Từ vựng Speaking – Topic Decisions & Decisions Making – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Decisions & Decisions Making, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Decisions & Decisions Making, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C.

1. But you cannot single _____ just one player on Saturday for an average performance.

2. Let’s _______ your past choices. It could help up figuring things out.

3. You have to consider a lot of things to decide the right _____ of action.

4. These sketches are extremely useful for the police to ________ the situation.

5. Many don’t have the _____ to try and meet failures.

6. Does she have the _____ to take the initiatives?

7. Following through _______ this plan is the utmost important thing at the moment.

8. Did he _______ possible options for us? – No, he needed more information.

9. The decision making _______ was filled with argument and disagreement.

Bài 2: Viết lại câu dựa vào từ được cho trước.

1. This plan seemed plausible in theory, but it all crumbled at the end. paper
Câu trả lời của bạn: This plan

2. These documents are pivotal for us to plan out our action plan. formulate
Câu trả lời của bạn: These documents

3. She takes great cautions in order to not make the same mistake again. fall
Câu trả lời của bạn: She takes

4. Lan left her abusive husband and took on the responsibility for her son. shoulder
Câu trả lời của bạn: Lan left

5. Her fight with her parents was the determinant for her to leave her childhood home. factor
Câu trả lời của bạn: Her fight with

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What are the important skills in making decisions?
  2. In what ways can decision-making skills be improved?
  3. What qualities does a person need to become a good leader?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
What are the important skills in making decisions?Các kỹ năng quan trọng trong việc đưa ra quyết định là gì?
Among all the critical factors in the decision making process, I think the ability to speculate the right courses of an action has the greatest part to play. This stems from a good judgment, which enables one to single out the action that brings about the most desirable outcomes. Besides, having the resolve/will to take action would also aid decision making. Without concrete action, ideas that look good on paper would fail to be executed and there is no actual outcome as a result.Trong số tất cả các yếu tố quan trọng trong quá trình ra quyết định, tôi nghĩ rằng khả năng suy đoán các phương án hành động phù hợp có vai trò lớn nhất. Điều này bắt nguồn từ óc phán đoán tốt, cho phép một người đưa ra hành động mang lại kết quả mong muốn nhất. Bên cạnh đó, có quyết tâm / ý chí hành động cũng sẽ hỗ trợ việc ra quyết định. Nếu không có hành động cụ thể, những ý tưởng có vẻ tốt trên kế hoạch sẽ không thể thực hiện được và sẽ không có kết quả thực sự.
In what ways can decision-making skills be improved?Kỹ năng ra quyết định có thể được cải thiện theo những cách nào?
To help the decision making process proceed faster and more efficiently, one should learn to outline possible options and formulate their action plan accordingly. As they list down all their ideas on a piece of paper, they will visualize the situation better and are likely to make more informed decisions. Another way to hone their skills is to examine their past choices and learn from the mistakes. By investigating the causes that led to the failure, one can avoid falling in the same pitfall.Để giúp quá trình ra quyết định diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn, người ta nên học cách vạch ra các phương án khả thi lập kế hoạch hành động cho phù hợp. Khi liệt kê tất cả các ý tưởng của mình ra một tờ giấy, họ sẽ hình dung tình hình tốt hơn và có khả năng đưa ra quyết định có cơ sở hơn. Một cách khác để trau dồi kỹ năng của họ là xem xét những lựa chọn trong quá khứ của họ và học hỏi từ những sai lầm. Bằng cách điều tra nguyên nhân dẫn đến thất bại, người ta có thể tránh mắc lại cùng một lỗi.
What qualities does a person need to become a good leader?Để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, một người cần có những phẩm chất gì?
I suppose the determining factor of an excellent chief is the gut to take initiatives in any situation. By that I mean he would step up to the challenge and shoulder the responsibilities for the whole team when things turn sour/ go south. As well as that, reliability matters/counts, since people in general are more inclined to follow the leadership of a reliable head. They can rest assured that he will follow through with the plans no matter what comes in his way, and doing so would earn the respect and trust of others so that they could be at his command willingly.Tôi cho rằng yếu tố quyết định của một người lãnh đạo xuất sắc là sự can đảm để hành động trong mọi tình huống. Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ đón nhận thử tháchgánh vác trách nhiệm cho toàn đội khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Ngoài ra, độ tin cậy cũng rất quan trọng, vì mọi người nói chung có xu hướng tuân theo sự lãnh đạo của một người đứng đầu đáng tin cậy hơn. Họ có thể yên tâm rằng anh ta sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch cho dù bị cản trở bởi bất cứ khó khăn gì, và làm như vậy sẽ nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của người khác để họ có thể sẵn sàng nhận lệnh của anh.

Đỗ Hoàng Phong

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG