Có gì trong chuyên mục Listening 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Listening 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Listening 0-3 cung cấp cho bạn các bài hội thoại có sử dụng các hiện tượng ngữ pháp trong các bài học ngữ pháp cơ bản ở chuyên mục Grammar 0-3. Mỗi bài Listening đều được mở đầu bằng link dẫn đến bài học ngữ pháp tương ứng, các bạn hãy học bài […]

Read more

Listening cơ bản – Unit 1: I/me, they/them

Listening cơ bản – Unit 1: I/me, they/them

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 1: I/me, they/them nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Shantel: So Todd, you (1) in Japan. Do you see your (2) often?Todd: Yes. I see (3) […]

Read more

Listening cơ bản – Unit 2: Am/is/are

Listening cơ bản – Unit 2: Am/is/are

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 2: Am/Is/Are (questions) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Aimee: So Todd, where (1) you from?Todd: I (2) from the U.S. I am from San Francisco. […]

Read more

Listening cơ bản – Unit 3: Am/is/are (questions)

Listening cơ bản – Unit 3: Am/is/are (questions)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 3: Am/Is/Are (questions) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: Hey Aimee, how (1) you today?Aimee: I’m good, thanks Todd. And you?Todd: (2) good. Pretty […]

Read more

Listening cơ bản – Unit 4: I am doing

Listening cơ bản – Unit 4: I am doing

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 4: I am doing nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Hana: Hello!Daniel: Hello, come in.Hana: Where is everyone?Daniel: Well, everyone (1) something right now.Hana: Oh, really? […]

Read more

Listening cơ bản – Unit 5: Are you doing?

Listening cơ bản – Unit 5: Are you doing?

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 5: Are you doing? nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống   Daniel goes to Hana’s house.Daniel: Hey, I’m really sorry I’m (1) . I came […]

Read more

Listening cơ bản – Unit 6: I do/ work/ like

Listening cơ bản – Unit 6: I do/ work/ like

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 6: I do/work/like nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống     Todd: Hey, Shantel, what do you (1) on the weekend?Shantel: On the weekend, I (2) […]

Read more

Listening cơ bản – Unit 7:  I don’t (present simple negative)

Listening cơ bản – Unit 7: I don’t (present simple negative)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 7: I don’t (present simple negative) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Natalie: My favorite (1) is purple.Todd: Really? My favorite color is purple too.Natalie: Oh, […]

Read more

Listening cơ bản – Unit 8: Do you …? (present simple questions)

Listening cơ bản – Unit 8: Do you …? (present simple questions)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 8: Do you…? (present simple questions) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: What (1) you do on Sunday? Shantel: I also (2)my time on Sunday. […]

Read more

Listening cơ bản – Unit 9: there is, there are

Listening cơ bản – Unit 9: there is, there are

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 9: THERE IS/ THERE ARE Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống John: So Sarah, what can you tell me about your (1) ? Sarah: My hometown. […]

Read more

Listening cơ bản – Unit 10: It…

Listening cơ bản – Unit 10: It…

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 10: IT Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: So Meg, we are talking about clothes, and you always look nice at work. You have a […]

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG