Từ vựng Speaking – Topic Changes & Technology – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Changes & Technology, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Changes & Technology, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ vào ô trống, dựa vào chữ cái được cho trước.

1. This book was quite r and it quickly changed everything.
2. E fumes are driving me crazy. I can’t go anywhere without a mask.
3. The p function of snake venom is, of course, to quieten prey before swallowing them.
4. The mushroom development of technology will p the way for improving our economy.
5. Washing machine for sale – only 2 months old and in p condition.
6. Some children undergo a swift t when they become teenagers.
7. This PC has really high c. I can even see a pebble under the stream in this picture.

Bài 2: Viết lại câu sử dụng từ được cho trước.

1. This river was polluted decades ago. CONTAMINATE
This river .
2. They dumped unprocessed chemicals into the river and expected it to flow away. TREAT
They dumped .
3. She has truly improved since the last day we saw her. CHANGE
She has truly .
4. Calculators really help students to work with big numbers. TROUBLE
Calculators really .
5. Our goods compete with regard to product quality, reliability and above all variety. TERM
Our goods .

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Are there any rapid changes in your country?
  2. What are the functions of smartphones nowadays?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Are there any rapid changes in your country?

Có bất kỳ thay đổi nhanh chóng nào ở đất nước của bạn không?

Apparently, Vietnam is going through a swift transformation, with visible changes in terms of transportation, services and finance, but I suppose the same thing can’t be said about the environment that we are living in.


Vietnam used to be in pristine condition with fresh air and clean rivers. But things have gone terribly wrong since technological advances came along, as water is being severely contaminated with untreated chemicals from factories, and as the air is becoming polluted from car exhaust fumes. As a result, pollution has become a pressing issue in Vietnam for years. All in all, much as I’d like to believe that VN is changing for the better in various aspects, I still think that the environment is being destroyed faster than ever.

Rõ ràng, Việt Nam đang trải qua một quá trình chuyển đổi nhanh chóng, với những thay đổi rõ rệt về giao thông, dịch vụ và tài chính, nhưng tôi cho rằng không thể nói điều tương tự về môi trường mà chúng ta đang sống.


Việt Nam trước đây còn trong tình trạng trong lành nguyên sơ với không khí trong lành và sông ngòi sạch sẽ. Nhưng mọi thứ đã trở nên sai lầm khủng khiếp kể từ khi các tiến bộ công nghệ ra đời, vì nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng với các hóa chất chưa được xử lý từ các nhà máy và không khí đang trở nên ô nhiễm do khói thải ô tô. Do đó, ô nhiễm đã trở thành một vấn đề bức xúc ở Việt Nam trong nhiều năm. Nói chung, tôi muốn tin rằng Việt Nam đang thay đổi tốt đẹp hơn ở nhiều khía cạnh khác nhau, tôi vẫn nghĩ rằng môi trường đang bị hủy hoại nhanh hơn bao giờ hết.

What are the functions of smartphones nowadays?

Các chức năng của điện thoại thông minh ngày nay là gì?

There are a lot that smartphones can offer, but I suppose the most primary/ principal function of smart mobiles nowadays, as always/as has been the case for decades, is communication facilitation. Besides major improvements made in conventional phone calls and text messaging, smartphones have also paved the way for a revolutionary change in communication by bringing about free calls and messages worldwide through apps like Skype, Viber and Facebook Messenger. Another point worth mentioning is that smartphones today, with their high configuration, can function almost like a computer with massive memory capacity. As a result, smartphones save students and workers the trouble of carrying bulky books, document folders or laptops around, thereby offering great convenience.

Có rất nhiều thứ mà điện thoại thông minh có thể cung cấp, nhưng tôi cho rằng chức năng chính / chủ yếu nhất của điện thoại di động thông minh ngày nay, như mọi khi / như đã xảy ra trong nhiều thập kỷ, là hỗ trợ giao tiếp. Bên cạnh những cải tiến lớn được thực hiện trong các cuộc gọi điện thoại và nhắn tin thông thường, điện thoại thông minh cũng đã mở đường cho một sự thay đổi mang tính cách mạng trong giao tiếp bằng cách mang lại cuộc gọi và tin nhắn miễn phí trên toàn thế giới thông qua các ứng dụng như Skype, Viber và Facebook Messenger. Một điểm đáng nói nữa là smartphone ngày nay với cấu hình cao có thể hoạt động gần như một chiếc máy tính với dung lượng lưu trữ thông tin lớn. Kết quả là, điện thoại thông minh giúp sinh viên và công nhân không phải mang theo những cuốn sách, cặp tài liệu hoặc máy tính xách tay cồng kềnh, do đó mang lại sự tiện lợi tuyệt vời.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG