Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Entertainment – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Entertainment, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Entertainment, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Điền từ vào ô trống, dựa vào chữ cái được cho trước.

1. You have to be a g_________ if you want to drive a car.
Câu trả lời của bạn:
2. Nobody can deny the a_________ of technology.
Câu trả lời của bạn:
3. As a son, it is unavoidable to fulfill your f_________ obligations.
Câu trả lời của bạn:
4. Kids these days don’t play h_________ anymore.
Câu trả lời của bạn:
5. Stop b_________ yourself in video games and go outside.
Câu trả lời của bạn:

Bài 2: Viết lại câu sử dụng từ được cho trước ở đầu câu.

1. Playing outside is good for your health, so do it more often.
Câu trả lời của bạn: Playing


2. The difference in their ages seemed not to matter.
Câu trả lời của bạn: The


3. Many students choose business studies simply because it sounds like a passport to a good job.
Câu trả lời của bạn: Many students


4. In the old days she was a beautiful singer.
Câu trả lời của bạn: Back


5. I just need a cup of milk tea to relax and regain my strength.
Câu trả lời của bạn: I just need

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What’s the difference between past and current entertainment?
  2. How do people in Vietnam spend their leisure time, for example, after school, after work or on weekends?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
What’s the difference between past and current entertainment?Sự khác biệt giữa giải trí trong quá khứ và hiện tại là gì?
The way people entertain nowadays differs greatly from the past. Kids back in the day were often found playing outdoors and the most common game was hide-and-seek. With the advancement of technology, however, we are now provided with unlimited sources of entertainment. While this is a good development on the whole, the downside of technology is that many children I know just bury themselves in video games. Another discrepancy relates to prices: while consumers were charged very little in the past, they are expected to pay a whole lot more for entertainment services today.Cách mọi người giải trí ngày nay khác rất nhiều so với trước đây. Trẻ em ngày trước thường chơi ngoài trời và trò chơi phổ biến nhất là trốn tìm. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của công nghệ, giờ đây chúng ta được cung cấp các nguồn giải trí không giới hạn. Mặc dù đây là một sự phát triển tốt nếu xét về tổng thể, nhưng mặt trái của công nghệ là nhiều trẻ em mà tôi biết chỉ đắm mình vào các trò chơi điện tử. Một sự khác biệt khác liên quan đến giá cả: trong khi người tiêu dùng bị tính phí rất ít trước đây, họ được kỳ vọng sẽ trả nhiều hơn cho các dịch vụ giải trí ngày nay.
How do people in Vietnam spend their leisure time, for example, after school, after work or on weekends?Làm thế nào để mọi người ở Việt Nam dành thời gian rảnh của họ, chẳng hạn như sau giờ học, sau giờ làm việc hoặc vào cuối tuần?
For teenagers, they would generally opt for dining out or going to a movie theater to recharge their battery. Some others choose to stay at home and enjoy spending time alone. This differs a great deal from busy grown-ups, like my parents, who, as grown-ups, have to fulfill their filial and social obligations. And so, they spend most of their leisure time for family and relatives.Đối với thanh thiếu niên, họ thường chọn đi ăn tối bên ngoài hoặc đến rạp chiếu phim để nạp lại năng lượng. Một số người khác chọn ở nhà và thích dành thời gian một mình. Điều này khác rất nhiều so với những người trưởng thành bận rộn, như cha mẹ tôi, những người đã trưởng thành, phải hoàn thành đạo hiếu và các nghĩa vụ xã hội. Và vì vậy, họ dành phần lớn thời gian nhàn rỗi cho gia đình và người thân.