Oxford Read & Discover – Unit 10: Why Do We Wear Clothes?

(Nguồn:  Oxford Read & Discover)

Tiếp tục với series bài đọc cải thiện từ vựng cho các bạn,  hãy cùng IZONE bổ sung thêm kiến thức với bài đọc sau nhé!

A. Bài Đọc

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Đoạn giới thiệu

We wear clothes because we want to be comfortable. We wear clothes because we want to look good. Do we always wear the same clothes? Of course not! We wear

different clothes when we do different things.

Đoạn 1: Clothes For Important Days

Are you wearing your best clothes today? Maybe not. We wear good clothes at school, but we wear better clothes at parties or on important days. Weddings are very important days. In this photo of a wedding, the people are wearing beautiful clothes. They are made of an expensive fabric called silk. Wedding clothes are different in different countries, but one thing is the same everywhere – people wear their best clothes on the most important days.

Đoạn 2: Clothes For Every Day

In the past, clothes were often big and heavy. The old clothes above don’t look very comfortable. Most people couldn’t buy clothes made of light fabrics, like silk, because they were too expensive.There were no synthetic fabrics like nylon. Today, our clothes are light and easy to wear. They are made quickly in big factories. Millions of clothes are made every day. Most people have lots of different clothes because they are cheaper now.

Đoạn 3: Staying Cool or Warm

We wear clothes because we want to be comfortable in hot or cold weather. In hot weather, tight clothes are uncomfortable. If we wear loose clothes, the air can move around our bodies and help us to stay cool.The men above live in a hot country.They are wearing long, white shirts called dishdashas. White clothes are cool in hot weather. The men’s turbans and scarves protect their heads from the sun. In colder countries, people also cover their heads. This is because they don’t want to lose heat. In places where the winter is very cold, people wear hats made of wool or fur. Heat from the body stays in the wool or fur and keeps people warm.

Đoạn 4: Looking good

‘That’s a great T-shirt! Where did you buy it?’ … We’re always happy when our friends like our clothes.We like wearing nice clothes because we want to look good.

How do we look good? People’s ideas about that have sometimes changed. About 400 years ago, people in Europe wore big white collars around their necks. You can see one in this painting of a woman from Holland. To look good today, men wear ties, and women wear scarves or jewelry. The head and neck have always been important in the design of clothes.When we meet people, we usually look at the top half of their body – their face and their eyes. Some people want to look rich and important. They buy expensive clothes made by famous designers. Presidents and politicians usually wear expensive clothes.

B. Bài Tập

Sau khi đã hiểu rõ bài đọc, bạn hãy thử sức với bài tập sau nhé!

Bài 1: Điền từ vựng thích hợp cho mỗi bức tranh sau:

coat     dress     hat     scarf     shirt     shoes     socks     sweater    tie     pants

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bài 2: Nối các vế tương ứng để tạo thành các câu có nghĩa

a. helps to stay warm

b. expensive clothes

c. big and heavy.

d. clothes at weddings

e. light, comfortable clothes.

f. to stay cool

1. People wear their best
2. A hat made of wool
3. White clothes help you
4. Rich people often buy
5. Clothes in the past were
6. cooking oil

Bài 3: Chọn từ khác loại

Bài 4: Trả lời các câu hỏi sau


1. Why do people wear hats in cold weather?
=>
2. Why do people wear their best clothes at weddings?
=>
3. Why do people wear loose clothes in hot weather?
=>
4. Why are clothes today cheaper than in the past?
=>

Bài 5: Viết về quần áo yêu thích của bạn. Chúng màu gì? Chúng làm từ chất liệu gì? Chúng có nguồn gốc từ đâu? (Câu trả lời chỉ mang tính tham khảo)

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

Các bạn hãy xem lại các từ vựng trong bài ở bảng tổng hợp dưới đây nhé!

Từ vựngNghĩa
comfortable (adj)
We wear clothes because we want to be comfortable
thoải mái
Chúng ta mặc quần áo vì chúng ta muốn được thoải mái
fabric (n)They are made of an expensive fabric called silk.vải vóc Chúng được làm từ một loại vải đắt tiền gọi là lụa.
best (adj)
Wedding clothes are different in different countries, but one thing is the same everywhere – people wear their best clothes on the most important days.
đẹp/tốt nhất
Quần áo cưới ở các quốc gia khác nhau, nhưng có một điều là giống nhau ở mọi nơi – mọi người mặc trang phục đẹp nhất của họ vào những ngày quan trọng nhất.
top half (n)
When we meet people, we usually look at the top half of their body – their face and their eyes. 
nửa trên 
Khi gặp mọi người, chúng ta thường nhìn vào nửa trên của cơ thể – khuôn mặt và đôi mắt của họ.
wear (v)
Are you wearing your best clothes today? Maybe not. 
mặc
Hôm nay bạn có đang mặc những bộ quần áo đẹp nhất của mình không? Có thể không.
important (adj)
We wear good clothes at school, but we wear better clothes at parties or on important days.
quan trọng 
Chúng ta mặc quần áo đẹp ở trường, nhưng chúng ta mặc quần áo đẹp hơn trong các bữa tiệc hoặc trong những ngày quan trọng.
wedding (n)
Weddings are very important days.
đám cưới 
Đám cưới là ngày rất quan trọng.
silk (n)
They are made of an expensive fabric called silk.
lụa
Chúng được làm từ một loại vải đắt tiền gọi là lụa.
different (adj)
We wear different clothes when we do different things
khác nhau
Chúng ta mặc những bộ quần áo khác nhau khi chúng ta làm những việc khác nhau
tight clothes (n)
In hot weather, tight clothes are uncomfortable.
quần áo bó sát
Thời tiết nắng nóng, quần áo bó sát gây khó chịu.
loose clothes (n)
If we wear loose clothes, the air can move around our bodies and help us to stay cool.
quần áo rộng rãi 
Nếu chúng ta mặc quần áo rộng rãi, không khí có thể di chuyển khắp cơ thể và giúp chúng ta giữ mát.
uncomfortable (adj)
In hot weather, tight clothes are uncomfortable.
khó chịu
Thời tiết nắng nóng, quần áo bó sát gây khó chịu.
scarf (n)
The men’s turbans and scarves protect their heads from the sun.
những chiếc khăn choàng
Những chiếc khăn choàng và tua-bin của nam giới bảo vệ đầu của họ khỏi ánh nắng mặt trời.
cover (v)
In colder countries, people also cover their heads.
trùm, choàng
Ở những nước lạnh hơn, người ta cũng trùm kín đầu.
stay (v)
Heat from the body stays in the wool or fur and keeps people warm.
lưu lại
Nhiệt từ cơ thể lưu lại trong len hoặc lông thú và giữ ấm cho người.
wool (n)
Heat from the body stays in the wool or fur and keeps people warm.
len
Nhiệt từ cơ thể lưu lại trong len hoặc lông thú và giữ ấm cho người.
fur (n)
In places where the winter is very cold, people wear hats made of wool or fur.
lông thú
Ở những nơi có mùa đông rất lạnh, người dân đội mũ bằng len hoặc lông thú.
change (v)
People’s ideas about that have sometimes changed
thay đổi
Ý tưởng của mọi người về điều đó đôi khi đã thay đổi.
designer (n)
They buy expensive clothes made by famous designers
nhà thiết kế 
Họ mua quần áo đắt tiền của các nhà thiết kế nổi tiếng.
painting (n)
You can see one in this painting of a woman from Holland.
bức tranh 
Bạn có thể thấy một trong bức tranh này của một người phụ nữ đến từ Hà Lan.
jewelry (n)
To look good today, men wear ties, and women wear scarves or jewelry
trang sức
Ngày nay, để trông đẹp hơn, đàn ông đeo cà vạt, và phụ nữ đeo khăn quàng cổ hoặc trang sức.
president (n)
Presidents and politicians usually wear expensive clothes.
các tổng thống
Các tổng thống và chính trị gia thường mặc những bộ quần áo đắt tiền.
politician (n)
Presidents and politicians usually wear expensive clothes.
chính trị gia
Các tổng thống và chính trị gia thường mặc những bộ quần áo đắt tiền.
neck (n)
The head and neck have always been important in the design of clothes.
cổ
Đầu và cổ luôn có vai trò quan trọng trong thiết kế quần áo.
synthetic fabric (n)
There were no synthetic fabrics like nylon.
vải tổng hợp
Không có vải tổng hợp như nylon.

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG