Từ vựng Speaking – Topic Education – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Food. Các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau trước nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Education. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Hãy chọn đáp án đúng A, B, C để hoàn thành câu

1. We had to sit … nearly two hours of speeches.

2. I hadn’t slept for two days, which completely made me … out during the class.

3. He completed the final course with … colors.

4. His successful career inspired us to … for the best.

5. The encouragement from my teacher really added incentive for me … my future career path.

6. England got … to a good start in the Championship.

7. Chemistry teacher granted students a chance to carry … an experiment.

8. The young easily felt drawn … consumerism.

Bài 2: Chọn các từ thích hợp để điền vào chỗ trống 

attributedicing
mistakenbooksimultaneously

1. With strictly by-the-delivery, the teacher failed to attract students’ attention.
2. Her success can be to three main factors.
3. That was a sensational performance and the five goals were the on the cake.
4. There are three Mathematics lessons that run each week.
5. He is going to drop out of the university, if I’m not .

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

Describe an area of subject you studied that you are interested in, such as medicine, physics or mathematics

You should say:

What branch of science it is

When you studied it

How you studied it

And explain why you are interested in it

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Describe an area of subject you studied that you are interested in, such as medicine, physics or mathematics
You should say:
What branch of science it is
When you studied it
How you studied it
And explain why you are interested in it
Miêu tả một môn học bạn đã học mà bạn thích, như là dược, vật lý hoặc toán
Bạn nên nói:
Ngành khoa học đó là gì
Bạn học nó lúc nào
Bạn học nó như thế nào
Và giải thích tại sao bạn thích nó. 
Well, I started to learn Chemistry in the middle of my junior high school, eighth grade if I’m not mistaken, and surprising as it may sound, Chemistry was not that tricky. There were two chemistry sessions running simultaneously each week, which split equally into one for theory and the other for practice.
To be honest, my friends and I didn’t feel drawn to the former class since we were inundated with a plethora of abstract theories, not to mention the strictly by-the-book delivery of knowledge from our teacher that failed to attract our attention. Having to sit through such a lesson made me space out in class. However, it was a world of difference when it came to the practice class. In the laboratory, we were grouped together to carry out experiments to find out the reactions of different chemicals and elements, and it was these “aha” moments upon figuring out how it worked that really intrigued me. 
My flawless performance on this course was the icing on the cake. I guess you could say that part of my interest in this subject could be attributed to my ability to constantly end the course with flying colors. That added incentive for me to always strive for the best, and one testimony was my second-to- none results in three consecutive semesters. As a final word, guess that I’ve got off to a good start with science thanks to chemistry.
Chà, tôi bắt đầu học Hóa học từ giữa năm trung học cơ sở, lớp tám nếu tôi không nhầm, và nghe có vẻ kỳ lạ nhưng Hóa học không khó đến vậy. Có hai buổi học hóa học diễn ra đồng thời mỗi tuần, chia đều thành một buổi học lý thuyết và một buổi học thực hành.
Thành thật mà nói, bạn bè của tôi và tôi không cảm thấy hứng thú với lớp cũ vì chúng tôi ngập trong vô số lý thuyết trừu tượng, chưa kể đến việc truyền đạt kiến ​​thức cứng nhắc từ giáo viên của chúng tôi đã không thu hút được sự chú ý của chúng tôi. Việc phải ngồi suốt một tiết học như vậy khiến tôi sao nhãng trong lớp. Tuy nhiên, lớp thực hành lại hoàn toàn khác. Trong phòng thí nghiệm, chúng tôi được nhóm lại với nhau để thực hiện các thí nghiệm nhằm tìm ra phản ứng của các hóa chất và nguyên tố khác nhau, và chính những khoảnh khắc “aha” này khi tìm ra cách hoạt động của nó thực sự khiến tôi tò mò.
Kết quả học tập  hoàn hảo của tôi trong khóa học này càng khiến nó tuyệt hơn nữa. Tôi đoán bạn có thể nói rằng một phần sự yêu thích của tôi đối với môn học này có thể là do  khả năng của tôi liên tục kết thúc khóa học với kết quả cao. Điều đó đã tiếp thêm động lực để tôi luôn phấn đấu hết mình, và một minh chứng là kết quả hàng đầu của tôi trong ba học kỳ liên tiếp. Cuối cùng, tôi đoán rằng tôi đã có một khởi đầu thuận lợi với khoa học nhờ vào hóa học.

maianhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG