Từ vựng Speaking – Topic Marriage – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Marriage, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Marriage, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. That smell reminds me …. France.

2. When I play chess with my Dad, I’m out of my ……

3. When are you going to get married and settle …….?

4. Her children mean the world …… her.

5. The ……-weds spent their honeymoon in Venice.

6. People tend ……. that the problem will never affect them.

7. John, who is really good at ……. out problems, has just been promoted.

8. A …….. marriage is the aim of many couples today.

Bài 2: Chọn từ đúng trong các câu sau

1. They decided to tie the knot/rope after a long time being with each other.
2. He often runs errand/errands for his grandmother.
3. In 60 percent of the households surveyed, both spouses/sponses went out to work.
4. Many people believe that giving their partner some space/room is the key to keeping a marriage healthy.
5. She lost faith in/for her husband’s promises.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Describe a couple you know who have happy marriage

Describe a couple you know who have happy marriage

Miêu tả một cặp đôi có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

 
The phrase “happy marriage” actually reminds me of my close friend and her husband. It all started when they got to know each other in high school. At first, it seemed to be an unrequited love as the guy completely fell for her but he didn’t let her know because he thought she was out of his league. But then, they eventually started dating and were in a romantic relationship for over 6 years before they decided to tie the knot. They have settled down for 2 years now with a loving home and a newborn baby.


 
Cụm từ “hôn nhân hạnh phúc” thực sự nhắc tôi nhớ đến người bạn thân của tôi và chồng của cô ấy. Mọi chuyện bắt đầu khi họ có cơ hội tìm hiểu nhau hồi cấp ba. Lúc đầu, đó có vẻ là một tình yêu đơn phương vì anh chàng hoàn toàn yêu cô nhưng anh không cho cô biết vì anh nghĩ rằng cô quá tầm với của anh. Nhưng sau đó, họ bắt đầu hẹn hò và trong một mối quan hệ tình cảm hơn 6 năm trước khi họ quyết định kết hôn. Họ đã ổn định cuộc sống đến nay đã được 2 năm với tổ ấm thân yêu và một em bé sơ sinh.

As far as I know, this couple often share the household chores, and if my friend is busy, her husband would be the one that runs errands for her. My friend once shared to me the recipe of a happy marriage, beginning with being respectful and supportive to her spouse.

Theo tôi được biết thì cặp đôi này thường xuyên chia sẻ việc nhà, nếu bạn tôi bận thì chồng cô ấy sẽ là người chạy việc vặt cho cô ấy. Bạn tôi đã từng chia sẻ cho tôi công thức của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bắt đầu bằng việc tôn trọng và ủng hộ người bạn đời của cô ấy.

Another key is that the couple does not live in each other’s pockets. This means giving her spouse some space in her marriage, even if her significant other means the world to her. In addition, life is not easy for a newly-wed couple as their married life sometimes has ups and downs. In such cases, they tend to work out the problems together rather than walking away from it. Obviously, they treasure the presence of their partner in their life. Personally, I think they are leading a healthy married life with admirable attitudes, especially when more and more people are losing faith in marriage these days.

Một điểm mấu chốt khác là cặp đôi này không bị dính chặt và lệ thuộc nhau. Điều này có nghĩa là cho vợ / chồng một chút tự do cá nhân, ngay cả khi một nửa đặc biệt của cô ấy có nghĩa là cả thế giới đối với cô ấy. Ngoài ra, cuộc sống của một cặp đôi mới cưới không hề dễ dàng khi cuộc sống hôn nhân của họ có những lúc thăng trầm. Trong những trường hợp như vậy, họ có xu hướng cùng nhau giải quyết các vấn đề hơn là trốn tránh nó. Rõ ràng, họ trân trọng sự hiện diện của người bạn đời trong cuộc đời mình. Cá nhân tôi nghĩ họ đang có một cuộc sống hôn nhân lành mạnh với những thái độ đáng ngưỡng mộ, nhất là khi ngày càng có nhiều người đánh mất niềm tin vào hôn nhân ngày nay.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG