Từ vựng Speaking – Topic Interesting Person/Foreigner – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Interesting Person/Foreigner, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Interesting Person/Foreigner. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1.We spent the morning wandering ……. the old part of the city.

2. He’s been …… a restaurant/his own company since he left school

3. Getting to know colleagues from different parts of the business during the trip ………. his horizons

4. It is a sentiment that remains pertinent to this day, in an era of ……. globalisation.

5. The business needs to innovate in order to gain a competitive …. over its rival

6. Making and eating Banh Chuong with relatives during Tet holiday has become the …… for a long time

7. I believe rear lights are …. the very greatest significance.

8. The biggest fear among parents thinking of using the Internet is that their children will be exposed …. violence.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. We (encountered/empowered) a number of difficulties in the first week.
2. Thanks to ongoing globalisation, it is the norm that the young have more experiences of (cosmopolitian/cosmopolitan) culture.
3. She travels to all kinds of (exotic/exo) locations all over the world.
4. The term ‘cardboard city’ was (coined/pennied) to describe communities of homeless people living in cardboard boxes.
5. Let’s take any writer, (say/tell) Dickens…

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Do you see many foreigners in Vietnam?

Is experiencing different cultures important?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Do you see many foreigners in Vietnam?Bạn có thấy nhiều người nước ngoài ở Việt Nam không?
Yes, as far as I know, Vietnam is quite popular with people of different nationalities, be it tourists or expatriates. You would easily encounter travelers wandering around the streets in, say, the Old Quarters in Hanoi, where they could explore the rich culture and traditions of Hanoians, a term we Vietnamese coin for people who are native to/who reside in the city. Besides, there has been an increasing number of local to international businesses run by expats. It is, hence, easier than ever before to taste an exotic dish cooked by a foreign chef or study with a Western teacher at an English center. Có chứ, theo như tôi biết, Việt Nam khá phổ biến với người có các quốc tịch khác nhau, bất kể là khách du lịch hay người nước ngoài. Bạn sẽ dễ dàng đối mặt những du khách đi lang thang khắp các con phố, ví dụ như Khu Phố Cổ ở Hà Nội, nơi họ có thể khám phá những nét văn hóa và truyền thống đậm đà bản sắc của người Hà Nội, một thuật ngữ Việt Nam chúng tôi dùng để chỉ những người bản xứ / cư trú tại thành phố. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế do người nước ngoài điều hành. Do đó, việc thưởng thức một món ăn lạ miệng do đầu bếp nước ngoài nấu hoặc học với giáo viên phương Tây tại trung tâm tiếng Anh sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.
Is experiencing different cultures important?Trải nghiệm các văn hóa khác nhau có quan trọng không?
Being exposed to a mixed diversity of cultures is of great significance. It empowers people all over the world to broaden their horizon on people from different races and origins, which helps to build an understanding and empathy between them and their countries. This could potentially reduce incidents of conflicts and, by extension, wars.Coming in contact with other cultures is even more vital in the context of/ in light of the ongoing globalization, when international travelling, overseas study and business have become the norm. The result of this changing economic and educational landscape is that those with more experiences of cosmopolitan cultures would certainly gain a competitive edge over the others.Việc được tiếp xúc với sự đa dạng hỗn hợp của các nền văn hóa là rất quan trọng. Nó làm cho mọi người trên toàn thế giới có sức mạnh để mở mang sự hiểu biết của họ về những người từ các chủng tộc và nguồn gốc khác nhau, giúp xây dựng sự hiểu biết và đồng cảm giữa họ và quốc gia của họ. Điều này có khả năng làm giảm các xung đột và nói rộng ra là các cuộc chiến tranh.Sự tiếp xúc với các nền văn hóa khác càng quan trọng hơn trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra, khi du lịch quốc tế, du học và kinh doanh đã trở thành một điều bình thường. Kết quả của bối cảnh, tình hình kinh tế và giáo dục đang thay đổi này là những người có nhiều trải nghiệm hơn về các nền văn hóa quốc tế chắc chắn sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn những người khác.

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG