Từ vựng Speaking – Topic Technology – Part 1

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề Technology, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề Technology, các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1.The reviewer singled her performance ……. for praise.

2. He dreams of changing the world for the ………

3. I can’t exactly remember the title of the book, but it is on the tip of my ……….

4. Her birthday completely slipped my ………..

5. My dad has been speaking …….. of this smartphone, so I think I might buy one for myself.

6. He keeps coming …… all kinds of lame excuses.

7. The exercises will do me …….

8. For the homeless, private medical care is simply out of the ……..

Bài 2: Nối từ ở cột A và nghĩa phù hợp ở cột B

1, turn to

a, difficult to do and causing a lot of worry or anxiety

2, be behind the ages

b, old-fashioned

3, get carried away with

c, consult someone or something for help, advice, or information

4, nerve-racking

d, choose

5, go for

e, so eager or excited about something that you do something hasty or foolish

1.
2.
3.
4.
5.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng. Các bạn hãy ứng dụng và trả lời câu hỏi sau đây:

  1. Describe an invention that changed people’s life

Câu trả lời

Nghĩa tiếng Việt

Describe an invention that changed people’s life

You should say:

What the invention is

Who invented it

When it was invented

And clarify how it affected people’s lives

Miêu tả một phát minh đã thay đổi cuộc sống con người
Bạn nên nói:
Phát minh đó là gì
Ai phát minh ra nó
Nó được phát minh ra lúc nào
Và làm rõ cách nó ảnh hưởng tới cuộc sống con người

Well to be honest, there are a lot of wondrous inventions that have changed our lives for the better, but to single out one, then I would definitely go for TV- one of the greatest inventions of our time.

Thành thật mà nói, có rất nhiều phát minh kỳ diệu đã thay đổi tích cực đến cuộc sống của chúng ta, nhưng để chỉ ra một thứ, thì tôi chắc chắn sẽ chọn TV - một trong những phát minh vĩ đại nhất của thời đại chúng ta.

People watch TV every day, regarding it as a magic box. The inventor’s name is on the tip of my tongue, but it’s just slipped my mind though I remember having read an article speaking highly of him for coming up with such a groundbreaking invention.

Mọi người xem TV hàng ngày, coi nó như một chiếc hộp ma thuật. Tôi biết tên nhà phát minh nhưng nhớ mãi không ra, mặc dù tôi nhớ rằng tôi đã đọc một bài báo đánh giá cao về ông ấy vì đã nghĩ ra một phát minh đột phá như vậy.

The greatest value of TV perhaps has to do with the fact that it is one of the major information sources that people can always turn to. Through TV, we are able to keep ourselves updated with the current affairs that are taking place all around the world. On top of that, TV entitles us to broaden our horizon by showing us the picturesque scenery and the wonders of nature, which was out of the question before the advent of TV.

Giá trị lớn nhất của TV có lẽ liên quan đến việc nó là một trong những nguồn thông tin chính mà mọi người luôn có thể tìm đến. Thông qua TV, chúng ta có thể cập nhật tình hình thời sự đang diễn ra trên khắp thế giới. Hơn nữa, TV cho phép chúng ta mở rộng kiến thức của mình bằng cách cho chúng ta thấy khung cảnh đẹp như tranh vẽ và những điều kỳ diệu của thiên nhiên, điều này không thể trước khi TV ra đời.

TV can also offer people a refreshing experience. When we get carried away with a nerve-racking period of study, then TV can do us plenty of good by easing/alleviating the tension.

TV cũng có thể mang đến cho mọi người trải nghiệm sảng khoái. Khi chúng ta bị cuốn vào một khoảng thời gian học tập căng thẳng, thì TV có thể có lợi cho chúng tôi bằng cách làm giảm căng thẳng.

All in all, had it not been for the invention of TV, people would definitely be behind the ages.

Nói chung, nếu không nhờ có sự phát minh ra TV, con người chắc chắn sẽ đi sau thời đại.

hoangthanhloanizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG