Có gì trong chuyên mục Listening 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Có gì trong chuyên mục Listening 0-3? –  Xem ngay bài viết này trước khi đọc các bài khác trong chuyên mục

Chuyên mục Listening 0-3 cung cấp cho bạn các bài hội thoại có sử dụng các hiện tượng ngữ pháp trong các bài học ngữ pháp cơ bản ở chuyên mục Grammar 0-3. Mỗi bài Listening đều được mở đầu bằng link dẫn đến bài học ngữ pháp tương ứng, các bạn hãy học bài ngữ pháp đó trước rồi mới xem nội dung của bài Listening nhé: Sau khi nghe, bạn sẽ được làm bài tập giúp nhớ bài…

Read more

Listening cơ bản – Unit 1: I/me, they/them

Listening cơ bản – Unit 1: I/me, they/them

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 1: I/me, they/them nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Shantel: So Todd, you (1) in Japan. Do you see your (2) often?Todd: Yes. I see (3) often. I see them usually once a year, but I write to them often, and I (4) them sometimes.Shantel: Okay. And when you (5) them,…

Read more

Listening cơ bản – Unit 2: Am/is/are

Listening cơ bản – Unit 2: Am/is/are

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 2: Am/Is/Are (questions) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Aimee: So Todd, where (1) you from?Todd: I (2) from the U.S. I am from San Francisco. (3) on the west coast.Aimee: And what do you do?Todd: I'm an English teacher. Also, I create Elllo. I (4) on Elllo a lot.Aimee: Okay.…

Read more

Listening cơ bản – Unit 3: Am/is/are (questions)

Listening cơ bản – Unit 3: Am/is/are (questions)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 3: Am/Is/Are (questions) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: Hey Aimee, how (1) you today?Aimee: I'm good, thanks Todd. And you?Todd: (2) good. Pretty good. Let's talk about your (3) things.Aimee: OK.Todd: What (4) your favorite food?Aimee: Ooh! My favorite food is avocado.Todd: Avocado?Aimee: Honestly.Todd: Wow!Aimee: How (5) you?Todd:…

Read more

Listening cơ bản – Unit 4: I am doing

Listening cơ bản – Unit 4: I am doing

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 4: I am doing nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Hana: Hello!Daniel: Hello, come in.Hana: Where is everyone?Daniel: Well, everyone (1) something right now.Hana: Oh, really? Where's your mom?Daniel: My mom? She's at the mall. I think she's (2). I think she's getting the groceries for the (3) .Hana: Oh! How…

Read more

Listening cơ bản – Unit 5: Are you doing?

Listening cơ bản – Unit 5: Are you doing?

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp - Unit 5: Are you doing? nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống   Daniel goes to Hana's house.Daniel: Hey, I'm really sorry I'm (1) . I came as fast as I could.Hana: It's OK. (2) has really come yet.Daniel: Why? Where are they?Hana: Well, John (3) . He is getting some food.Daniel:…

Read more

Listening cơ bản – Unit 6: I do/ work/ like

Listening cơ bản – Unit 6: I do/ work/ like

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 6: I do/work/like nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống     Todd: Hey, Shantel, what do you (1) on the weekend?Shantel: On the weekend, I (2) and, first, I make (3) .Todd: Oh, what do you make?Shantel: I like to (4) toast.Todd: All right. I (5) toast, too.Shantel: Do you (6)…

Read more

Listening cơ bản – Unit 7:  I don’t (present simple negative)

Listening cơ bản – Unit 7: I don’t (present simple negative)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 7: I don't (present simple negative) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Natalie: My favorite (1) is purple.Todd: Really? My favorite color is purple too.Natalie: Oh, really?Todd: Yeah, but I (2) purple clothing. I love the color purple, but I don't have purple (3) .Natalie: Oh, well, everything I (4) is…

Read more

Listening cơ bản – Unit 8: Do you …? (present simple questions)

Listening cơ bản – Unit 8: Do you …? (present simple questions)

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 8: Do you...? (present simple questions) nhé. Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: What (1) you do on Sunday? Shantel: I also (2)my time on Sunday. I really like to (3 my friends and, sometimes, we go to festivals or (4) new cities, and we eat a lot of really good…

Read more

Listening cơ bản – Unit 9: there is, there are

Listening cơ bản – Unit 9: there is, there are

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 9: THERE IS/ THERE ARE Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống John: So Sarah, what can you tell me about your (1) ? Sarah: My hometown. Well, my hometown is called Eau Claire, Wisconsin. And it's a really great (2) . There are about 80,000 (3) . There are lots of…

Read more

Listening cơ bản – Unit 10: It…

Listening cơ bản – Unit 10: It…

Các bạn hãy làm bài nghe sau đây để củng cố kiến thức đã học ở bài học Ngữ pháp sơ cấp – Unit 10: IT Audio bài nghe: (Nguồn: ello.org) Phần 1: Điền từ vào chỗ trống Todd: So Meg, we are talking about clothes, and you always look nice at work. You have a very nice (1) _________ sense.Meg: Oh, thank you.Todd: So you must go (2) __________a lot.Meg: I do go shopping sometimes. It's (3) _____ to go…

Read more

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG