Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 19: Wildlife – Ngữ pháp: Relative Clause

I. Luyện nói Part 1

1. Do you like wild animals?/ What is your favorite wild animal?

Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé!

Từ vựng gợi ý:  

take an interest in: thú vị, thích cái gì

admire: ngưỡng mộ

fierce: hung dữ, dữ tợn

hunting prey: săn mồi

main character: nhân vật chính

connect with: kết nối với, gắn kết với

brave and adventurous: dũng cảm và phiêu lưu

Well, I take a keen interest in watching wild animals. I would say my favorite is lions. I admire their strength and how fierce they are when hunting prey. Another reason is that I really liked the Lion King movie, which features a lion as the main character. I really connected with that character because he is brave and adventurous, just like me.

2. Have you ever seen any wild animals before?

Từ vựng gợi ý: 

several times: vài lần

in person: ngoài đời thật

nature show: chương trình về thiên nhiên

to be intrigued by: bị thu hút, hấp dẫn bởi

see something in real life: nhìn thấy cái gì ngoài đời thật

to be shocked by: bị sốc bởi 

Yes. I have seen wild animals several times in person and on TV through nature shows. I remember the first time I went to the zoo in the city centre with my family. I was so intrigued by all the wild animals. I remember seeing an elephant in real life and was shocked by its size.

3. Do you like to go to the zoo? 

Từ vựng gợi ý: 

broaden one’s horizon: mở rộng tầm nhìn 

behaviours of wild animals: hành vi của động vật hoang dã

bonding experience: trải nghiệm gắn bó

siblings: anh chị em ruột

Yes, I do. Visiting zoos can really broaden my horizons about behaviours of different wild animals,  which I learn little about at school. Besides, the trip is a bonding experience for my family. My parents used to take me to the zoo on weekends, which is really a fun activity for me and my siblings

II. Luyện nói Part 2

Part 2:  Describe a wild animal

You should say:

What it looks like

What it likes to eat or do

Where it lives

and explain why you like this animal

Từ vựng gợi ý:

nature lover: người thích thiên nhiên

to be fascinated by: thấy thú vị

one of one’s favorites: một trong những cái yêu thích

mammal: động vật có vú

give birth to cubs: đẻ con ( không đẻ trứng)

dangerous predator: thú săn mồi hung dữ

hunt on: săn bắt

orange in colour: có màu cam

special feature: điểm đặc biệt

to be inspired by: được truyền cảm hứng

mane: bờm sư tử 

expect to: kỳ vọng 

a number of places: nhiều địa điểm

dry and hot climate: khí hậu khô và nóng

savanna: thảo nguyên

rescue: giải cứu

carnivore: thú ăn thịt

suppose: cho rằng

daily activity: hoạt động thường nhật 

symbol of bravery, strength: biểu tượng của dũng cảm và sức mạnh

Today I’m going to tell you about my favourite wild animal. As a nature lover , I am quite fascinated by animals. One of my favourites is lions.

It’s a mammal which means the females give birth to cubs. It’s known for being a dangerous predator. It hunts on smaller animals like deer or zebras . Lions are generally yellow or light orange in colour. The special feature that they have is their manes, the thick fur around the neck of male lions. The female lions don’t have this feature.

You can expect to find lions at a number of places. For example, in the wild, like the dry and hot climate of the savannas in Africa. They can also be found in zoos, some of which are rescued but those are much more tamed. Lions are carnivores so they feed on meat. They are predators, so I suppose their daily activity is hunting. I like lions because I think they are the symbol of bravery, strength and I am inspired by them.

III. Tổng kết ngữ pháp + luyện nói lần 2

Hãy xem lại tổng kết ngữ pháp trong các sample phía trên và luyện nói lại các câu hỏi một lần nữa. 

Relative clause – mệnh đề quan hệ đã được sử dụng trong một số câu sau:

  • Another reason is that I really liked the Lion King movie, which features a lion as the main character. 
  • Visiting zoos can really broaden my horizons about behaviours of different wild animals, which I learn little about at school
  • It’s a mammal which means the females give birth to cubs
  • They can also be found in zoos, some of which are rescued but those are much more tamed.

quynhanhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG