Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Letters/Emails – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Letters/Emails, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề LETTERS/EMAILS. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: chọn đáp án A, B, C

1.We need to replenish the energy that we let out ……………… a daily basis.

2. An executive assistant can speak about the problems they solve on a daily ……………….

3. Many people suffer from ……………… stress.

4. The idea of not having to get up early every morning is rather ………… to me.

5. In the survey, a majority of people favoured higher taxes and better public services …….. tax cuts

6. They were in the habit of ……………… two or three dinner parties a month.

7. Not all nursery schools make use …….. the opportunities open to them.

8. I’ve always been prone ………………… headaches.

Bài 2: Chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành câu

1. I was (thrilled/thrilling) that so many people turned up to the party.
2. Emails can (bring down/bring up) the image of formality.
3. The exhibition will (illustrate/demonstrate) how life evolved from water
4. The priest was a man of deep (sincerely/sincerity)
5. Value tends to be (implicitly/simply) communicated through packaging.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

1. Do you prefer to write letters or emails?

2. Why do people write handwritten letters to kids?

3. Is it still useful for companies to communicate with letters?

4. How do you feel when you receive a handwritten letter?

1. Do you prefer to write letters or emails?1. Bạn thích viết thư hay email hơn?
It depends actually. Emails are what I deal with on a daily basis, and therefore are much more familiar to me. This is due in large part to the convenience that they have to offer, especially in the context of business. However, for some other circumstances that are not work-related, written letters can be far more appealing. A prime example of this is Valentine Day, on which a nicely handwritten letter is undoubtedly better than an ordinary email, content of the letter aside.Nó thực sự tùy vào từng trường hợp. Email là thứ tôi xử lý hàng ngày và do đó, tôi quen thuộc hơn nhiều. Điều này phần lớn là do sự tiện lợi mà email đem lại, đặc biệt là trong bối cảnh kinh doanh. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp khác không liên quan đến công việc, thư viết có thể hấp dẫn hơn nhiều. Một ví dụ điển hình của điều này là Ngày lễ tình nhân, trong đó một bức thư viết tay đẹp đẽ chắc chắn tốt hơn một email bình thường, không xét đến nội dung của bức thư
2. Why do people write handwritten letters to kids?2. Tại sao mọi người viết thư tay cho trẻ em?
There are various reasons why adults favour writing letters to children over emailing them, one of which is the fact that most kids are not used to emails. That is to say kids generally are not in the habit of checking their emails daily. So, when parents wish to leave them a message, it would be a much better option to put together a handwritten letter, so that the chance of the children actually getting the message would significantly go up. Furthermore, I am not sure if it’s just me, but emails can bring up the image of formality, which would be appropriate in a working environment rather than as a tool to communicate to children.Có nhiều lý do tại sao người lớn thích viết thư cho bọn trẻ hơn là gửi email cho chúng, một trong số đó là thực tế hầu hết trẻ em không quen với email. Nói rõ hơn là trẻ em nhìn chung không có thói quen kiểm tra email hàng ngày. Vì vậy, khi cha mẹ muốn để lại một lời nhắn cho chúng, sẽ là một lựa chọn tốt hơn nhiều khi viết thư, để cơ hội trẻ thực sự nhận được tin nhắn sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, tôi không chắc đó có phải chỉ tôi không, nhưng email có thể mang lại một hình ảnh khá trang trọng, điều này sẽ phù hợp trong môi trường làm việc hơn là một công cụ để giao tiếp với trẻ em.
3. Is it still useful for companies to communicate with letters?3. Việc giao tiếp bằng thư từ có còn hữu ích đối với các công ty không?
Unfortunately, no! I hardly see a company communicate with letters. Letters as a form of communication make it exceedingly difficult, if not impossible, for enterprises to keep up with the frantic pace of work, as they can take days to reach the recipient. By comparison, emails are much superior in terms of speed, taking only seconds to be sent. What’s more, email writing can make use of computing tools to support spotting typing mistakes/typos, whereas proofreading for handwriting letters would render them more prone to spelling mistakes resulting from human errors.Thật không may là không! Tôi hầu như không thấy một công ty nào giao tiếp bằng thư từ. Thư từ là một hình thức giao tiếp khiến cho các doanh nghiệp trở nên vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là không thể, để bắt kịp nhịp độ công việc điên cuồng, vì chúng có thể mất nhiều ngày để đến được tay người nhận. Nếu so sánh, email vượt trội hơn nhiều về tốc độ, chỉ mất vài giây để gửi. Hơn nữa, việc viết email có thể tận dụng các công cụ máy tính để hỗ trợ phát hiện lỗi đánh máy / lỗi chính tả, trong khi việc đọc và chỉnh sửa các bức thư viết tay sẽ khiến chúng dễ mắc lỗi chính tả do lỗi của con người.
4. How do you feel when you receive a handwritten letter?4. Bạn cảm thấy thế nào khi nhận được một lá thư viết tay?
I would be thrilled for sure. In modern society, it is considerably rare to receive a handwritten letter. Such letters implicitly illustrate the attentiveness of the writer, as instead of typing an effortless email, the sender has gone through the trouble of painstaking writing up a letter. Furthermore, letters always give receivers the sense of sincerity since they deliver goodwill of the writers. I think that people should write letters to their loved ones more often, as I bet they will be extremely happy when receiving such precious gifts.Tôi chắc chắn sẽ rất vui. Trong xã hội hiện đại, rất hiếm khi nhận được một lá thư viết tay. Những bức thư như vậy ngầm thể hiện sự chú tâm của người viết, vì thay vì gõ một email không tốn nhiều công sức, người gửi đã phải trải qua những khó khăn khi viết một bức thư. Hơn nữa, những bức thư luôn mang đến cho người nhận cảm giác chân thành vì chúng thể hiện thiện chí của người viết. Tôi nghĩ rằng mọi người nên viết thư cho những người thân yêu của mình thường xuyên hơn, vì tôi cá rằng họ sẽ vô cùng hạnh phúc khi nhận được món quà quý giá như vậy.