phrase)

Cấu trúc Regardless of đi với mệnh đề

Regardless of + Clause (S + V)

= Regardless of the fact that + Clause (S + V)

Ví dụ:

  • Regardless of what others say, she always believes in herself. (Dù cho người khác có nói gì, cô ấy luôn luôn tin tưởng vào bản thân mình)

(trong ví dụ trên, “others” đóng vai trò là chủ ngữ – Subject, “say” đóng vai trò là động từ – Verb)

  • Regardless of the fact that she was afraid of heights, she went bungee jumping. (Bất chấp thực tế là cô ấy sợ độ cao, cô ấy đã đi nhảy dù)

(trong ví dụ trên, “she” đóng vai trò là chủ ngữ – Subject, “went” đóng vai trò là động từ – Verb)

Chú ý: Cấu trúc Regardless ofRegardless of the fact that mang ý nghĩa tương tự nhau. Tuy nhiên, cấu trúc Regardless of the fact that thể hiện sự nhấn mạnh hơn so với Regardless of

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa Regardless of

Từ đồng nghĩa với Regardless of

STTTừ/ Cụm từNghĩaCấu trúcVí dụ
1In spite of/ Despite

Mặc dù, 

bất chấp

In spite of/ Despite 

+ N/ V-ing, clause

In spite of his injury, he still played in the game.

Mặc dù bị thương, anh ấy vẫn tham gia trận đấu

2

Even though/ Although/ Though

= In spite of/ Despite + the fact that

Dẫu cho,

mặc dù

Even though/ Although/ Though + clause 1, clause 2

= In spite of/ Despite + the fact that + clause 1, clause 2

Even though she was tired, she stayed up late to finish her work. 

Mặc dù cô ấy mệt mỏi, cô ấy vẫn thức khuya để hoàn thành công việc

3Notwithstanding 

Mặc dù,

bất kể

  • Notwithstanding, clause
  • Notwithstanding + N, clause
  • N + notwithstanding, clause

Notwithstanding the bad weather, the event was a success.

Bất chấp thời tiết xấu, sự kiện vẫn thành công

4Irrespective of 

Không kể,

bất chấp 

  • Irrespective of + N
  • Irrespective of + clause

Irrespective of their differences, they worked together to achieve their goal.” 

Bất chấp sự khác biệt của họ, họ vẫn cùng nhau làm việc để đạt được mục tiêu

Xem thêm: Grammar In Use – Unit 56: Although/Though/Even though/In spite of/Despite

Từ trái nghĩa với Regardless of

STTTừ/ Cụm từNghĩaCấu trúcVí dụ
1Because of/ Due to/ Owing toBởi vìBecause of/ Due to/ Owing to + N/ V-ing, clause

She was late for work because of heavy traffic. 

Cô ấy muộn đến công việc bởi vì tắc đường

2

Taking into account/ Taking into consideration

= Considering

= Regarding

Xét đến

Taking into account/ Taking into consideration

= Considering + Noun/ Noun phrase/ Clause 

Considering the cost, we should choose the cheaper option. 

Xét đến chi phí, chúng ta nên chọn phương án rẻ hơn

Chú ý: Phân biệt regardless of, regarding, in regard to as regards

Regardless of trái nghĩa với Regarding/ In regard to/ As regards. Chú ý chính tả của cụm As regards, “regard” trong trường hợp này có “s”

Regardless of

Bất kể, bất chấp

Ví dụ: Regardless of the weather, we will still have the picnic.

Bất chấp thời tiết, chúng tôi vẫn đi picnic

Regarding/ 

In regard to/ As regards

Xét đến, xét tới

Ví dụ: In regard to your question, I believe the answer is yes. 

Xem xét câu hỏi của bạn, tôi tin rằng câu trả lời là đồng ý.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về regardless of là gì, cấu trúc regardless of. Thông qua bài học này, hi vọng các bạn đã nắm rõ cách sử dụng cấu trúc này. IZONE chúc bạn học tốt.