Từ vựng Speaking – Technological Devices – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Technological Devices, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Technological Devices, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Hãy chọn đáp án đúng A, B hoặc C để hoàn thành câu

1. He couldn’t _____ the feeling of guilt after cheating on his exam

2. The talk about a job cuts causes widespread _______ among the employees

3. Every night, I ______ out my phone to check my social media.

4. She _________ control of the corporation to the Barron’s.

5. Though the school hasn’t made any official announcement, his teacher has ______ his doubts.

Bài 2: Điền từ trên bảng vào ô trống, dựa vào chữ cái được cho trước

1. With h, he should have applied for that college since their score was lower
2. When he got into an accident, I quickly f to call an ambulance.
3. No one in our class can d the help of technology for our test.
4. He is doing this for the sof his son.
5. Who could he transfer his a role to?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone.

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Describe an occasion when you were not allowed to use your mobile phone.

Tả lại một lần bạn không được phép sử dụng điện thoại di động của mình

Once a mere tool for communication, mobile phones have now become an all-encompassing part of our life. It doesn’t matter where I am, the one thing I always have with me is my phone. However, there was this time I was forced to do without it, an occasion I’d never forget.

Một thời từng chỉ là công cụ liên lạc, điện thoại nay đã là thứ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Bất kể tôi đang ở đâu, một thứ tôi luôn có bên người là điện thoại. Tuy nhiên, đã có một lần tôi không thể quên được, khi tôi đã phải xoay sở mà không được sử dụng điện thoại của mình.

It was towards the end of my final year at the university and I had to sit an important test. Before the test took place, the superintendent told us to put our phones on silent and place them in our backpacks which we would then put on a table at the front of the room.

Lúc đó là và năm cuối của mình ở trường Đại học và tôi có một bài kiểm tra quan trọng. Trước khi bài kiểm tra diễn ra, người giám thị nhắc chúng tôi bật chế độ im lặng trên điện thoại và cất chúng vào balo, sau đó đặt balo lên bàn ở đầu phòng.

In Vietnam, mobile phones are commonly banned during tests for the understandable reason that students could otherwise use them to cheat. It is easy enough with an Internet connection, all you have to do is google the answers or send the questions to someone else for solutions.

Tại Vietnam, điện thoại thường bị cấm trong các bài kiểm tra vì lý do rất dễ hiểu chính là ngăn học sinh gian lận. Gian lận quá dễ dàng nếu bạn có một đường truyền Internet. Tất cả những gì bạn cần làm là tra Google các đáp án hoặc gửi câu hỏi và nhờ ai đó giải hộ.

Anyway, without a phone in my hand, I started the test with a sense of unease. To be fair, I had made sure to go over and over everything beforehand, but that did not help much with shaking the feeling of uncertainty whenever I completed a question.

Trở lại câu chuyện trước, khi tôi không có điện thoại trong tay, tôi bắt đầu làm bài trong một tâm trạng lo âu. Tôi cũng đã ôn bài kỹ, nhưng vẫn không đủ để rũ bỏ cảm giác lưỡng lự mỗi khi tôi làm xong một bài.

With hindsight, I suppose it must have been because I always used my phone to check the keys right after each question when I was doing practice exercises.

Nghĩ lại thì tôi cho rằng tôi lo lắng vì tôi đã luôn sử dụng điện thoại để kiểm tra đáp án ngay sau khi làm xong mỗi câu hỏi trong bài luyện tập.

The minute I walked out of the test room, I flipped out my phone. I googled every question that was lingering in my mind. It wasn’t that I wanted to learn from my mistakes, it was just for the sake of clearing my doubts. When I found out that most of my answers were correct, it felt like a weight was lifted off my chest.

Ngay khi rời khỏi phòng thi, tôi lập tức mở điện thoại kiểm tra từng đáp án tôi còn nhớ được. Tôi làm vậy không để biết và học từ những lỗi sai, mà chủ yếu vì muốn hết lo âu. Khi tôi biết hầu hết đáp án mình đều đúng, nó cảm giác như được bớt một gánh nặng trên vai. 

After that experience, it dawned on me how dependent I had been on my phone. Nevertheless, I have no intention of relinquishing this handy gadget any time soon.

Sau trải nghiệm này, tôi nhận ra mình đã phụ thuộc biết nhường nào vào điện thoại. Cho dù vậy, tôi cũng không hề có ý định giã từ thiết bị tiện lợi này.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG