Ứng dụng Grammar vào Speaking – Unit 20: Men and Women – Ngữ pháp: Noun Phrases

I. Luyện nói Part 1

1. Can men wear pink clothes?

Các bạn hãy sử dụng các từ vựng gợi ý để trả lời các câu hỏi dưới đây trước nhé!

Từ vựng gợi ý:

as long as: miễn là

gender discrimination: phân biệt giới tính

look like: nhìn như là

gay (adj,n): đồng tính nam

an irrational prejudice: định kiến phi lý

Definitely, as long as they want to. I mean, there should not be any gender discrimination when it comes to which color men and women could wear. Many people may say that males who wear pink clothes look like gays, and I think that’s an irrational prejudice

2. Is it OK for men to cry?

Từ vựng gợi ý:

abnormal (adj): bất bình thường

express feelings: thể hiện cảm xúc

sadness (n): nỗi buồn

disappointment (m): sự thất vọng

happiness (n): niềm vui, hạnh phúc

a sign of weakness: dấu hiệu của sự yếu đuối

nonsensical (adj): phi lý 

maintain masculinity: duy trì sự nam tính

I think there’s nothing abnormal about a man crying. It’s simply a way for humans to express their feelings of sadness, disappointment or maybe happiness. Crying is not a sign of weakness, so it’s nonsensical to say that men must not cry to maintain their masculinity.

3. Is it OK for women to get angry?

Từ vựng gợi ý:

normal (adj): bình thường

that said: tuy nhiên

stay calm: duy trì sự bình tĩnh

situation (n): tình huống

avoid (v): tránh

hurt others’ feelings: làm tổn thương đến người khác

regret (v): hối hận

It’s normal for people to get angry, no matter what their gender is. That said, people should try to stay calm in any situation to avoid saying something that may hurt others’ feelings and make them regret later. 

II. Luyện nói Part 3

1. To what extent has the traditional female role changed in the last 20 years?

Từ vựng gợi ý:

a complete transformation: sự thanh đổi hoàn toàn

(Past) – be supposed to do sth: phải làm gì

household chores: việc nhà

go out to work: đi ra ngoài làm việc

provide for sb: chu cấp 

(Now) – gender equality: sự bình đẳng giới

pursue dreams: theo đuổi giấc mơ

career (n): sự nghiệp

breadwinner (n): người đi kiếm tiền nuôi gia đình

Well, I would say that there has been a complete transformation in the role of women over the past two decades. In the past, females were supposed to stay at home and do all household chores. Males, on the other hand, would go out to work and earn money to provide for their family. But things have changed. Thanks to greater gender equality, women now can pursue their dreams and have their own careers. They

2. Are men and women equal in ability and intelligence?

Từ vựng gợi ý:

intelligence (n): sự thông minh

be scientifically proven: được khoa học chứng minh

equal IQs: IQ ngang nhau

difference (n): sự khác biệt

individual (n): cá nhân

come from: đến từ

factor (n): yếu tố

genetics (n): di truyền

education (n): giáo dục

ability (n): khả năng

a different story: một câu chuyện khác

physical ability: khả năng thể chất

naturally stronger: khỏe hơn một cách tự nhiên 

suitable (adj): phù hợp

physically demanding jobs: những công việc đòi hỏi thể chất

nutritions (n): dinh dưỡng

If we’re talking about intelligence, yes. To the best of my knowledge, it has been scientifically proven that men and women have equal IQs. The differences in intelligence among individuals may come from such factors as genetics, nutritions or education, but not gender. That said, when it comes to ability, it’s a different story. For example, in terms of physical ability, men are naturally stronger than their female counterparts, so they are more suitable with physically demanding jobs such as soldiers or fire fighters

III. Tổng kết ngữ pháp + luyện nói lần 2

Hãy xem lại tổng kết ngữ pháp trong các sample phía trên và luyện nói lại các câu hỏi một lần nữa. 

Cụm danh từ đã được sử dụng trong một số câu sau:

  • The differences in intelligence among individuals may come from such factors as genetics, nutritions or education, but not gender.
  • Well, I would say that there has been a complete transformation in the role of women over the past two decades.
  • Many people may say that males who wear pink clothes look like gays.
  • I mean, there should not be any gender discrimination when it comes to which color men and women could wear.
  • Thanks to greater gender equality, women now can pursue their dreams and have their own careers.
  • So they are more suitable with physically demanding jobs such as soldiers or fire fighters. 

quynhanhizone

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG