Từ vựng Speaking – Topic Noise & Quiet Places – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Noise & Quiet Places, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Noise & Quiet Places, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn từ đúng trong hộp để điền vào ô trống. Chú ý thay đổi từ để hợp với câu.

assured insulation bluff introvert enquiry ascribe

1. Local people healing properties to this fruit.
2. He could his way through any difficulty.
3. He was described as an , a reserved man who spoke little.
4. The sound system here is insane! I can’t hear anything from outside.
5. I want to make an about train times.
6. You can rest that your children are in good hands.

Bài 2: Viết lại câu sử dụng những từ được cho trước

1. I get distracted easily so I usually listen to music to keep me focused. AWAY => I get .
2. Where can I find the reference material for this subject? FOR => Where can I
3. This chemical has to be kept to the smallest amount. MINIMUM => This chemical has .
4. I don’t wish to interfere ,but could I talk to you for a moment? INTRUDE => I don’t wish , but could I talk to you for a moment?
5. She has been studying extensively for her finals. CRAM => She has been .

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Describe a quiet place you visited.

You should say:

  • Where it was
  • When you went there
  • What you did there

And explain why you think it was quiet.

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Describe a quiet place you visited. You should say:
Where it was
When you went there
What you did there
And explain why you think it was quiet.
Mô tả một địa điểm yên lặng mà bạn đã đến thăm. Bạn nên nói: 
Nơi đó là ở đâu
Khi nào bạn đi đến đó
Bạn đã làm gì ở đó
Và giải thích tại sao bạn nghĩ nơi đó yên lặng.
As I’m quite an introvert, I often go to peaceful places to enjoy myself and find peace of mind. However, to single out just one for my description, I wouldn’t hesitate to go for a cozy library within walking distance from my house.

As someone who gets carried away easily, I just love the perfect quietness of the library. It has the most up-to-date sound insulation system that keeps any noise from the external environment from intruding (in the quiet setting). And so, during my exam time, I’m in the library around the clock cramming for the test. My friends often ask me what the secret to my flawless academic record is, and every time I attribute/ascribe it to the perfect study environment in the library, they just dismiss the idea, thinking that I’m just bluffing them. As for why the library is so quiet, the administrator team enforces a no-noise policy. Every now and then, you still hear some chatters going round, but at least these users do their best to keep their voice down, or they’ll be asked to leave the library at once. So, rest assured that disturbance of any source is kept to a minimum.

On top of that, it is also home to tons of valuable books which I can use as a source of materials for reference whenever necessary. As an example, the library turned out to be a blessing when I was doing my dissertation and trying to get ahold of some books last year. In response to my enquiries, if I’m to quote the librarian’s words, “It doesn’t matter what book(s) you’re looking for. You name it, we have it.” This, to me, was icing on the cake.
Vì là người sống nội tâm nên tôi thường đến những nơi yên bình để tận hưởng bản thân và tìm cảm giác bình yên. Tuy nhiên, để chọn ra một địa điểm duy nhất cho mô tả của tôi, tôi sẽ không ngần ngại chọn một thư viện ấm cúng trong khoảng cách đi bộ từ nhà tôi.

Là một người dễ bị cuốn vào những thứ khác, tôi chỉ thích sự yên tĩnh hoàn hảo của thư viện. Nó có hệ thống cách âm hiện đại nhất giúp ngăn chặn mọi tiếng ồn từ môi trường bên ngoài xâm nhập (vào khung cảnh yên tĩnh). Và vì vậy, trong thời điểm kiểm tra, tôi có mặt trong thư viện suốt ngày đêm để học nhồi nhét cho bài kiểm tra. Bạn bè thường hỏi tôi bí quyết để có được thành tích học tập hoàn hảo của tôi là gì, và mỗi khi tôi cho rằng đó là môi trường học tập hoàn hảo trong thư viện, họ đều gạt bỏ ý kiến ​​đó và nghĩ rằng tôi đang lừa phỉnh họ. Về lý do tại sao thư viện yên tĩnh như vậy, nhóm quản trị viên đã thực thi chính sách không gây tiếng ồn. Thỉnh thoảng, bạn vẫn nghe thấy một số lời nói chuyện phiếm, nhưng ít nhất những người dùng này cố gắng hết sức để nói khẽ, nếu không họ sẽ được yêu cầu rời khỏi thư viện ngay lập tức. Vì vậy, hãy yên tâm rằng sự xáo trộn từ bất kỳ thứ gì đều được giữ ở mức tối thiểu.
Hơn hết, đây còn là nơi trưng bày vô số cuốn sách quý giá mà tôi có thể lấy làm nguồn tư liệu để tham khảo bất cứ khi nào cần thiết. Ví dụ, thư viện đã trở thành một điều tốt lành khi tôi đang thực hiện luận văn của mình và cố gắng kiếm được một số cuốn sách vào năm ngoái. Đáp lại thắc mắc của tôi, nếu tôi muốn trích dẫn lời của thủ thư, “Bạn đang tìm kiếm (những) cuốn sách nào không quan trọng. Bạn cần tìm gì, chúng tôi đều có.” Điều này, đối với tôi đã tuyệt lại còn tuyệt hơn.

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG