Từ vựng Speaking – Topic Friendship – Part 3 (2)

A. Từ vựng

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng của chủ đề Friendship. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

1. We can’t seem to see _______ to ________.

2. Do you still ______ in touch with Daniel? – Yeah, we talk regularly.

3. I like to _________ myself with a lot of people so I don’t get lonely.

4. My friend Lily is my best ___________. She’s always there when I need her.

5. My family gives me a ______ of purpose in life.

6. Did you _______ the friendship with Rebecca? – Yeah. We don’t talk anymore.

7. She could be too blunt at first, but she is really lovely if you ______ to know her.

8. We promised to be together through _______ and __________.

Bài 2: Điền từ vào ô trống, dựa vào từ được cho trước trong hộp.

occupytediousview hectic remedy inquisitive meet 

1. I’m trying to the situation but nothing works.

2. My lifestyle prevents me from making any new friends.

3. Frank was an student studying science at university.

4. Her job often keeps her with a lot of work.

5. These chores are dead ! When can I go outside and play?

6. We should up in person. That way I can understand you better.

7. life from different perspectives is a must if you want to know people.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

1. Why do some people find it hard to keep a long-lasting relationship with their friends?

2. Do you like to be friends with people who are different from you?

3. Would you like to make friends with a lot of people?

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Why do some people find it hard to keep a long-lasting relationship with their friends?

Tại sao một số người khó giữ được mối quan hệ lâu dài với bạn bè của họ?

Well, I suppose it’s understandable as the modern hectic lifestyle usually keeps most people occupied with their work all day long, which hardly spares them either time or energy to keep in touch with their friends. Over time, this lack of communication is the number one killer of lasting friendships. Some social platforms like Facebook would constantly remind us of what’s going on with our friends’ lives, and therefore are expected to remedy the situation. However, these constant updates seem to leave us no curiosity and interest in meeting up with them in person, which would gradually drift us apart.

Chà, tôi cho rằng điều đó là dễ hiểu vì lối sống bận rộn thời hiện đại thường khiến hầu hết mọi người bận rộn với công việc của họ suốt cả ngày, điều này hầu như không giúp họ có thời gian hoặc năng lượng để giữ liên lạc với bạn bè của họ. Theo thời gian, sự thiếu giao tiếp này là yếu tố số một hủy hoại tình bạn lâu dài. Một số nền tảng xã hội như Facebook sẽ liên tục nhắc nhở chúng ta về những gì đang diễn ra với cuộc sống của bạn bè chúng ta và do đó, chúng ta hy vọng sẽ khắc phục được tình hình. Tuy nhiên, những cập nhật liên tục này dường như khiến chúng ta không còn tò mò và hứng thú khi gặp họ trực tiếp, điều này sẽ khiến chúng tôi dần xa rời nhau.

Do you like to be friends with people who are different from you?

Bạn có thích kết bạn với những người khác với mình không?

Yeah, why not? I see myself as an inquisitive person, so I’d always love to explore new things and meet up with people who are the exact opposite of me. Of course, surrounding myself with people who have a lot in common would make life far easier as we always see eye to eye and may not ever fall out. However, that would be dead tedious for me as arguments can be a healthy source to expand your horizon, and without it life wouldn’t be as intriguing.

Có chứ, tại sao không? Tôi thấy mình là một người ham học hỏi, vì vậy tôi luôn thích khám phá những điều mới mẻ và gặp gỡ những người hoàn toàn trái ngược với mình. Tất nhiên, chọn ở gần với những người có nhiều điểm chung sẽ khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều vì chúng ta luôn có cùng quan điểm và có thể không bao giờ cãi cọ chia rẽ tình cảm. Tuy nhiên, điều đó sẽ thật tẻ nhạt đối với tôi vì các tranh luận có thể là một nguồn lành mạnh để mở rộng hiểu biết của bạn, và nếu không có nó thì cuộc sống sẽ không gây hứng thú như vậy.

Would you like to make friends with a lot of people?

Bạn có muốn kết bạn với nhiều người không?

Yes, having a lot of friends, I believe, is beneficial in many ways. To start with, they are not only companions through thick and thin, but they can also teach us to view life from different perspectives. As we get to know many people from various backgrounds, age groups and interests, we can also be one step closer in discovering who we really are and what our sense of purpose in life is.

Vâng, tôi tin rằng có nhiều bạn bè sẽ có lợi về nhiều mặt. Đầu tiên, họ không chỉ là người bạn đồng hành qua các thăng trầm mà còn có thể dạy chúng ta cách nhìn cuộc sống từ những khía cạnh khác nhau. Khi chúng ta có cơ hội  quen biết nhiều người từ nhiều nguồn gốc, nhóm tuổi và sở thích khác nhau, chúng ta cũng có thể tiến gần hơn một bước trong việc khám phá ra con người thật của chúng ta và cảm giác sống có mục đích của chúng ta.

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG