Từ vựng Speaking – Topic Letters/Mails

Các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu một số từ vựng trong chủ đề Letters/Emails nhé!

A. Từ vựng

Trước khi làm bài tập, hãy học những từ vựng sau đây theo hướng dẫn nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. Bài tập

Sau khi đã học từ mới, bạn hãy làm quen với cách dùng của chúng qua bài tập sau đây nhé.

1. He was taken ……. by the new demands of the job.

2. I ………. Mondays for tidying my desk and answering letters.

3. Don’t take it …….. heart – he was only joking about your hair.

4. Debbie agreed to let me in …… her plans.

5. How can we maintain peace of mind when the going …….. tough?

6. My wedding is just ……… the corner.

7. He’s anxiously ……… his test results.

8. This pen that my grandfather gave me is one of my most ……… possessions.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. We were taken aback/took aback by the abruptness of her departure.

2. Detering/Entering a new chapter of your life means leaving behind all of the bad and all of the good that happened before this moment.

3. Even the Assistant Secretary of State had to admit that previous policy did not, in/on his words, produce results.

4. One of his most effective techniques is to take/let us in on his writing process.

5. I feel so blessing/blessed to have known someone as warm, kind and generous as you.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Ứng dụng vào Speaking

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng vào trả lời câu hỏi sau đây:

Describe an important letter you’ve received.

You should say:

Who wrote this letter

When did he/she write it

What this letter was about

And explain what this letter means to you

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Describe an important letter you’ve received.

You should say:

- Who wrote this letter

- When did he/she write it

- What this letter was about

And explain what this letter means to you

Mô tả một bức thư quan trọng mà bạn đã nhận được.

Bạn nên nói:

- Ai đã viết bức thư này

- Anh ấy / cô ấy viết nó khi nào

- Bức thư này viết về cái gì

Và giải thích ý nghĩa của lá thư này đối với bạn

The first time I received a letter happened almost 10 years ago, when I was in fourth grade. On that 10th birthday of mine, my mother passed me a long letter with a delicious box of chocolate attached to it.


When I first came across the letter, I was taken aback by such a meaningful gift filled with affection. Turned out it was from my mom, who wanted to congratulate me on entering a new chapter of my life. In my mom’s words, my decade of life with her, including all of our precious memories together, was what she treasured the most, so much so that she just wanted to let me in on it. The first half of the letter was an account of the most memorable moments we had together, ranging from the first time when I said “Mama”, me crying on

her shoulder upon receiving poor grades at school, to us fishing together in the frigid winter. Looking back, I am so blessed to have an attentive and caring mother like her at such a tender age.


The other half of the letter was a message that she wanted me to take to heart in my future journey. It was about staying fearless and being myself no matter what came in my way, and upholding my integrity and my kind-heartedness even when the going gets tough. A point she highlighted was that I should never lose these fundamental qualities to anything. Being a ten-year-old kid at the time, I could already feel the love and the strong belief she reserved for me.


Later on in my life, my mother went on to write me a dozen more letters on my birthdays, and so far she remains the only one ever doing so. The letter writing part has become such a tradition for us that every time when my birthday is around the corner, her letter is what I await the most.

Lần đầu tiên tôi nhận được một lá thư là gần 10 năm trước, khi tôi học lớp bốn. Vào ngày sinh nhật lần thứ 10 của tôi, mẹ tôi đã chuyển cho tôi một bức thư dài cùng một hộp sô cô la thơm ngon.


Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy bức thư, tôi đã rất ngạc nhiên bởi một món quà ý nghĩa chứa đầy tình cảm như vậy. Hóa ra đó là từ mẹ tôi, người muốn chúc mừng tôi bước sang một chương mới của cuộc đời mình. Theo lời của mẹ tôi, một thập kỉ tôi sống cùng bà, bao gồm tất cả những kỷ niệm quý giá của chúng tôi với nhau, là điều mà bà trân trọng nhất, đến nỗi bà chỉ muốn tiết lộ ngay cho tôi điều đó. Nửa đầu của bức thư là tường thuật về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất chúng tôi đã có với nhau, kể từ lần đầu tiên khi tôi nói “Mẹ ơi”, lần tôi đã khóc trên vai bà khi nhận điểm kém ở trường, đến lần chúng tôi câu cá cùng nhau trong mùa đông lạnh giá. Nhìn lại, tôi thấy mình thật may mắn khi có một người mẹ tận tâm và chu đáo như bà ở độ tuổi còn non nớt như vậy.


Nửa còn lại của bức thư là lời nhắn mà mẹ muốn tôi ghi nhớ trong hành trình tương lai của tôi. Đó là về việc không sợ hãi và luôn là chính mình cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa, và luôn giữ được lòng chính trực, lòng tốt của tôi ngay cả khi gặp khó khăn. Một điểm mẹ tôi nhấn mạnh là tôi không bao giờ được đánh mất những phẩm chất cơ bản này cho bất cứ thứ gì. Là một đứa trẻ mười tuổi vào thời điểm đó, tôi đã có thể cảm nhận được tình yêu và niềm tin mãnh liệt mà bà dành cho tôi.


Sau này khi lớn lên, mẹ tôi đã viết thêm cho tôi hàng chục bức thư vào những ngày  sinh nhật, và cho đến nay bà ấy vẫn là người duy nhất từng làm như vậy. Việc viết thư đã trở thành một truyền thống đối với chúng tôi, bởi vậy mà mỗi khi gần đến sinh nhật, lá thư của mẹ là điều tôi chờ đợi nhất.

nongkieutrinhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG