Từ vựng Speaking – News & Media – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề News & Media, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. Adam posted a status on Facebook to share the joy …. everyone

2. Modern technology has turned the world into a true global …

3. Lily is happy because she … the final exam with flying colors on social networking sites.

4. When I grew up a bit and started working, I always made it a … to achieving success.

5. It could be the … when you have just accomplished an important goal

6. Livestreaming works like a … because it can help others to get instant updates

7. I’d narrow the scope … my joy to getting good grades at school

8. Modern technology has turned the world … a true global village

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. I was an exemplary/ill-mannered student for all 12 years with achieving scholarships and being praised for good manners.

2. Communication tools can help to share information in a matter/problem of seconds.

3. Comments and public recognition are my main sources/resources of good news these days.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

1. How do people share good news?

2. How does modern technology affect the delivery of information?

3. When do people share good news?

4. What kinds of good news have you received before?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1. How do people share good news?
Well, thanks to rapid advancement of technology and the Internet, we are now living in a world surrounded by a variety of communication tools which can help to share information in a matter of seconds. The most common way to share a piece of good news is via social networks like Facebook, Twitter, Instagram, etc. As an example, when my brother was admitted to a prestigious university, he posted a status on Facebook sharing the joy with everyone, and within an hour, hundreds of his friends commented on his status congratulating him on his success.

1. Làm thế nào để mọi người chia sẻ tin tốt? 
Nhờ sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ và Internet, chúng ta đang sống trong một thế giới được bao quanh bởi nhiều công cụ giao tiếp có thể giúp chia sẻ thông tin chỉ trong vài giây. Cách phổ biến nhất để chia sẻ một tin vui là thông qua các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, … Ví dụ, khi anh trai tôi trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng, anh ấy đã đăng một status trên Facebook để chia sẻ niềm vui với mọi người, và trong vòng một giờ, hàng trăm bạn bè của anh ấy đã bình luận trên status chúc mừng thành công của anh ấy.
2. How does modern technology affect the delivery of information?
Technology today can affect every single aspect of modern society, especially in the way news is delivered. In the past, it used to take a long time to pass news from one region to another through historical means like sending letters or using pigeons. However, many breakthroughs in modern technology have turned the world into a true global village where news can spread across continents with the click of a computer mouse. For example, many of my friends go livestream, the “trendy” function on Facebook, every now and then to share their life events on this social media platform. Livestreaming works like a charm because it can help others to get instant updates and react immediately to the video.
2. Công nghệ hiện đại ảnh hưởng đến việc truyền tải thông tin như thế nào?
Công nghệ ngày nay có thể ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của xã hội hiện đại, đặc biệt là trong cách thức truyền tải tin tức. Trong quá khứ, người ta thường mất nhiều thời gian để truyền tin tức từ vùng này sang vùng khác thông qua các phương tiện lịch sử như gửi thư hoặc sử dụng chim bồ câu. Tuy nhiên, nhiều đột phá trong công nghệ hiện đại đã biến thế giới thành một ngôi làng toàn cầu thực sự, nơi tin tức có thể lan truyền khắp các châu lục chỉ bằng một cú click chuột máy tính. Ví dụ: nhiều người bạn của tôi thường xuyên phát trực tiếp, một chức năng “thời thượng” trên Facebook để chia sẻ những sự kiện trong đời của họ trên nền tảng truyền thông xã hội này. Phát trực tiếp cực kỳ hiệu quả  vì nó có thể giúp những người khác nhận được thông tin cập nhật tức thì và phản ứng ngay lập tức với video
3. When do people share good news?
I think that social sharing of emotions is a common behavior seen in people, especially when it comes to positive feelings inherent in good news. It could be the case when you have just accomplished an important goal or achieved such a huge success that you feel so overwhelmed, and need to keep others posted about that news. For instance, if you update status about passing the final exam with flying colors on social networking sites like Facebook, chances are you’ll get various “congrats” comments and reactions after a couple of minutes. These praises would work like a positive reinforcement, encouraging you to spread good news the next time you get one.
3. Khi nào mọi người chia sẻ tin vui?
Tôi nghĩ rằng chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội là một hành vi phổ biến ở mọi người, đặc biệt là khi nói đến cảm xúc tích cực vốn có trong tin tốt. Có thể là trường hợp bạn vừa hoàn thành một mục tiêu quan trọng hoặc đạt được một thành công vang dội đến mức bạn cảm thấy quá xúc động không thể kìm nén và cần phải tiếp tục đăng những tin tức đó cho người khác. Ví dụ: nếu bạn cập nhật trạng thái về việc vượt qua kỳ thi cuối cùng với kết quả tốt trên các trang mạng xã hội như Facebook, rất có thể bạn sẽ nhận được nhiều bình luận và phản ứng “chúc mừng” sau vài phút. Những lời khen ngợi này sẽ có tác dụng như một sự củng cố tích cực, khuyến khích bạn lan truyền tin tốt vào lần tiếp theo bạn nhận được tin tốt.
4. What kinds of good news have you received before?
During my life, I have come across many sorts of good news, but most of which relates to my work or study. Call me boring, but I was an exemplary student for all 12 years of schooling as well as 4 years of university. During this time, I’d narrow the scope of my joy to getting good grades at school, which I often did. When I grew up a bit and started working, I always made it apoint to/of attaining the highest KPI so that my boss would pay me some compliments. I daresay that positive comments and public recognition are my main sources of good news these days.
4. Bạn đã nhận được những loại tin tốt nào trước đây?
Trong cuộc đời mình, tôi đã gặp rất nhiều tin vui, nhưng hầu hết đều liên quan đến công việc và học tập của tôi. Có thể bạn sẽ nghĩ tôi rất nhạt,  nhưng tôi là học sinh gương mẫu trong cả 12 năm học cũng như 4 năm đại học. Trong thời gian này, tôi thu hẹp phạm vi niềm vui của mình vào việc đạt điểm cao ở trường, điều mà tôi thường làm. Khi tôi lớn lên một chút và bắt đầu làm việc, tôi luôn quyết tâm đạt được KPI cao nhất để sếp sẽ khen ngợi tôi. Tôi dám chắc rằng những bình luận tích cực và sự công nhận của công chúngnhững nguồn tin tốt lành chính của tôi hiện nay.

phamthuha121002

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG