Từ vựng Speaking – Topic Politeness/ Manners – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Politeness/ Manners, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Politeness/ Manners, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn A, B, hoặc C.

1. A ___________ society has been around ever since people owned properties.

2. She impressed everybody with her brilliant manners and __________.

3. The authorities are protectors of public ___________.

4. You will __________ to his level by fighting him back. Avoid it at any cost.

5. I can’t give a _______-all answer for this topic.

6. To __________ my favorite saying: “All for one and one for all.”

7. A __________ of cakes are displayed neatly for the competition.

8. His speech was so _________ that everybody agreed to kick him out of the party.

Bài 2: Điền từ trên bảng vào ô trống, dựa vào chữ cái được cho trước:

1. You should stay here and g_________ upcoming guests.
Câu trả lời của bạn:
2. He put a white rose on her grave to s_________ his r__________
Câu trả lời của bạn:
3. He’s at that i____________ age when he’s very easily led by other children.
Câu trả lời của bạn:
4. She is sometimes very a_________ with clients.
Câu trả lời của bạn:
5. One should not stick labels i____________ on others.
Câu trả lời của bạn:
6. The students come here regularly to e_________ t_________ to nature.
Câu trả lời của bạn:
7. The last thing you want to do to a hate comment is to r________ i___ k________.
Câu trả lời của bạn:

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. In your opinion, which group is more polite, people in the past or people today?
  2. How do you deal with impolite people?
  3. How do Vietnamese people show politeness?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
In your opinion, which group is more polite, people in the past or people today?Theo bạn, nhóm nào lịch sự hơn, người ngày xưa hay người ngày nay?
In general, it is difficult to give a catch-all answer for this question because that’d be stereotyping. From my personal observation, however, I suppose young people these days tend to be less polite and respectful than in the past. The explanation may be that the young have a great opportunity to expose themselves to a variety of distinctive cultures around the world thanks to the wide coverage of the Internet. And when this is done indiscriminately/ without careful selection, many of these impressionable ones can easily be poisoned by unhealthy lifestyles, filled with inappropriate behaviour and impoliteness. This, in turn, leads to a change in their attitudes, from being respectful and courteous to being abrupt and vulgar.Nói chung, rất khó để đưa ra câu trả lời chung nhất cho câu hỏi này vì điều đó sẽ mang tính rập khuôn. Tuy nhiên, từ quan sát cá nhân của tôi, tôi cho rằng những người trẻ ngày nay có xu hướng ít lịch sự và tôn trọng hơn so với trước đây. Lời giải thích có thể là do những người trẻ tuổi có cơ hội tuyệt vời để tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác biệt trên thế giới nhờ sự phủ sóng rộng rãi của Internet. Và khi điều này được thực hiện một cách bừa bãi / không có sự lựa chọn cẩn thận, nhiều người trong số những người dễ bị ảnh hưởng này có thể dễ dàng bị đầu độc bởi lối sống không lành mạnh, đầy những hành vi không phù hợp và bất lịch sự. Điều này dẫn đến sự thay đổi trong thái độ của họ, từ tôn trọng và lịch sự sang sự cụt ngủnthô tục.
How do you deal with impolite people?Làm thế nào để bạn đối phó với những người bất lịch sự?
It is generally believed that impolite people don’t deserve any courtesy from others. However, I am of the opinion that we should be pleasant to everyone, not because they all equally deserve it, but because we want to be. Perhaps I’ll illustrate my point by quoting my favorite saying from a movie: “manners make a man”. To roughly interpret this saying, I’d say one’s morality is judged by the way he behaves towards everyone, not just towards the nice people. And so, just because someone is misbehaving doesn’t necessarily mean we should respond in kind, since that’d equal to stooping to their level.Người ta thường tin rằng những người bất lịch sự không nhận được bất kỳ sự lịch sự nào từ người khác. Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta nên dễ chịu với tất cả mọi người, không phải vì tất cả họ đều xứng đáng như nhau, mà vì chúng ta muốn như vậy. Có lẽ tôi sẽ minh họa quan điểm của mình bằng cách trích dẫn câu nói yêu thích của tôi từ một bộ phim: “cách cư xử tạo nên một người đàn ông”. Để diễn giải một cách đại khái câu nói này, tôi muốn nói rằng đạo đức của một người được đánh giá qua cách anh ta cư xử với mọi người, không chỉ đối với những người tử tế. Và vì vậy, chỉ vì ai đó cư xử không phải phép không nhất thiết có nghĩa là chúng ta nên đáp lại tương tự, vì điều đó sẽ tương đương với việc hạ mình ngang hàng với họ.
How do Vietnamese people show politeness?Người Việt Nam thể hiện phép lịch sự như thế nào?
Good manners can be shown in various forms of etiquette in our culture. One of the first things we do is to say “please” and “thank you” pretty often in everyday situations, which we all learn as children. Moreover, Vietnam is a hierarchical society, which means it’s crucial for the people here to be respectful of their seniors. For example, when we run into people who are older than us like our parents, grandparents or our university lecturers, it is expected of us/it is the norm to greet them and bow our heads a bit to show our respect. Additionally, when we talk to them, we must make sure to use appropriate pronouns to show humility or even a bit of self-deprecation.Cách ứng xử tốt có thể được thể hiện dưới nhiều các quy tắc ứng xử giao tiếp trong nền văn hóa của chúng tôi. Một trong những điều đầu tiên chúng ta làm là nói “làm ơn” và “cảm ơn” khá thường xuyên trong các tình huống hàng ngày mà tất cả chúng ta đều học khi còn nhỏ. Hơn nữa, Việt Nam là một xã hội trọng thứ bậc, điều đó có nghĩa là người dân ở đây phải tôn trọng người lớn tuổi hơn họ. Ví dụ, khi chúng tôi gặp những người lớn hơn chúng tôi như cha mẹ, ông bà hoặc giảng viên đại học của chúng tôi, họ sẽ mong đợi/ đó được coi là tiêu chuẩn khi chúng tôi chào họcúi đầu một chút để thể hiện sự tôn trọng. Ngoài ra, khi nói chuyện với họ, chúng ta phải đảm bảo sử dụng các đại từ thích hợp để thể hiện sự khiêm tốn hoặc thậm chí tỏ ra kém quan trọng.

Đỗ Hoàng Phong

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG