Vocabulary | IZONE

Từ vựng Speaking – Topic The Internet/Websites – Part 2

A. TỪ VỰNG

Trước khi đi vào trả lời từng câu hỏi của chủ đề The Internet/Websites, các bạn hãy làm quen với những từ vựng sau nhé!

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

B. BÀI TẬP

Sau khi đã xem qua các ví dụ chứa những từ vựng hay và quan trọng của chủ đề The Internet/Websites. Các bạn hãy làm bài tập sau để hiểu thêm về nghĩa và ngữ cảnh sử dụng các từ vựng này nhé!

Bài 1: Chọn đáp án A, B, C

1. Google is like an ________ pool of knowledge, and you can get access to it anywhere, anytime.

2. This website ________ users’ attention with its shocking headlines.

3. Do you use any _________ application? You can find me on Wechat.

4. Do you have any recommendations that could keep me _______ with daily news?

5. You can _______ access to people in the US, UK or even India if you want.

6. Nobody will be ________ about this event if you make the font bigger.

7. Don’t use it for non – work related ____________, or you have to pay for it.

8. Elderly people will be able to _______ in touch with relatives overseas.

9. This fridge has an easily ________ ice dispenser button to give you a refreshing beverage instantly.

1. You can use a directory service s f to information on the Internet.
2. The advertisements are really c on this website. Right on the first page even.
3. I truly believe Facebook serves an i role in my personal life.
4. But it is undeniable that Facebook is full of fake and u contents.
5. Disregarding g distances or boundaries, they fell in love.
6. She t all the time to fit her narratives.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. ỨNG DỤNG VÀO SPEAKING

Sau khi đã hiểu rõ nghĩa và cách sử dụng các từ vựng, các bạn hãy ứng dụng và trả lời những câu hỏi sau đây:

Is the Internet very important to you?

What are the advantages and disadvantages of the Internet?

Do you think information on the Internet is very reliable?

What does the Internet do to help students in their studies?

Câu trả lờiNghĩa tiếng Việt
Is the Internet very important to you?Internet có quan trọng với bạn không?
Definitely yes. The Internet serves an indispensable role in my life, I guess you could even go as far as saying I can’t live without it. This is due in large part to the chatting applications it offers, which allows me to stay in touch with my friends as well as my business partners on a daily basis. On top of that, for non-work related circumstances, the Internet offers me a huge source of entertainment like music and movies, which is like a get-away ticket from my stressful work.Chắc chắn là có. Internet đóng một vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, tôi đoán bạn thậm chí có thể đi xa đến mức nói rằng tôi không thể sống thiếu nó. Điều này chủ yếu là vì các ứng dụng trò chuyện mà nó cung cấp, cho phép tôi giữ liên lạc với bạn bè cũng như các đối tác kinh doanh của tôi hàng ngày. Thêm vào đó, đối với những trường hợp không liên quan đến công việc, Internet mang đến cho tôi nguồn giải trí khổng lồ như âm nhạc và phim ảnh, nó giống như một tấm vé giúp tôi thoát khỏi công việc căng thẳng.
What are the advantages and disadvantages of the Internet?Ưu điểm và nhược điểm của Internet là gì?
On the upside, it is generally agreed that the Internet offers users an endless pool of comprehensive and easily accessible knowledge. That is to say, people could do a search for information on any field with a simple click of the mouse and in a matter of seconds. However, on the downside, the Internet these days is also full of misleading information to grab users’ attention, which can feed fake or unreliable contents to readers.Về mặt tích cực, mọi người đều đồng ý rằng Internet cung cấp cho người dùng nguồn tổng hợp kiến thức vô hạndễ dàng truy cập. Có nghĩa là, mọi người có thể thực hiện tìm kiếm thông tin trên bất kỳ lĩnh vực nào chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản và chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, về mặt tiêu cực của nó, Internet ngày nay cũng đầy rẫy những thông tin sai lệch nhằm lôi kéo sự chú ý của người dùng, điều này có thể cung cấp những nội dung giả mạo hoặc không đáng tin cậy cho người đọc.
Do you think information on the Internet is very reliable?Bạn có nghĩ rằng thông tin trên Internet là rất đáng tin cậy?
Sadly no. Truth being told, the original aim of the Internet is to be a great source of dependable information that keeps people updated with/posted about facts. However, it is disappointing to find that many online newspapers are written by crooked/unethical journalists who are paid a sum under the table to exaggerate, twist the facts, or even distort the true story. For that reason, online readers run the risk of being misinformed or fooled by the online media.Thật đáng buồn là không. Sự thật mà nói, mục đích ban đầu của Internet là trở thành một nguồn thông tin đáng tin cậy tuyệt vời giúp mọi người cập nhật về sự thật. Tuy nhiên, thật đáng thất vọng khi thấy rằng nhiều trang báo điện tử được viết bởi những nhà báo không trung thực / không có đạo đức nghề nghiệp, những người được hối lộ một cách bí mật để phóng đại, thay đổi tình tiết sự thật, hoặc thậm chí bóp méo câu chuyện có thật. Vì lý do đó, độc giả trực tuyến có nguy cơ bị lệch lạc về thông tin hoặc bị lừa gạt bởi các phương tiện truyền thông trực tuyến.
What does the Internet do to help students in their studies?Internet giúp gì cho sinh viên trong học tập?
It has been a great help (to students) actually. Perhaps the most noticeable/ conspicuous benefit is the easily accessible online courses offered to students/them. These programs provide students, especially rural ones, with golden opportunities to get access to sessions that are designed by reputable professors, disregarding geographical distances or boundaries. Better still, thanks to online courses, students could now adjust their pace of self-study to suit/match their current level, which may not be the case in face-to-face classes.Nó thực sự đã giúp ích rất nhiều (cho sinh viên). Có lẽ lợi ích đáng chú ý / dễ thấy nhất là các khóa học trực tuyến có thể tiếp cận một cách dễ dàng được cung cấp cho sinh viên / họ. Các chương trình này cung cấp cho sinh viên, đặc biệt là các sinh viên nông thôn, cơ hội vàng để tiếp cận với các buổi học do các giáo sư có danh tiếng thiết kế, bất chấp khoảng cách hoặc ranh giới địa lý. Tốt hơn nữa, nhờ các khóa học trực tuyến, giờ đây sinh viên có thể điều chỉnh tốc độ tự học của mình cho phù hợp với trình độ hiện tại của họ, điều mà có thể không xảy ra trong các lớp học trực tiếp.