Từ vựng Speaking – Topic Business – Part 1 (kèm câu trả lời mẫu)

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Business. Các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau trước nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề BUSINESS. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Hãy chọn đáp án đúng A,B, C để hoàn thành câu

1. Nowadays, …………… research skills are of great importance to the existence of companies.

2. She ……….her own printing business.

3. Steamed buns are not …………products in Vietnam.

4. Michael Dell ………..his own business when he was a freshman at university.

5. He often ……………some reputable brands to earn a lot of money.

6. You have to admire the clever …………. behind the marketing campaign.

7. The architect is drawing …….plans for the new offices

8.The band’s new album has been a roaring ………….

9. The training program will help him improve his ………..prospects.

10. He wants to set …… his own import-export business

Bài 2: Chọn từ trái nghĩa của từ được in hoa trong các câu sau:

1. A diamond ring is not an EXCLUSIVE product to women

2. Harry Porter has been a RESOUNDING SUCCESS since its introduction in 1997.

3. He struggled to SET UP his own business, and now he is his own boss

4. Meeting customers’ demand is an excellent way to ATTRACT SALES.

5. This is a job with EXCELLENT career prospects

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Describe a successful businessman/businesswoman you know.

You should say:
1. Who is the person?
2. How you know this person?
3. How she/he became successful?
4. And explain why you consider him/her as a successful business person.

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Describe a successful businessman/businesswoman you know.

You should say:
1. Who is the person?
2. How you know this person?
3. How she/he became successful?
4. And explain why you consider him/her as a successful business person.

Miêu tả một doanh nhân thành đạt mà bạn biết.
My major at university was Business  Administration, but most of my peers seem to fascinate Entrepreneurship and, in fact, many of them have started their own businesses. However, to single out one that’d stand out in the crowd, I wouldn’t hesitate to go for Joe, who has an enviable reputation for his cosmetics  salesmanship.Chuyên ngành của tôi hồi đại học là Quản trị kinh doanh, nhưng hầu hết bạn bè tôi có vẻ thích Khởi nghiệp, và đúng thật là vài người trong số đó đã khởi nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, để chọn ra một người nổi bật, tôi sẽ không do dự mà chọn Joe, người cực nổi tiếng vì kỹ năng bán mỹ phẩm của mình.
From his look, one could tell straight away that he’s a brilliant guy, and his impeccable/flawless academic performance at school is a testament to that impression. And so, his career success came as no surprise to me. Speaking of our schooling, when we were senior students, he used to confide to me his cherished dream to be his own boss and his drawing up a business plan to realize that dream. And as it turned out, this entrepreneurial friend of mine eventually succeeds in running his own business in selling cosmetic products for men.Nhìn bề ngoài, người ta có thể thấy ngay rằng cậu ta là một người thông minh, và thành tích học tập hoàn hảo của cậu ta là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Vậy nên thành công trong sự nghiệp của cậu ta không có gì là lạ với tôi cả. Nói về chuyện học hành, khi chúng tôi học năm cuối đại học, cậu ta thường kể với tôi về giấc mơ câu ta ấp ủ về việc tự kinh doanh, và việc cậu ta vạch ra kế hoạch kinh doanh để đạt được ước mơ thế nào. Và rồi thì người bạn khởi nghiệp của tôi cuối cùng cũng thành công trong việc điều hành việc kinh doanh bán mỹ phẩm cho nam giới.
The primary reason why I consider him (as) a successful businessman is that he has been one of the pioneers in Vietnam who is bold/audacious enough to take initiatives in selling cosmetics for men, disregarding the traditional female-oriented nature of this market. And to top it off, he set up his business from scratch, ranging from doing product and market research, transforming the notion of cosmetics as an exclusive product to women, to establishing the distribution channels spreading across the whole country. All of these efforts lead to a resounding/ roaring success for his business after three years of operation, and he is about to persuade well-known actors and singers to  endorse his brand in order to gain credibility and in turn attract more sales.Lý do chính tôi thấy cậu ấy là một doanh nhân thành đạt là việc cậu ấy là một trong những người tiên phong ở Việt Nam đủ dũng cảm để bán mỹ phẩm cho nam giới, dù cho bản chất thị trường này là thiên về phái nữ. Không những vậy, cậu ấy còn xây dựng công ty từ hai bàn tay trắng, làm đủ các việc từ nghiên cứu thị trường và sản phẩm, đến thay đổi quan niệm chung rằng mỹ phẩm là thứ đồ dành riêng cho phụ nữ. và cả thiết lập những kênh phân phối sản phẩm trải rộng khắp toàn quốc. Tất cả những nỗ lực này đã dẫn đến thành công vang dội của công ty cậu ta sau 3 năm hoạt động, và cậu ta chuẩn bị thuyết phục các ca sĩ diễn viên nổi tiếng quảng cáo cho thương hiệu của mình để tăng độ uy tín, và nhờ vậy thu hút nhiều đơn hàng hơn.
Indeed, Joe’s exemplary courage has motivated many of our classmates, myself included, to constantly strive for better career prospects/upward mobility. If Joe could do it, then so could we. “The sky is the limit” – that’s what Joe’s success has taught us.Thực sự thì tấm gương dũng cảm của Joe đã truyền động lực để rất nhiều bạn học, trong đó có tôi, quyết tâm phấn đấu vì một tương lai sự nghiệp tươi sáng hơn. “Không gì là không thể” – đó là điều mà thành công của Joe đã dạy chúng tôi.

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG