Speaking 4.5 - 6.0

Có gì trong chuyên mục Speaking 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Speaking 4.5-6.0? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Speaking 4.5-6 cung cấp cho bạn các bài luyện tập cả 3 phần của bài thi Speaking, lồng ghép thêm nhiều kiến thức về từ vựng – ngữ pháp – chiến thuật trả lời câu hỏi. Chuyên mục hiện có 3 series như sau: Series Ứng dụng Grammar vào Speaking:  Việc dùng đúng […]

Read more

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 1: Holidays and Travel (Ngữ pháp: Simple Tenses)

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 1: Holidays and Travel (Ngữ pháp: Simple Tenses)

I. Luyện nói Part 1 1. Do you like traveling? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  a big fan of sth: rất hâm mộ/thích cái gì been to: đã từng đến đâu learn about sth: tìm hiểu […]

Read more

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 2: Free time (Ngữ pháp: Continuous Tenses)

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 2: Free time (Ngữ pháp: Continuous Tenses)

I. Luyện nói Part 1  1. What do you do in your free time? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  spare time: thời gian rảnh  hit the gym: đi tập gym  stay fit: giữ dáng get stronger: […]

Read more

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 3: Fame (Ngữ pháp: Past)

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 3: Fame (Ngữ pháp: Past)

I. Luyện nói Part 1 Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! 1. Do you like any foreign celebrities? Từ vựng gợi ý: Before – a big fan of sth/sb: rất hâm mộ ai/cái gì amazing singing voice: giọng hát tuyệt vời […]

Read more

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 4: Education (Ngữ pháp: Future Tense 1)

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 4: Education (Ngữ pháp: Future Tense 1)

I. Luyện nói Part 1 1. Do you enjoy studying at school? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  see one’s classmates : gặp bạn bè cùng lớp have a sharp mind: có đầu óc sắc bén, sắc […]

Read more

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 5: The Internet (Ngữ pháp: Future Tenses)

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 5: The Internet (Ngữ pháp: Future Tenses)

I. Luyện nói Part 1 1. Do you use the Internet much during the day? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  wake up: thức dậy check one’s messages and emails: kiểm tra tin nhắn và email (During […]

Read more

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 6: Family – Ngữ pháp: Word Order

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 6: Family – Ngữ pháp: Word Order

I. Luyện nói Part 1 1.  Do you have a large or small family? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  immediate family : gia đình thân cận extended family: gia đình mở rộng/ đại gia đình close-knit: […]

Read more

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 7: The Environment (Ngữ pháp: Subject + Verb Agreement)

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 7: The Environment (Ngữ pháp: Subject + Verb Agreement)

I. Luyện nói Part 1 1. Do you think pollution is a big problem nowadays? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý: country (n): đất nước to be affected by sth: bị ảnh hưởng bởi cái gì to […]

Read more

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 8: Food (Ngữ pháp: Countable and Uncountable Noun)

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 8: Food (Ngữ pháp: Countable and Uncountable Noun)

I. Luyện nói Part 1 1. What’s your favorite food? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  a picky eater: người kén ăn traditional cuisine: ẩm thực truyền thống combination: sự kết hợp fresh and flavorful ingredients: nguyên […]

Read more

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 9: Employment and finance (Ngữ pháp: Articles)

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 9: Employment and finance (Ngữ pháp: Articles)

I. Luyện nói part 1 1. What is your dream job? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý: dream of doing sth: ước mơ làm gì đó marketer (n): người làm trong lĩnh vực marketing career (n): nghề […]

Read more

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 10: The youth – Ngữ pháp: Linking words and Signposting

Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 10: The youth – Ngữ pháp: Linking words and Signposting

I. Luyện nói Part 1 1. Were you part of any teams or clubs in school? Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé! Từ vựng gợi ý:  English club: câu lạc bộ Tiếng Anh fun experience: trải nghiệm vui close with: thân […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG