Listening 0 – 3.0 | IZONE

Listening 0 – 3.0

Có gì trong chuyên mục Listening 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Listening 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Listening 0-3 cung cấp cho bạn các bài hội thoại có sử dụng các hiện tượng ngữ pháp trong các bài học ngữ pháp cơ bản ở chuyên mục Grammar 0-3. Mỗi bài Listening đều được mở đầu bằng link dẫn đến bài học ngữ pháp tương ứng, các bạn hãy học bàiContinue reading "Có gì trong chuyên mục Listening 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục"

Listening cơ bản – Unit 21: my/his/their

Listening cơ bản – Unit 21: my/his/their

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 21: my/his/their"

Listening cơ bản – Unit 20:  I/me, they/them

Listening cơ bản – Unit 20: I/me, they/them

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 20: I/me, they/them"

Listening cơ bản – Unit 19: to…; -ing

Listening cơ bản – Unit 19: to…; -ing

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 19: to…; -ing"

Listening cơ bản – Unit 18: is it … ? have you … ? do they … ? etc.

Listening cơ bản – Unit 18: is it … ? have you … ? do they … ? etc.

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Listening cơ bản – Unit 18: is it … ? have you … ? do they … ? etc."

Listening cơ bản – Unit 17: It…

Listening cơ bản – Unit 17: It…

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 10 : IT (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: So Meg, we are talking about clothes, and you always look nice at work. You have a veryContinue reading "Listening cơ bản – Unit 17: It…"

Listening cơ bản – Unit 16: There is, there are

Listening cơ bản – Unit 16: There is, there are

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 9: THERE IS/ THERE ARE (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống John: So Sarah, what can you tell me about your (1) ? My hometown. Well, my hometownContinue reading "Listening cơ bản – Unit 16: There is, there are"

Listening cơ bản – Unit 15: Have to

Listening cơ bản – Unit 15: Have to

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 25: Have to. (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Meg: I’m usually (1) on Monday because my schedule is similar to Thursday, so I (2) teach class untilContinue reading "Listening cơ bản – Unit 15: Have to"

Listening cơ bản – Unit 14: can/could

Listening cơ bản – Unit 14: can/could

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 22: Động từ khuyết thiếu Can và Could. (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Katie: Hey Todd, (1) I ask you a favor?Todd: Sure, anytime.Katie: Um, I reallyContinue reading "Listening cơ bản – Unit 14: can/could"