Từ vựng Speaking – Smile/ Laugh & Happiness – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Smile/ Laugh & Happiness, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Smile/ Laugh & Happiness. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. Emotions will get the better of you and … your judgment.

2. A … smile is just a simple indicator of the fact that someone is feeling fulfilled.

3. A genuine one, often serves other purposes, may it be to hide your true feelings, grovel some of the higher … than you, or even to deceive others.

4. Even when your emotions are … high, hiding those true feelings might just be the right decision, or you’d risk being read like an open book.

5. It’s necessary to start learning to … some control over your emotions

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. On top of that, smiling could also be used to comfort a person in distress/depress

2. Even when your emotions are running high, hiding those true feelings might just be the right decision, or you’d risk being read like an open/closed book.

3. On the other hand, a fake smile, despite being almost indistinguishable from a genuine one, often serves/preserves other purposes.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

1. Why do people smile?

2. What is the difference between a fake smile and a true smile?

3. Do you think people should control their moods?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1. Why do people smile?
I think people smile for various reasons. First of all, it’s done when they’re genuinely happy with their life, for it’s a way for us to express our feelings to others. You know, that’s just what we naturally do as social animals. However, a smile could also be used to conceal true feelings. People don’t just put on a smile when they are happy, but also at times when they’re distressed and do not want others to know. On top of that, smiling could also be used to comfort a person in distress, for sometimes, we do need to lend some positivity to others, particularly when the going gets tough.
1. Tại sao mọi người cười?
Tôi nghĩ mọi người mỉm cười vì nhiều lý do khác nhau. Trước hết, điều này được thực hiện khi họ thực sự hài lòng với cuộc sống của mình, đó là cách để chúng ta bày tỏ cảm xúc của mình với người khác. Bạn biết đấy, đó chỉ là những gì chúng ta tự nhiên làm với tư cách là động vật xã hội. Tuy nhiên, một nụ cười cũng có thể được sử dụng để che giấu cảm xúc thật. Mọi người không chỉ nở một nụ cười khi họ hạnh phúc mà còn cả những lúc họ đau khổ và không muốn người khác biết. Ngoài ra, nụ cười cũng có thể được sử dụng để an ủi một người đang gặp khó khăn, vì đôi khi, chúng ta cần mang lại một số tích cực cho người khác, đặc biệt là khi mọi việc trở nên khó khăn.
2. What is the difference between a fake smile and a true smile?
I think the most profound difference lies in the purposes they serve. A genuine smile is just a simple indicator of the fact that someone is feeling fulfilled. On the other hand, a fake smile, despite being almost indistinguishable from a genuine one, often serves other purposes, may it be to hide your true feelings, please/grovel some of a higher status than you, or even to deceive others.
2. Sự khác nhau giữa nụ cười giả tạo và nụ cười thật?
Tôi nghĩ sự khác biệt sâu sắc nhất nằm ở mục đích mà họ phục vụ. Một nụ cười chân thành chỉ là một dấu hiệu đơn giản cho thấy ai đó đang cảm thấy thỏa mãn. Mặt khác, một nụ cười giả tạo, mặc dù gần như không thể phân biệt được với nụ cười thật, thường phục vụ các mục đích khác, có thể là để che giấu cảm xúc thật của bạn, làm hài lòng / soi mói một số người địa vị cao hơn bạn, hoặc thậm chí để lừa dối người khác.
3. Do you think people should control their moods?Yeah, absolutely. I believe that as an adult, it’s necessary to start learning to exert some control over your emotions because if you don’t, they’ll get the better of you and cloud your judgment. Even when your emotions are running high, hiding those true feelings might just be the right decision, or you’d risk being read like an open book. Lastly, being too moody/fickle is not a good idea as well, as those with this personality trait tend to base their decision making on their feelings rather than their rationality.3. Bạn có nghĩ mọi người nên kiểm soát tâm trạng của mình không?
Yeah chắc chắn rồi. Tôi tin rằng khi trưởng thành, bạn cần bắt đầu học cách kiểm soát cảm xúc của mình vì nếu bạn không kiểm soát được cảm xúc của mình, chúng sẽ điều khiển bạn làm mờ đi khả năng phán đoán của bạn. Ngay cả khi cảm xúc của bạn đang dâng trào, thì việc che giấu những cảm xúc thật đó có thể là một quyết định đúng đắn, hoặc bạn sẽ có nguy cơ bị nhìn thấu như một cuốn sách mở. Cuối cùng, quá thất thường / hay thay đổi cũng không phải là một ý kiến hay, vì những người có đặc điểm tính cách này có xu hướng đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc hơn là lý trí.

phamthuha121002

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG