Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic Seasons & Weather – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Seasons & Weather, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Seasons & Weather, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn từ đúng ở bảng phía trên để điền vào ô trống.

1. The weather is so _______ these days. It was raining a few minutes ago.
Câu trả lời của bạn:
2. She was playing outside for too long, so she got a ___________.
Câu trả lời của bạn:
3. ________ has caused millions of deaths due to the lack of water.
Câu trả lời của bạn:
4. The sky rarely ________ with rain at this time of the year, but here it is.
Câu trả lời của bạn:
5. We are responsible for the care and _________ of all our patients.
Câu trả lời của bạn:

Bài 2: Chọn đáp án A, B, C

1. I can’t believe how __________ it is this summer. It’s 40 degrees outside!

2. She _______ down in London a few years ago.

3. “You don’t want to come ______ as a know-it-all, ” she says.

4. Many families were drowned out by the recent ________.

5. __________ is no laughing matter. It could easily take your life in just a few hours.

6. You need good safeguard __________ if you want to go swimming under a waterfall.

7. I’m about to ________ out. Do you want anything?

8. These deadlines will soon ______ a toll on me.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. In general, do you think people prefer to live in very hot places or very cool places?
  2. Has climate change affected your country?
Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
In general, do you think people prefer to live in very hot places or very cool places?Nói chung, bạn nghĩ mọi người thích sống ở những nơi quá nóng hay những nơi rất lạnh?
This may come off as stereotypical, but I would say it’s the latter one. It’s the kind of pleasant weather when most people are not reluctant to head out to do their job, which living in hot places might keep them from because it’s sweltering outside. On top of that, a lot of diseases are associated with hot weather, like sunstroke or heatstroke, so I suppose people in general would prefer to stay away from hot places and settle down in cooler surroundings instead as a safeguard measure against heat-related illnesses.Điều này nghe có vẻ rập khuôn, nhưng tôi nghĩ là ý sau. Đó là kiểu thời tiết dễ chịu khi hầu hết mọi người không phải miễn cưỡng ra ngoài làm việc, điều mà việc sống ở những nơi nóng nực có thể không cho họ được hưởng,  vì bên ngoài trời quá nóng nực. Hơn hết, rất nhiều bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng như say nắng, vì vậy tôi cho rằng mọi người nói chung sẽ thích tránh xa những nơi nóng nực và thay vào đó sống trong môi trường mát mẻ hơn như một biện pháp phòng ngừa chống lại các bệnh liên quan đến nhiệt. 
Has climate change affected your country?Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng đến đất nước của bạn không?
Definitely yes. Ever since the much-talked-about global climate change started, Vietnam has experienced unpredictable weather patterns, like it can be dry for one second, and pouring with rain (in) the next. These erratic weather conditions might lead to sudden droughts or flash floods, which can eventually take a toll on the general well-being of citizens.Chắc chắn là có. Kể từ khi sự biến đổi khí hậu toàn cầu mà nhiều người nói đến  đó bắt đầu, Việt Nam đã trải qua những hình thái thời tiết không thể đoán trước được, chẳng hạn như có thể khô trong một giây và đổ mưa nặng hạt ngay sau đó. Những điều kiện thời tiết thất thường này có thể dẫn đến hạn hán đột ngột hoặc lũ quét, cuối cùng có thể có tác động tiêu cực đến tình trạng sống của người dân.