Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 12: Crime (Ngữ pháp: Modals 1)

I. Luyện nói Part 1

1. Is your country a safe country?

Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé!

Từ vựng gợi ý:

compared to (the US): so sánh với

mass shootings: những vụ xả súng hàng loạt

frequently (adv): thường xuyên

without worrying about sth: không phải lo lắng về cái gì

to be shot: bị bắn

terrorism (n): khủng bố

blessing (n): điều may mắn

I suppose so. Compared to the US, where mass shootings happen rather frequently, in Vietnam people can go out without worrying about being shot by a random guy on the street. Besides, as far as I know, there is almost no terrorism in my country, so it’s such a blessing to live here. 

2. Is shoplifting common in your country?

Từ vựng gợi ý:

petty crimes: tội vặt, tội nhỏ

occur (v): xảy ra

regularly (adv): thường xuyên

shop owners: chủ cửa hàng

have sth stolen: bị ăn trộm 

install security cameras: lắp đặt máy quay an ninh

live abroad: sống ở nước ngoài

commit minor crimes: phạm các tội vặt

damage (v): phá hủy

reputation (n): danh tiếng

offender (n): kẻ vi phạm

be sent to prison: bị tống vào tù

good behaviour: cách cư xử tốt

Admittedly, although major crimes are not a serious problem in Vietnam, petty ones do occur regularly, and shoplifting is not an exception. Shop owners may easily have their goods stolen if they do not install security cameras in their stores. Besides, some Vietnamese people living abroad still commit such minor crimes, which damages the reputation of our country. I think those offenders should be sent to prison for several months so that they can learn good behaviour.

3. Have you ever seen a crime? 

Từ vựng gợi ý:

luckily (adv): may mắn thay

crime documentaries: các phim tư liệu tội phạm

murder case: vụ giết người

terrible (adj): tồi tệ

murderer (n): kẻ giết người

the death penalty: án tử hình

Luckily, no. But I’ve seen several crime documentaries on TV, and I would say that there were some murder cases which were really terrible and such murderers must be given the death penalty.

II. Luyện nói Part 3

1. Do you think that young criminals should be sent to prison for serious crimes?

Từ vựng gợi ý:

young offender: tội phạm trẻ

to be tempted: bị dụ dỗ

go back to their old ways: quay lại con đường cũ (thường là xấu)

to be set free: được thả tự do

rehabilitate (v): cải tạo

organize (v): tổ chức

program (n): chương trình

educate (v): giáo dục

law-abiding citizen: công dân tuân thủ pháp luật

participate in: tham gia vào

community service: hoạt động công ích

make up for sth: bù đắp 

I don’t think so. The most important reason is that young offenders being put into prison might be tempted to go back to their old ways after they are set free. You know, I simply think that they can’t be rehabilitated in this way. Instead, the government ought to organize some programs to educate young criminals and turn them into law-abiding citizens. Those criminals also have to participate in community service to make up for their crimes. 

2. What qualities should a police officer have?

Từ vựng gợi ý:

say no to any kind of bribes: nói không với bất cứ hình thức hối lộ nào

get involved in: liên quan tới

corruption (n): tham nhũng

lose trust in sb: mất niềm tin

physical fitness: sự khỏe mạnh về mặt thể chất

chase after: đuổi theo

fight with: đánh nhau với

remain calm: duy trì sự bình tĩnh

dangerous situation: tình huống nguy hiểm

wise decision: quyết định sáng suốt

I guess the very first one is that they have to say no to any kind of bribes. I mean, they must not get involved in any corruption. Otherwise, people will lose trust in them. Apart from that, physical fitness is another essential quality of policemen because without it, they can’t chase after or fight with criminals. Last but not least, police officers should also be able to remain calm in dangerous situations so that they can make wise decisions. 

III. Tổng kết ngữ pháp + luyện nói lần 2

Hãy xem lại tổng kết ngữ pháp trong các sample phía trên và luyện nói lại các câu hỏi một lần nữa. 

Can đã được sử dụng trong một số câu sau:

 • In Vietnam people can go out without worrying about being shot by a random guy on the street.
 • Last but not least, police officers should also be able to remain calm in dangerous situations so that they can make wise decisions. 

Can’t đã được sử dụng trong một số câu sau:

 • I simply think that they can’t be rehabilitated in this way.
 • Apart from that, physical fitness is another essential quality of policemen because without it, they can’t chase after or fight with criminals.

Might/May đã được sử dụng trong một số câu sau:

 • Shop owners may easily have their goods stolen if they do not install security cameras in their stores.
 • The most important reason is that young offenders being put into prison might be tempted to go back to their old ways after they are set free.

Should đã được sử dụng trong một số câu sau:

 • I think those offenders should be sent to prison for several months so that they can learn good behaviour.
 • Last but not least, police officers should also be able to remain calm in dangerous situations so that they can make wise decisions. 

Must đã được sử dụng trong câu sau:

 • I would say that there were some murder cases which were really terrible and such murderers must be given the death penalty.

Must not đã được sử dụng trong câu sau:

 •  I mean, they must not get involved in any corruption. 

Ought to đã được sử dụng trong câu sau:

 • Instead, the government ought to organize some programs to educate young criminals and turn them into law-abiding citizens. 

Have to đã được sử dụng trong câu sau:

 • Those criminals also have to participate in community service to make up for their crimes. 
 • I guess the very first one is that they have to say no to any kind of bribes.

maianhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG