Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Plans, goals & Jobs, Salary – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Plans, goals & Jobs, Salary, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Plans, goals & Jobs, Salary. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Sửa lại lỗi sai trong câu.

1. Nurture your children’s dreams is not an easy job for lazy parents.

Từ bị sai:
Sửa lại:

2. You have to take your friends’ advice in account. They’ve succeeded and are wanting to help you.

Từ bị sai:
Sửa lại:

3. I have to lie down many rules for myself to train my self discipline.

Từ bị sai:
Sửa lại:

4. This book contains a surprising amount of modern wisdom from hundreds of years ago.

Từ bị sai:
Sửa lại:

5. If something is hot, your natural inclining is to stay away from it.

Từ bị sai:
Sửa lại:

6. You need to build up a plan. A deer in the headlights is what you’ll be if you don’t have one.

Từ bị sai:
Sửa lại:

7. Children or even young adults are being forced to a path they’re not meant to.

Từ bị sai:
Sửa lại:

Bài 2: Chọn đáp án A, B, C.

1.She went through an ______ crisis in her teens. It was hard but she got through it.

2. People under stress tend to _______ their own personal worth.

3. The children never lift a _________ to help around the house, so she hired a maid.

4. Three women refused to testify, fearing it would ________ their careers.

5. I felt free to speak to her without ___________.

6. People use different ________ for judging

7. Her parents imposed their _________ on her for too long, and now they aren’t even on speaking terms.

8. She wishes to ______ her dream of being an movie star. But it’s quite unlikely.

9. Try to ________ your goals a little bit shorter if you want to actually achieve them.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. What kinds of goal do young people usually have?
  2. What is the difference between dream and goal?
  3. Should parents set goals for children?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
What kinds of goal do young people usually have?Những người trẻ thường có những loại mục tiêu nào?
Generally speaking, the young are bolder/more audacious in setting goals and more active in nurturing their dreams. These goals are not limited to the age-old topic of marriage, but also extend to cover modern concerns such as finance and career. As for the first one, many of the young set a goal of getting hitched/tying the knot (with their fiancé/fiancée) before thirty, or else they’d face tremendous pressure from their parents. Career-wise, career goals of the young today differ greatly from those of the previous generations: since they are better equipped with the latest information, they can set concrete criteria for salary, working environment and job satisfaction.Nói chung, những người trẻ tuổi táo bạo hơn trong việc thiết lập mục tiêu và chủ động hơn trong việc nuôi dưỡng ước mơ của họ. Những mục tiêu này không chỉ giới hạn ở chủ đề hôn nhân muôn thuở mà còn về những mối quan tâm hiện đại như tài chính và sự nghiệp. Đối với điều đầu tiên, nhiều thanh niên đặt mục tiêu phải cưới (với hôn phu / hôn thê của họ) trước ba mươi, nếu không họ sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ cha mẹ. Mục tiêu nghề nghiệp của giới trẻ ngày nay khác rất nhiều so với các thế hệ trước: vì họ được trang bị tốt hơn với những thông tin mới nhất, họ có thể đặt ra các tiêu chí cụ thể về mức lương, môi trường làm việcsự hài lòng trong công việc.
What is the difference between dream and goal?Sự khác biệt giữa ước mơ và mục tiêu là gì?
To answer this question, I’m going to quote an old saying from Vietnamese ancient wisdom: “Dreams can inspire you, but goals can change your life”. Dreams are amazing in (the sense) that they are not bound by any restrictions, be it physical or mental constraints. But this also means that they do not take reality into account, and so are less likely to produce any tangible results if one does not draw up a detailed plan to actualize their dream. Goals, on the contrary, are more concrete and are something you can act on to produce visible results. I am strongly convinced that in order to attain your dream, you have to break it down into smaller and manageable goals.Để trả lời câu hỏi này, tôi xin trích dẫn một ngạn ngữ của tri thức dân gian Việt Nam: “Ước mơ có thể truyền cảm hứng cho bạn, nhưng mục tiêu có thể thay đổi cuộc đời bạn”. Những giấc mơ tuyệt vời ở chỗ chúng không bị ràng buộc bởi bất kỳ hạn chế nào, cho dù là những ràng buộc về thể chất hay là tinh thần. Nhưng điều này cũng có nghĩa là chúng không cân nhắc đến thực tế, và do đó ít có khả năng tạo ra bất kỳ kết quả rõ ràng nào nếu người ta không lập ra một kế hoạch chi tiết để hiện thực hóa ước mơ của họ. Ngược lại, các mục tiêu cụ thể hơn và là thứ bạn có thể hành động để tạo ra kết quả có thể trông thấy. Tôi tin chắc rằng để đạt được ước mơ của mình, bạn phải chia nó thành những mục tiêu nhỏ hơn và dễ quản lý hơn.  
Should parents set goals for children?Cha mẹ có nên đặt mục tiêu cho con cái không?
From the way I see it, parents are not in an ideal position to lay down goals for children, for doing so might jeopardize children’s natural development. In identifying children’s goals, parents are essentially imposing their will on children, placing a burden on these young ones. Worse still, in case these expectations conflict with children’s natural inclination, the latter group would be forced on a path they’re not meant to. The result could be disastrous and irreversible once these children become disoriented grown-ups who are prone to identity crisis, and consequently, depression.Theo cách tôi thấy, cha mẹ không ở vị trí lý tưởng để đặt ra mục tiêu cho trẻ em, vì làm như vậy có thể gây hại cho sự phát triển tự nhiên của trẻ. Khi xác định mục tiêu của trẻ, về cơ bản, cha mẹ đang áp đặt ý muốn của họ lên trẻ, đặt gánh nặng lên những trẻ này. Tệ hơn nữa, trong trường hợp những kỳ vọng này mâu thuẫn với thiên hướng tự nhiên của trẻ em, nhóm sau này sẽ bị buộc phải đi theo con đường mà mà bản thân không phù hợp. Kết quả có thể nghiêm trọng và không thể cứu vãn nếu những đứa trẻ này trở thành những người trưởng thành mất phương hướng, dễ bị khủng hoảng bản sắc, và hậu quả là trầm cảm.