Từ vựng Speaking – Neighbors – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Neighbors, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Neighbors. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. The pair of high heels that I have just bought was so beautiful that I tossed every pair of shoes that I had …… for this new one.

2. The students tested …….. their cost-cutting ideas in several companies.

3. Starbuck coffee is …… more than a glass of water with coffee flavor.

4. I’m always ……..the lookout ………interesting new recipes.

5. Her new impressive outfit …..my attention when she turned up the party.

6. The singer appeared ……. attractive when she went on the stage.

7. I know many girls have a tendency to buy any new cosmetic products …. a flash.

8. The truth turned ….. to be stranger than we had expected.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. Pony is a make-up talent. She can turn a dull/dully face into a lively one.

2. In the latest music video, Hoang Thuy Linh appeared with a colorful layout/lay out, which made the audience really impressed.

3. Most of the images on the website are not more than eye candy/sweet.

4. Maybelline was about launching a new marketing campaign to introduce the limit/limited edition of its foundation.

5. My sister is going to the mall to buy a brand new lip/lib palette.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Part 2

Describe an interesting neighbor

You should say:

Who this person is

How you know this person

What this person likes to do

And explain why you think this neighbor is interesting.

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Part 2
Describe an interesting neighbor
You should say:
Who this person is
How you know this person
What this person likes to do
And explain why you think this neighbor is interesting.
Phần 2
Mô tả một người hàng xóm thú vị
Bạn nên nói:
Người này là ai
Làm thế nào bạn biết người này
Người này thích làm gì
Và giải thích lý do tại sao bạn nghĩ người hàng xóm này là thú vị.
Generally speaking, my neighborhood is full of exciting/fun people and I do have great relationships with most of them. However, to single out one that’d stand out in the crowd, I wouldn’t be hesitant to go for Joe, who is my best friend.


At first, we were, to each other, nothing more than acquaintances, who happened to live in the same neighborhood. But on an occasion where we  were assigned to the same group on a volunteer project, we struck up a friendship upon realizing that we had been classmates. So, I guess you could say that we go back years/go way back.
What struck me was Joe’s sociability and his great sense of humor. Whenever he cracks a joke, he gives everyone around him uncontrollable bursts of laughter. That’s why everyone in my neighborhood enjoys his company – hanging out with Joe is a fantastic way to wind down a bit after stressful working hours. It is no other thing than his sense of humor that keeps others interested in him.An unforgettable memory I had with him happened when I was undergoing a nerve-racking period with my university entrance exam. To my recollection, he dropped by my house every day to help out with my exam preparation. But it didn’t stop there, he was also a trusted confidant who I could pour my heart out to. It was him who empowered me to forget all the hardships and kept me motivated in grooming myself for the exams. As luck would have it, we both passed the exam that year with flying colors, with him being one of the top achievers. It was at this point that it hit me John is the whole package: he is talented, humorous, insightful, and most of all, kind-hearted.

Nói chung, khu phố của tôi có rất nhiều người thú vị / vui vẻ và tôi có mối quan hệ tuyệt vời với hầu hết họ. Tuy nhiên, để chọn ra một người nổi bật trong đám đông, tôi sẽ không ngần ngại chọn Joe, người bạn thân nhất của tôi.

Ban đầu, đối với nhau, chúng tôi chẳng hơn gì những người quen sơ sơ, tình cờ sống trong cùng một khu phố. Nhưng trong một dịp mà chúng tôi được chỉ định vào cùng một nhóm trong một dự án tình nguyện, chúng tôi đã nảy sinh tình bạn khi nhận ra rằng chúng tôi từng là bạn cùng lớp. Vì vậy, tôi đoán bạn có thể nói rằng chúng tôi đã có nhiều năm quen biết.
Điều làm tôi ấn tượng là sự hòa đồng của Joe và khiếu hài hước tuyệt vời của anh ấy. Bất cứ khi nào anh ấy kể một câu chuyện cười, anh ấy đều mang đến cho mọi người xung quanh những tràng cười không thể kiểm soát được. Đó là lý do tại sao mọi người trong khu phố của tôi đều thích sự có mặt  của anh ấy – đi chơi với Joe là một cách tuyệt vời để thư giãn một chút sau những giờ làm việc căng thẳng. Không có điều gì khác ngoài khiếu hài hước của anh ấy khiến người khác quan tâm đến anh ấy.
Một kỷ niệm khó quên mà tôi có với anh ấy xảy ra khi tôi đang trải qua giai đoạn căng thẳng với kỳ thi vào đại học. Theo tôi nhớ, ngày nào anh ấy cũng đến nhà tôi để giúp tôi ôn thi. Nhưng không dừng lại ở đó, anh còn là người bạn tâm giao đáng tin cậy mà tôi có thể trút hết nỗi lòng của mình. Chính anh ấy là người đã tiếp thêm sức mạnh để tôi quên đi mọi khó khăn và tiếp thêm động lực cho tôi trong việc chuẩn bị chu đáo cho các kỳ thi. Thật may mắn, cả hai chúng tôi đều vượt qua kỳ thi năm đó với kết quả cao, và anh ấy là một trong những người đạt thành tích cao nhất. Chính ở thời điểm này, tôi thấy John là một con người hoàn hảo: anh ấy tài năng, hài hước, sâu sắc, và hơn hết là nhân hậu.

phamthuha121002

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG