Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Furniture – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Letters/Emails, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề FURNITURE Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: chọn đáp án A, B, C

1.Most people associate this brand ………. good quality.

2. Seat covers on buses take a lot of ………….

3. It’s a cheap ring but it …………a great sentimental value for me

4. It may be fairly cheap to buy, but you’ve got to ……………..consideration the money you’ll spend on repairs.

5. If you want a qualified accountant, their services don’t ……… cheap

6. Qualifications are important but ………….. experience is always a plus.

7. How can he afford to buy himself a ……………….?

8. More ……….. than not when I make the effort to visit her, I wonder why I even bothered

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu

1. The hotel’s decor is starting to look (dated/dating)
2. The new tax will not have a serious impact on the (better on/better off).
3. Many nations began pursuing measures that (took/got) this discrepancy into consideration.
4. I would have done the job myself but I didn’t have the (improper/proper) equipment.
5. Instead of butter, I always go (for/into) margarine or a low-fat spread.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

1. Which do you think are better? Old things or new things?

2. How do people decide what furniture to buy for their home or office?

3. When do Vietnamese people buy furniture?

4. Are there any differences between furniture women like and those men like? Why?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
1. Which do you think are better? Old things or new things?1. Bạn nghĩ cái nào tốt hơn? Đồ cũ hay đồ mới?
Well, call me old-fashioned and all, but I’ve always preferred a little dated items over new things. I guess it’s because those old things are often associated with specific memories, so each old object itself tells a story of the time and the context around it. Take the nightstand my brother gave me years ago for example, it has taken from a great deal of wear and tear, but I want to hang on to it as long as I can, as it holds quite a sentimental value to me. And I guess this applies to a bunch of my other possessions, I mostly keep them for old time’s sake and cherish them more than other shiny brand new stuff.Chà, cứ cho là tôi cổ hủ đi, nhưng tôi luôn thích những món đồ cũ kĩ hơn những thứ mới. Tôi đoán là vì những đồ vật cũ đó thường gắn liền với những kỷ niệm cụ thể, nên bản thân mỗi đồ vật cũ đều kể một câu chuyện về thời gian và bối cảnh xung quanh nó. Lấy ví dụ như chiếc tủ đầu giường mà anh trai tôi đã tặng tôi cách đây nhiều năm, nó đã có rất nhiều vết xước, nhưng tôi muốn giữ nó lâu nhất có thể, vì nó rất có giá trị về mặt tình cảm đối với tôi. Và tôi đoán điều này cũng đúng với  một loạt tài sản khác của tôi, tôi chủ yếu giữ chúng để hoài niệmtrân trọng chúng hơn những thứ mới tinh sáng bóng khác.
2. How do people decide what furniture to buy for their home or office?2. Làm thế nào để mọi người quyết định đồ nội thất nào nên mua cho ngôi nhà của họ hoặc văn phòng làm việc?
I think most of us would have to take the design as well as the price into consideration in choosing the most proper piece of furniture. The design of that particular piece of furniture, be it the color or the size, must go well with other fixtures and fittings in the room, so that the room as a whole can give off a harmonious vibe and accommodate its dweller.
And as for the cost (as far as the cost is concerned), determining your price range is a must, because you wouldn’t want to go for something that your budget can’t quite stretch to.
Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta sẽ phải xem xét thiết kế cũng như giá cả để lựa chọn một món đồ nội thất phù hợp nhất. Thiết kế của đồ nội thất cụ thể đó, có thể là màu sắc hoặc kích thước, phải phù hợp với các đồ nội thất khác trong phòng, để tổng thể căn phòng có thể tạo ra một không khí hài hòa và phù hợp với người ở.
Và đối với chi phí (liên quan đến chi phí), việc xác định phạm vi giá của bạn là điều bắt buộc, bởi vì bạn sẽ không muốn chọn thứ gì đó mà bạn không đủ tiền mua.
3. When do Vietnamese people buy furniture?3. Người Việt Nam mua sắm nội thất khi nào?
You know, furniture doesn’t come cheap, so more often than not, I think most of us would only consider buying furniture when the old ones are out of service / no longer function properly or when we move to a new house. But this just applies to the majority of Vietnamese, though. A handful of better-off people tend to see furniture purchasing as a hobby, a way to flaunt their wealth or to show their individualities, so it’s not out of the ordinary to see these individuals buy furniture whenever they feel like it.Bạn biết đấy, đồ nội thất không hề rẻ, vì vậy thường thì, tôi nghĩ hầu hết chúng ta sẽ chỉ cân nhắc mua đồ nội thất khi đồ cũ đã hỏng / không còn hoạt động bình thường hoặc khi chúng ta chuyển đến một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho đa số người Việt Nam. Một số ít người khá giả có xu hướng xem việc mua đồ nội thất như một thú vui, một cách để phô trương sự giàu có hoặc thể hiện cá tính của họ, vì vậy không có gì lạ khi những người này mua đồ nội thất bất cứ khi nào họ cảm thấy thích.
4. Are there any differences between furniture women like and those men like? Why?4. Có sự khác biệt nào giữa đồ nội thất mà phụ nữ thích và đàn ông thích không? Tại sao?
I don’t mean to give a catch-all answer, but from what I can see from my mom and dad, women and men seem to show different tastes when it comes to furniture shopping. My mom always goes for colorful, intricate designs, so I guess women tend to care about the presentation more. Men like my dad, on the other hand, are generally more practical, so they are more convinced with the utilitarian ones.Tôi không có ý đưa ra một câu trả đúng hết trong mọi trường hợp, nhưng từ những gì tôi có thể thấy từ bố và mẹ mình, phụ nữ và nam giới dường như có thị hiếu khác nhau khi mua sắm đồ nội thất. Mẹ tôi luôn chọn những thiết kế có màu sắc sặc sỡ, tinh tế, vì vậy tôi đoán phụ nữ có xu hướng quan tâm đến cách trình bày nhiều hơn. Mặt khác, những người đàn ông như bố tôi thường thực tế hơn, vì vậy họ dễ bị thuyết phục hơn với những đồ vật mang tính ứng dụng