Vocabulary 0 – 3.0 | IZONE

Vocabulary 0 – 3.0

Series thuộc chuyên mục
Từ vựng sơ cấp – Unit 40: The oldest…The most expensive (So Sánh Nhất)

Từ vựng sơ cấp – Unit 40: The oldest…The most expensive (So Sánh Nhất)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 40: The oldest…The most expensive (So Sánh Nhất)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 39: Older than.. More expensive than… (So Sánh Hơn Với Than)

Từ vựng sơ cấp – Unit 39: Older than.. More expensive than… (So Sánh Hơn Với Than)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 39: Older than.. More expensive than… (So Sánh Hơn Với Than)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 38: Old/ Older/ Expensive/ More Expensive (So Sánh Hơn)

Từ vựng sơ cấp – Unit 38: Old/ Older/ Expensive/ More Expensive (So Sánh Hơn)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 38: Old/ Older/ Expensive/ More Expensive (So Sánh Hơn)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 37: QUICKLY/ BADLY/ SUDDENLY ETC. (ADVERBS – TRẠNG TỪ)

Từ vựng sơ cấp – Unit 37: QUICKLY/ BADLY/ SUDDENLY ETC. (ADVERBS – TRẠNG TỪ)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 37: QUICKLY/ BADLY/ SUDDENLY ETC. (ADVERBS – TRẠNG TỪ)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 36: OLD/NICE/INTERESTING ETC. (ADJECTIVES – TÍNH TỪ)

Từ vựng sơ cấp – Unit 36: OLD/NICE/INTERESTING ETC. (ADJECTIVES – TÍNH TỪ)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 36: OLD/NICE/INTERESTING ETC. (ADJECTIVES – TÍNH TỪ)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 35: A lot/ Much/ Many (Từ hạn định)

Từ vựng sơ cấp – Unit 35: A lot/ Much/ Many (Từ hạn định)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 35: A lot/ Much/ Many (Từ hạn định)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 34: Some And Any (Từ Hạn Định)

Từ vựng sơ cấp – Unit 34: Some And Any (Từ Hạn Định)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 34: Some And Any (Từ Hạn Định)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 33: This/That/These/Those (Đại Từ Chỉ Định)

Từ vựng sơ cấp – Unit 33: This/That/These/Those (Đại Từ Chỉ Định)

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 33: This/That/These/Those (Đại Từ Chỉ Định)"

Từ vựng sơ cấp – Unit 32: A/An And The

Từ vựng sơ cấp – Unit 32: A/An And The

Bạn cần đăng nhập tài khoản để xem bài viết PREMIUM này. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể: - Nếu bạn là học viên tại IZONE, hãy liên lạc với trung tâm để được nhận tài khoản PREMIUM dành cho học viên. - Nếu bạn là độc giả sách The true IELTS guideContinue reading "Từ vựng sơ cấp – Unit 32: A/An And The"